JAMES MARTIN SJ – MAJSTER POLOPRÁVD

Dňa 11. novembra 2022 uverejnila Tlačová kancelárie Konferencia biskupov Slovenska správu o stretnutí sa kontroverzného amerického jezuitu Jamesa Martina s pápežom. Vzhľadom na situáciu na Slovensku sa môžeme domievať, čo sa sledovalo uverejnením práve takejto informácie. Nesmieme však stratiť z očí to, že tento kňaz prekrúca učenie Katolíckej Cirkvi ohľadom morálky a učenia Cirkvi o homosexualite. Preto je užitočné zverejniť jasné slová emeritného arcibiskupa Filadelfie Mons. Chaputa, ktorý jasne opisuje dvojznačnosti a nebezpečné polopravdy šírené týmto kňazom.

Arcibiskup Mons. Charles Chaput OFM Cap. dnă 19.9. 2019 napísal:

Otec James Martin, SJ, prednášal 17. septembra 2019 na Univerzite svätého Jozefa na témy súvisiace s jeho knihou Budovať most. A ako som očakával, do mojej schránky prišlo pomerne veľa e-mailov, ktoré spochybňovali jeho učenie o otázkach súvisiacich s rovnakým pohlavím a vyzývali ma, aby som zabránil jeho vystúpeniu. Miestny biskup to zvyčajne nemôže urobiť, pretože väčšina katolíckych univerzít funguje pod autoritou náboženskej komunity, ktorá ich sponzoruje. Otec Martin bol občas aj terčom ostrých osobných útokov. Ako som už povedal, takéto útoky sú neospravedlniteľné a nekresťanské.

V skutočnosti sa otec Martin snažil oddaným spôsobom sprevádzať a podporovať ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu a rodovou dysfóriou. Mnohé z jeho snáh boli chvályhodné a my sa k nemu musíme pridať a zdôrazňovať dôstojnosť osôb v takýchto situáciách.

Zároveň však nejednoznačnosť v jeho učení má tendenciu podkopávať jeho deklarované ciele a odcudzovať ľudí od podpory, ktorú potrebujú pre autentický ľudský rozkvet. Vzhľadom na zmätok, ktorý spôsobili jeho vyhlásenia a aktivity týkajúce sa otázok súvisiacich s rovnakým pohlavím (LGBT),[i] považujem za potrebné zdôrazniť, že otec Martin nehovorí s autoritou v mene Cirkvi, a upozorniť veriacich na niektoré jeho tvrdenia.

Medzi moje obavy patria tieto:

1. Otec Martin navrhuje, aby ľudia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu a ľudia s rodovou dysfóriou boli označovaní podľa svojej príťažlivosti a dysfórie, a vyzýva na používanie výrazu „LGBT katolík“ v cirkevných dokumentoch a jazyku [ii].[iii] Ale hoci Cirkev učí, že telo je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej identity, naše sexuálne chúťky neurčujú, kto sme. Ak nás primárne definujú naše sexuálne príťažlivosti, potom, aby sme boli naplnení, by z toho vyplývalo, že sa musíme stotožniť s našimi príťažlivosťami a konať podľa nich. Čokoľvek, čo by vyzývalo k popieraniu alebo obmedzovaniu našich sexuálnych chúťok, by sa logicky rovnalo potláčaniu a dokonca krutosti. To je opak jasného učenia evanjelia, že naša identita sa nachádza v Ježišovi Kristovi, sme stvorení na Boží obraz a podobu a povolaní byť Božími synmi a dcérami.

2. Otec Martin v minulosti naznačil, že ľudia sa rodia ako „homosexuáli“. Podľa jeho vlastných slov „je faktom, že ľudia sa takto rodia … [psychologická, psychiatrická a biologická] pravda.“ [iii] Zdá sa, že otec Martin tento názor upravil; štúdie nedávno ukázali, že neexistuje žiadny „gén pre homosexuálov“ a homosexualita je výsledkom rôznych faktorov. Je pravda, že mnohé osoby s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu ju prežívajú, odkedy si to pamätajú, ale o príčine neexistuje pevný vedecký konsenzus. Navyše genetické dispozície – pokiaľ existujú – nehovoria nič o prospechu alebo škode, ku ktorej disponujú osoby, ktoré ich majú. Akýkoľvek náznak, že správanie človeka je predurčené a že intelekt a slobodná vôľa zohrávajú len malú úlohu pri formovaní a kontrole jeho sexuálnych chúťok, je falošný a deštruktívny, najmä pre mladých ľudí.

3. Otec Martin naznačuje, že katolícke učenie o príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia ako „objektívne neusporiadanej“ (napríklad v KKC 2358) je kruté a malo by sa upraviť. Podľa jeho slov „tvrdenie, že jedna z najhlbších častí človeka – časť, ktorá dáva a prijíma lásku – je neusporiadaná, je zbytočne zraňujúce.“[iv] Tu však otec Martin nesprávne vyjadruje katolícku vieru. Ako zdôraznili americkí biskupi vo svojom dokumente z roku 2006 (Služba osobám s homosexuálnymi sklonmi: Usmernenia pre pastoračnú starostlivosť):

Je mimoriadne dôležité pochopiť, že povedať, že osoba má určitý sklon, ktorý je neusporiadaný, neznamená povedať, že osoba ako celok je neusporiadaná. Neznamená to ani to, že človek bol odmietnutý Bohom alebo Cirkvou. Niekedy sa Cirkev nesprávne interpretuje alebo prezentuje ako učenie, že osoby s homosexuálnymi sklonmi sú objektívne neusporiadané, akoby všetko, čo sa ich týka, bolo neusporiadané alebo morálne chybné v dôsledku týchto sklonov. Porucha je skôr v tomto konkrétnom sklone, ktorý nie je usporiadaný smerom k naplneniu prirodzených cieľov ľudskej sexuality. Z tohto dôvodu konanie v súlade s takýmto sklonom jednoducho nemôže prispieť k pravému dobru ľudskej osoby. Napriek tomu, že konkrétny sklon k homosexuálnemu konaniu je narušený, osoba si zachováva svoju vnútornú ľudskú dôstojnosť a hodnotu[v].

Tu je vhodné pripomenúť, že Katechizmus za vnútorne „neusporiadané“ označuje aj žiadostivosť, mimomanželské vzťahy a antikoncepčný sex (2351), masturbáciu (2352) a dokonca aj nesexuálne hriechy, ako je klamstvo a ohováranie (1753). Náznak, že múdrosť Cirkvi, zakorenená v Božom slove a stáročných ľudských skúsenostiach, je nejakým spôsobom krutá alebo nesprávna, vážne poškodzuje jej poslanie. Kvôli tomuto nesprávnemu chápaniu boli zničené rodiny a otec Martin žiaľ prispieva dvojznačnosťou k otázkam, ktoré si vyžadujú oslobodzujúcu biblickú jasnosť.

4. Otec Martin spolupracuje s organizáciami, ako je New Ways Ministry, ktoré odporujú učeniu Cirkvi alebo ho ignorujú, a podporuje podujatia, ako je mesiac PRIDE, ktoré spôsobujú zmätok u veriacich. Naopak, musíme znovu potvrdiť, ako uviedla Kongregácia pre náuku viery (CDF) vo svojom liste biskupom Katolíckej cirkvi o pastorácii homosexuálnych osôb z roku 1986, že

Je potrebné odobrať všetku podporu všetkým organizáciám, ktoré sa snažia podkopávať učenie Cirkvi, ktoré sa k nemu stavajú nejednoznačne alebo ho úplne zanedbávajú. Takáto podpora, alebo dokonca len zdanie takejto podpory, môže byť vážne nesprávne interpretovaná.

5. Otec Martin – nepochybne neúmyselne – vzbudzuje nádej, že učenie Cirkvi o ľudskej sexualite možno zmeniť. Vo svojej knihe Budovanie mosta píše: „Aby bolo učenie skutočne autoritatívne, očakáva sa, že bude prijaté Božím ľudom…. Podľa toho, čo môžem povedať, v LGBT komunite nebolo prijaté učenie, že LGBT ľudia musia žiť v celibáte po celý svoj život…“[vi] Z takéhoto vyjadrenia by sa dalo ľahko a falošne vyvodiť, že učenie Cirkvi o sexuálnej intimite nemá pre katolíkov priťahujúcich osoby rovnakého pohlavia záväznú autoritu.

Otec Martin opäť na svoju česť zdôraznil, že „ako katolícky kňaz som … nikdy nespochybňoval učenie [Cirkvi] a ani ho spochybňovať nebudem“. [vii] Ale to, čo sa naznačuje alebo vynecháva, často hovorí rovnako hlasno ako to, čo sa skutočne uvádza, a v súčasnej atmosfére neúplné pravdy v skutočnosti predstavujú výzvu pre vernosť katolíckej viere. Keď ľudia počujú, že „Cirkev víta homosexuálov“ alebo že musí byť „inkluzívnejšia a ústretovejšia“, bez toho, aby počuli aj podmienky autenticky kresťanského života, ktoré pre všetkých ľudí stanovil Ježiš Kristus a jeho Cirkev – konkrétne život v čistote -, môžu ľahko nesprávne pochopiť podstatu kresťanského obrátenia a učeníctva.

Z tohto dôvodu si katolícke učenie vždy vyžaduje viac než zdvorilé potvrdenie alebo pro forma súhlas, najmä od tých, ktorí sa verejne vyjadrujú k otázkam učenia. Veriaci katolíci, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, potrebujú podporu a povzbudenie v čnosti čistoty. Zaslúžia si počuť – tak ako všetci ľudia – pravdu o ľudskej sexualite vyslovenú jasne a s istotou. Čokoľvek iné je nedostatkom milosrdenstva aj spravodlivosti.

Kongregácia pre náuku viery nás vo svojom liste z roku 1986 varovala,

Táto kongregácia chce požiadať biskupov, aby boli obzvlášť opatrní voči akýmkoľvek programom, ktoré by sa mohli snažiť vyvíjať nátlak na Cirkev, aby zmenila svoje učenie, aj keď tvrdia, že to nerobia. Dôkladné preskúmanie ich verejných vyhlásení a aktivít, ktoré podporujú, odhaľuje študovanú dvojznačnosť, ktorou sa snažia zavádzať pastierov a veriacich.

Priaznivci úsilia otca Martina si správne všimnú, že viacerí cirkevní predstavitelia podporili jeho prácu. Títo cirkevní predstavitelia sú zodpovední za svoje slová – tak ako ja za svoje, ako pastier Cirkvi vo Filadelfii. A práve v tejto úlohe pastiera chcem rozšíriť varovanie Kongregácie pre náuku viery všetkým veriacim Cirkvi vo Filadelfii, pokiaľ ide o nejednoznačnosť v otázkach súvisiacich s rovnakým pohlavím, ktorá sa nachádza vo všetkých vyhláseniach a aktivitách otca Jamesa Martina.

+Mons. Charles Chaput OFM

www.catholicphilli.com

***

[i]      See, for example, Fr. Martin comments in “School defies Archdiocese of Indianapolis, refuses to fire teacher in same-sex marriage,” CBS News June 21, 2019

[ii]          Rev. James Martin, S.J., “Reflections on Two L.G.B.T. Questions at the Synod”, America, 12 October 2018; Rev. James Martin, S.J., Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion and Sensitivity, Revised and expanded edition (New York: HarperCollins, 2018), 35.

[iii]         From a Facebook video entitled “Q&A about the Pope’s recent comment ‘God made you gay.’”

[iv]         Quoted in Jonathan Merritt, “This Vatican Adviser is Moving Catholics toward LGBT Inclusion”, Religion News Service, 6 June 2017.

[v]          http://www.usccb.org/about/doctrine/publications/homosexual-inclination-guidelines-general-principles.cfm

[vi]         https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/10/fr-martin-does-not-actually-say

[vii]        Rev. James Martin, S.J., “What is the Official Church Teaching on Homosexuality? Responding to a Commonly Asked Question”, America, 6 April 2018.

zdroj: JAMES MARTIN SJ – MAJSTER POLOPRÁVD — vhod/nevhod (vhod-nevhod.blog)https://www.vhod-nevhod.blog/vhod-nevhod/majster-polopravd?fbclid=IwAR3xEpk9DRqwSxNdFnBILemizFrF78I9L-epKX9p_12LFOKESDqr0qzYm9U

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás