Jún – mesiac úcty Božského srdca? Či tolerancie LGBT komunity?

Mesiac jún sa spája s úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zvlášť v tomto roku si ale môžeme všimnúť, že mnohé organizácie, či svetoznáme značky pridali k svojmu logu dúhovú vlajku. Prečo je tomu tak? Mesiac jún totiž vyhlásil v roku 2009 bývalý americký prezident Barrack Obama za mesiac LGBT komunity a pripomienku tzv. Stonewallských rebélií. Tiež je i mesiacom, počas ktorého bolo v US uznané manželstvo rovnakého pohlavia. Oslava tzv. LGBT mesiaca zašla dokonca tak ďaleko, že na niektorých katolíckych školách namiesto vyvesenia obrazu Božského Srdca Ježišovho boli vyvesené dúhové vlajky. (Rábara – online, 2021)

V dnešnom svete je mnoho kresťanov, ktorí podporujú LGBT komunitu, alebo minimálne na nej nevidia nič zlé. V krajinách západnej Európy sa viacero kňazov vzoprelo zákazu Svätého Otca žehnať zväzok ľudí rovnakého pohlavia – otvorene rebelujú, vyvesili na kostoly dúhové vlajky a usporadúvajú omše špeciálne pre LGBT komunitu. Sväté Písmo a učenie katolíckej Cirkvi však hovorí jasne – V Starom aj Novom zákone.

Čo hovorí na LGBT Starý zákon?

Už v knihe Levitikus – v zákonoch, ktoré dal sám Boh Mojžišovi je jasne napísané:

 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť! Nesmieš pohlavne obcovať s nijakým zvieraťom; poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila; to by bola nehanebnosť! (Lev 22-23)

Ďalej text pokračuje napomenutiami voči týmto príkazom:

Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí; veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. A pretože je poškvrnená aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov(Lev 24 – 25)

 A o kúsok ďalej – „Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje nariadenia; nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja, Pán, som váš Boh!“ (Lev 29 – 30)

Úplne jasné Božie nariadenie aj s upozornením, čo nasleduje, ak to nebudú ľudia dodržiavať.

Pamätáte na Sodomu – Gomoru? Pre mnohých sa toto pomenovanie osvedčilo na bujaré zábavy mladistvých. No ako to v Sodome a Gomore bolo? Podrobný opis nájdete v knihe Genezis, kapitola 19.

Dvaja anjeli došli do Sodomy, k jedinému spravodlivému mužovi menom Lót. On ich pozval dnu a pripravil im pohostenie. Čoskoro však na dvere klopali mužovia Sodomy – od chlapca až po starca a pýtali sa Lóta, „kde sú mužovia, čo prišli dnes v noci k tebe? Priveď ich k nám aby sme s nimi obcovali!“ Lót ich prosil aby nerobili tento hriech, oni sa však čoraz zúrivejšie dobíjali dnu.

Už len predstava tejto situácie poukazuje na to, aká morálka bola v meste menom Sodoma a aký hriech tam prevládal. Zakončenie príbehu je mnohým známe – Boh zosiela na toto mesto „síru a oheň z neba“ a celé mesto je zničené. O pravdivosti tohto príbehu svedčia aj archeologické nálezy. Podľa vedcov z Tall el-Hammam Excavation Project (TeHEP), v oblasti kde sa nachádzali kedysi mestá Sodomy a Gomory musel vybuchnúť meteor v nízkej nadmorskej výške, čo spôsobilo padanie lávy a síry – presne tak ako to popisuje BIblia. Zomrieť mohlo približne 60 000 obyvateľov a výbuch meteoru úplne zničil územie v kruhovom tvare s priemerom 25km.

Genezis a ďalšie knihy z Biblie uvádzajú, že Sodoma a Gomora bola zničená kvôli narastajúcemu smilstvu a cudzoložníctvu, ale najmä túžbe po vzťahoch s tým istým pohlavím, ktorú Písmo nazýva „ohavnosťou“.

Taktiež Novozákonný list Júda porovnáva požiare, ktoré zničili Sodomu a Gomoru.

Sodoma, Gomora a okolité mestá, ktoré sa dopustili smilstva a cudzoložili, sa stali príkladom, trpiacim trestom večného ohňa,“ píše list v prvej kapitole. (Zdroj: lifesitenews.com)

Jún - mesiac úcty Božského srdca? Či tolerancie LGBT komunity? 1
Tzv. drag queens – muži prezlečení za ženy

Nový zákon – prikázanie lásky

Pokiaľ vás stále udržiava na pochybách fakt, že sú to starozákonné texty a Ježiš Kristus prichádza aby priniesol svetu lásku a naplnenie starého zákona, pozrime sa, čo na LGBT komunitu hovorí Biblia v Novom zákone:

List Rimanom 1
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 26 – 32)

1. list Korinťanom 6

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. (1 Kor 6 – 9)

1. list Timotejovi 1

Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. (1 Tim 8-11)

Jún - mesiac úcty Božského srdca? Či tolerancie LGBT komunity? 2
Syn dvoch lesbičiek oblečený a upravený ako dievča

Upozornenie Panny Márie vo Fatime

 

Zdá sa však, že na trest Sodomy a Gomory ľudstvo už zabudlo, rovnako ako na jasné Božie prikázania a znova sa oddáva hriechom idúcim proti čistote tela. Počas zjavenia vo Fatime dáva Panna Mária detským vizionárom poznať, že pre nečistotu je v pekle najviac duší. (A to bolo v roku 1917. Dnes sú hriechy telesnej nečistoty v medziach, o ktorých vtedajší ľudia nemali ani potuchy – sexuálni extrémisti LGBTI, pedofili, gender ideológia). Deti na chvíľu v zjavení videli hrôzy pekla a to, ako doň hromadne padajú duše, „ako snehové vločky. Opis tohto zjavenia je desivý: „Pokiaľ by pri nás nebola Panna Mária zomreli by sme od hrôzy, ktorú sme videli.“

Ako pristupovať k ľuďom z LGBT komunity. Prikázanie je jasné – máme milovať svojho blížneho, no jasne odsúdiť hriech, ktorý pácha a upozorniť ho na to.

„Pozri, ruka Hospodina nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami.“ (Iz 59 1-2).

Je Boh tolerantný?

Ako kresťania sme často konfrontovaní s tým, žeby sme mali byť tolerantní – milovať druhých takých akí sú. Mnoho kresťanov a dokonca aj niekoľko kňazov sa pripája k tejto modernej prílivovej vlne – akceptovania názorov a životného štýlu ostatných. Uvažovali ste už niekedy nad tým, že Biblia nepodporuje toleranciu? Medzi ovocím Ducha nájdeme lásku aj láskavosť, v zozname však chýba tolerancia. V skutočnosti Boh nie je tolerantný.

Spomeňte si na Adama a Evu. Boh netoleroval výber ich životného štýlu. Razantne ich vykázal z Edenu a nechal anjela s ohnivým mečom aby vchod strážil.

Noe a potopa – kvôli hriechom ľudí, ktoré páchali Boh zoslal povodeň, ktorá zahŕňala utrpenie a smrť, zachránila sa len jedna rodina. Boh netoleroval hriech ani v tomto prípade. V Starom zákone nájdete množstvo ďalších príbehov s podobným koncom.

A čo Ježiš Kristus? Bol tolerantný? Je iným Bohom ako ten, ktorý je v Starom Zákone? Ježiš Kristus jasne hovorí učeníkom:

A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. (Mt 10, 14 – 15)

Pre ľudí, ktorí sa naďalej oddávajú hriechu a nechcú žiť podľa Božích prikázaní Ježiš požaduje dokonca väčší súd ako pri Sodome a Gomore!

A v Evanjeliu podľa Lukáša sa dočítame: „Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať.“ (Lk 23 – 24) A ďalej pokračuje: „Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami. (Lk 27 – 28)

Starý aj Nový zákon ukazujú Boha, ktorý netoleruje hriech. Napriek tomu spomenieme ešte jeden príbeh, ktorý najjasnejšie demonštruje to, že Boh nie je tolerantný.

Je to príbeh kríža.

Nevinný muž – utýraný, ukrižovaný, ktorý nesie hriechy sveta – pre teba, pre mňa. Je toto obraz tolerantného Boha, ktorý ignoruje zlo? Nie, toto je hrozný obraz Božieho hnevu a súdu. Príbeh nemá zmysel ak by bol Boh tolerantný.

Kríž však ukazuje niečo iné a to Božiu lásku, láskavosť a milosrdenstvo spojené s Jeho spravodlivosťou a svätosťou. Láska Boha k nám nie je tolerantnou láskou. Je totiž oveľa lepšou. Je to pravá láska – vykupiteľská láska. Láska ochotná obetovať sa a položiť svoj život za svojich priateľov.

Jún - mesiac úcty Božského srdca? Či tolerancie LGBT komunity? 3
„Láska je ľudské právo.“ – LGBT pochod

Tolerancia nie je milujúca

Za hriech treba platiť. Tolerovať zlo znamená poprieť spravodlivosť. Boh rozpúta svoj hnev voči zlu pretože je dobrý. Keby dobro znášalo zlo, prestávalo by byť dobré. Odmietnutie tolerovať hriech je teda nevyhnutnou súčasťou skutočnej lásky k druhým.

Máme tiež nenávidieť hriech, pretože nám škodí aj keď nie vždy rozumieme škodám, ktoré nám môže spôsobiť. Boh náš láskavý Stvoriteľ, ktorý týmto škodám rozumie lepšie ako my nám dáva príkaz, aby sme utiekli pred zlom a žili hojný život iba v Ňom. Život mimo Božej vôle vedie k biede a prázdnote.

Ako by sme teda mali žiť?

Odpoveď opäť nájdeme v Biblii. Inšpiráciou pre nás môže byť List Rimanom:

 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. …Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. (Rim 12 1 – 20)

Pokiaľ má niekto problém s homosexuálnym či iným cítením, cesta je jasná – musí sa pokoriť pred Bohom, zanechať svoj hriech, vyznať ho vo svätej spovedi a činiť za neho pokánie.

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. (Lk 9 23-24)

A preto ako kresťania, ktorí chcú milovať skutočnou láskou nepodporujeme mesiac jún ako mesiac hrdosti LGBT komunity. Vyzývame všetky kresťanské organizácie, školy, domácnosti aj jednotlivcov, aby si namiesto dúhovej vlajky umiestnili na čestné miesto obraz Božského Srdca Ježišovho, ktorému úcta sa právom v mesiaci jún vzdáva.

Použité zdroje:

  • https://www.thegospelcoalition.org/article/the-loving-intolerance-of-god/
  • https://www.lifesitenews.com/news/archeologists-sodom-and-gomorrah-literally-destroyed-by-fire-and-brimstone
  • https://svetkrestanstva.postoj.sk/80167/kardinal-chcel-mat-jun-mesiacom-bozskeho-srdca-skoly-si-vybrali-temu-lgbti

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás