Dominik Chmielewski: Príde už čoskoro osvietenie svedomia?

Pred čím nás Boh chce varovať? Ako bude vyzerať osvetlenie svedomia – súd, ktorý zažije každý z nás už čoskoro? Prečo je Poľsko zasľúbenou krajinou a akým spôsobom má pripraviť príchod Pánovi? Aký je osud tých, čo neveria a popierajú Boha? Čo majú spoločné Fatimské zjavenia a vízia Jána Bosca s Posledným súdom? 

Príde čas, kedy sa vyplní proroctvo proroka Zachariáša. Ľudstvu bude ukázaný obraz toho, ktorého sami prebodli svojimi hriechmi – Ježiša na kríži. Ľudia naňho budú pozerať ako na jedináčika a plakať ako sa plače nad jedináčikom. 

Naše hriechy zabili Ježiša na kríži. Pornografia, masturbácia, pletky, vulgarizmy, ohováranie, šomranie, posudzovanie, hnev, internet. To všetko bude pred nami. Uvidíme svoj hriech očami Boha, očami človeka, ktorého sme zradili a ublížili mu. Veľa ľudí to neznesie.  

Svätá sestra Faustína rozpráva o znaku posledných časov, ktorý bude neobyčajne úžasný. Mystici hovoria o osvietení svedomia, či o varovaní a bude to čas pred príchodom Ježiša Krista. Očista Zeme spôsobí katastrofu tým, ktorí sú proti Bohu. Znak Syna Človeka sa ukáže na nebi a pre každého jedného to bude moment, kedy prežije špecifický stav. Mystici a svätci o tom hovoria, ako keby sa úplne zastavil čas a všetci zažijeme osobný súd tu, na zemi. Súd, ktorým každý z nás prejde v hodine smrti.

Osvietenie svedomia sa bude skladať z dvoch etáp: 

  1. Úžasné prežitie Božej lásky a toho, že Boh naozaj existuje 
  2. V druhej etape zostane vyliaty Duch SvätýDuch nábožnosti, on nás presvedčí o hriechu. Ukáže nám hriechy, ktoré sme spáchali myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého počas celého nášho života. Zažijeme súd nad naším životom, kde nič neschováme, nebude možné použiť sebaospravedlňovanie alebo sebaklam
podporte nás sdzr

AKO BUDE VYZERAŤ OSVIETENIE SVEDOMIA?  

Bude to ohromujúci a šokujúci zážitok. Veľa ľudí neprežije skúsenosť tejto udalosti. Niektorí hovoria, že to bude veľké vyliatie Ducha Svätého v kontexte túžby obrátiť sa po tom, keď zbadáme svoje hriechy. Preto Boh hovorí o tom, že je to posledné varovanie, apokalypsa svedomia, kde bude každý z nás šokujúco prežívať, akým je hriešnikom s veľkou túžbou obrátenia sa. Niektorí mystici hovoria o tom, že ľudia budú hľadať partnerov, ktorým prisahali vernosť, len aby sa opäť zjednotili. Kňazi budú zomierať v spovedniciach, pretože ich budú ľudia deň a noc hľadať, aby sa mohli vyspovedať. Je to neuveriteľné prežitie hľadiac na znaky časov, ktoré sa práve v tomto momente dejú na našej planéte a každý z nás to prežije už o chvíľu, pretože čas sa zrýchlil. 

V roku 2013 volali dvaja pápeži (Benedikt a František) v súkromnej kaplnke o to, aby Boh poslal svätého Michala archanjela do boja o Cirkev, pretože svätý Michal archanjel je špeciálny patrón Katolíckej Cirkvi. Uchovalo sa to vo forme modlitby zasvätenia sa Michalovi archanjelovi. Čas sa zrýchlil a vošli sme do poslednej fázy duchovného boja, ktorý začína smerovať k dvom udalostiam – čas osvietenia svedomia a čas očistenia Zeme, ktoré príde krátko po osvietení svedomia. A potom príde Pán. O tomto všetkom hovorí Matka Božia vo svojich zjaveniach, len my sme častokrát slepí, či hluchí na jej volania.

Kardinál Ratzinger povedal, že termín súkromné zjavenie je veľmi nesprávny. Tento termín ohraničuje tajomstvo, ktoré Duch hovorí Cirkvi. Mnoho ráz sa stane, že počujeme ako Boh niečo povedal sestre Faustíne, či nejakým vizionárom a máme pocit, že nás sa to netýka. Ale v momente, keď Cirkev potvrdzuje, že Boh prehovoril na tému týchto časov a dáva nám konkrétny postup obnovy, nemôžeme hovoriť, že nás sa to netýka. Celá Cirkev sa musí nad tým skloniť, pretože Boh prehovoril!

Matka Božia výrazne hovorí: ,,Žijete na konci časov. Časy, v ktorých žijete boli predpovedané v Apokalypse.“ Musíme byť mimoriadne pripravení na to, čo sa deje a na to, čo sa bude diať. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o osvietení svedomia odporúčame knihu Varovanie, ktorú si môžete zakúpiť tu: https://www.zachej.sk/produkt/35265/varovanie/

Dominik Chmielewski: Príde už čoskoro osvietenie svedomia? 1

VEĽKÝ KRIK BOHA SMEROVANÝ K POLIAKOM 

O Poľsku sa zvádza veľký duchovný boj, lebo je to posledná krajina, ktorá je vo väčšine kresťanská. Poľsko je krajina, ktorá často využíva sviatosti a má vzťah s Bohom. Jasný príklad vidíme na smrti Jána Pavla II. Zomrel pápež a zjednotila sa celá krajina, či veriaci alebo neveriaci, všetci plakali a volali k Bohu. Otec Dominik hovorí, že príde moment, kedy sa Poľsko postaví na čelo národov. To sú hlasy prorokov a mystikov, ktorým Boh zjavuje význam Poľska. Text Ježiša sestre Faustíne: ,,Poľsko som si mimoriadne obľúbil a ak mi bude poslušné, vyvýšim ho ponad všetky národy a z neho vyjde iskra, ktorá pripraví môj druhý príchod.“ 

Dnes sú dohady o tom, kto je tou iskrou pre poľský národ. Dominik Chmielewski vraví, že to nie je také dôležité. Dôležité je to, že cez pokánie máme pripraviť príchod tejto iskry. Príchod iskry bude spojený s úplným sa zasvätením sa Panne Márii, Matke Božej. Ona bola tou, cez ktorú prišiel Ježiš. Teda aj druhý príchod bude cez Máriu. Poľsko má mimoriadnu úlohu – pripraviť príchod Ježiša. Možné je to len skrz jednotu a zasvätenie sa Matke Márii. Prípravou na príchod nemajú byť chvály, či hra na citare, ale povolanie človeka k pokániu. Prorokom prvého príchodu bol Ján Krstiteľ. Prorokyňou druhého príchodu je sama Božia Matka. Mária volá: ,,Pokánie, pokánie, pokánie.“ 

Ak by Izrael spoznal prvý príchod Pána, neukrižovali by Pána slávy. Izrael zlyhal. Zabil svojho Mesiáša. Zlyhá aj Poľsko? Len Poľsko má takúto dôležitú misiu. Zvádza sa boj o krajinu Poľska. Boj o zničenie viery v srdciach Poliakov. 

Cirkev v Poľsku sa blíži k hodine Golgoty, kedy bude potrebné zomrieť všetkému, čo nie je v zhode s evanjeliom. Bude potrebné zomrieť všetkému, čo je kompromisom so zlom. Cirkev bude mať svoju hodinu kríža a to nie preto, aby upadla do zabudnutia, ale preto, aby vstala z mŕtvych. Aby Cirkev bola obnovená a očistená. Keď Ján Pavol II. hovoril o novej jari v Cirkvi, hovoril práve o tejto skúsenosti. Svätý Peter hovorí: ,,Predtým, ako príde Pán Spravodlivosti očistiť svet, súd sa začne od domu Božieho.“ To, čo teraz vidíme nad celým svetom, je súd nad Cirkvou, veľmi bolestný súd. A to svedčí o tom, že sa približujeme k súdu nad svetom.

,,Keď tak bolestný je súd nad Cirkvou, tak aký súd čaká tých, ktorí sú neveriaci.“ – sv. Peter 

Svätý Peter sa ďalej pýta: ,,Čo bude s tými, čo nechcú mať nič spoločné s Cirkvou, nič spoločné s Bohom?“ Tento súd bude hrozný. Otec Dominik o tom nehovorí preto, aby ľudí vystrašil, ale preto, aby sme sa vrátili k vernosti k Bohu. Aby sme sa vrátili k túžbe k obráteniu. Aby sme sa vrátili k tomu, čo je najdôležitejšie.

V Poľsku prebehli dva eucharistické zázraky a Dominik Chmielewski za zmienil o tom, že si nespomína, aby sa ešte v nejakej krajine v histórii ľudstva udiali dva Eucharistické zázraky. Cirkev tomu však nepripisuje takú váhu. Je to veľmi konkrétne volanie Boha. Cez Eucharistické zázraky nám Boh hovorí, že je veľmi zle. Veľmi zle s vierou katolíkov v Poľsku a ešte horšie v kontexte neprežívania Eucharistie srdcom. Svätý Pavol hovorí v liste Korinťanom: „Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ Ježiš v Eucharistii dokáže uzdraviť, ale to len vtedy, ak máme veľkú vieru. Ak máme Ducha antikrista, len tradične plníme náboženské záväzky. Nie sme spojení s Golgotou, ktorá sa deje na oltári. 

CHARAKTERISTIKA POSLEDNÝCH ČASOV 

Svätý Pavol hovorí, že charakteristikou Posledných časov bude Cirkev, ktorá bude mať vzhľad nábožnosti no duch antikrista. Navonok budú ľudia vyzerať veľmi nábožne. Budú sa modliť, skladať ruky, ale nebudú chcieť zmeniť svoj život. Ľuďom bude chýbať intimita s Bohom – nebudú ho poznať. Nebudú mať osobnú skúsenosť zo stretnutia s ním. Na čo je dobré všetko toto pretvarovanie, ak človek nemá silu k obráteniu a silu milovať? 

Keď prosíme o Ducha nábožnosti, prosíme, aby nám Boh ukázal našu hriešnosť a od toho sa začína kresťanský život. Musíme sa skonfrontovať so svojou úbohosťou a slabosťou. Nie je to ľahké, ale je to ale spásonosné. Obrátenie musí byť v obrovskom uvoľnení viery v moc Ježiša v Eucharistii. 

FATIMSKÉ TAJOMSTVÁ A VÍZIA JÁNA BOSCA 

V treťom Fatimskom tajomstve anjel pripravuje deti na stretnutie s Pannou Máriou. Učí ich modlitbu, ktorá je odprosením za hriechy svätokrádeže v Eucharistii. Toto Fatimské tajomstvo sa končí smrťou pápeža. Ján Bosco vidí scenériu po tejto udalosti. Dôkladne vidí scenériu boja o Cirkev ako bitku na mori. Pápežská loď je atakovaná všetkými nepriateľskými loďami a v určitom čase je pápež na lodi zabitý. Nepriatelia ešte nestihnú vydať víťazný výkrik, keď zrazu z oceánu vyrastajú dva stĺpy: na vyššom stĺpe je Eucharistia a na nižšom Panna Mária, pomocnica verných. Keď pápež zbadá tieto dva stĺpy, v momente otočí svoju loď a zakotví pri týchto stĺpoch. V tú chvíľu už nepriateľské lode bojujú vzájomne proti sebe, úplne sa potopia a na mori nastane ticho. Nastáva veľký triumf Pomocnice verných. Vízia dona Bosca je priam zhodná s Máriinými slovami v tajomstve: ,,Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Fatimské zjavenia sa začínajú modlitbou odprosenia za svätokrádeže a končia sa triumfom Nepoškvrneného Srdca Matky Božej. Stĺpy – Eucharistia a Božia Matka, nám majú napovedať, aby sme mali Matku vždy v srdci a nemennú lásku k Eucharistii. Na týchto dvoch cieľoch bude koncentrovaná celá stratégia Satana. 

Keďže Boh dáva dnes Poľsku dva ohromujúce Eucharistické zázraky, dnešná formácia Poľskej Cirkvi (a vôbec Cirkvi všade sa musí sústrediť na mimoriadnu obnovu lásky k Eucharistii a k Panne Márii. Jedine to je cesta k znovuobjaveniu pravej viery.

ONLINE RELÁCIU DOMINIK CHMIELEWSKI OSVIETENIE SVEDOMIA NÁJDETE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás