Biskupi navrhujú zmenu v pojme rodová rovnosť

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Biskupi nesúhlasia so zavádzaním pojmov ako rod, rodová rovnosť alebo gender. Odvolávajú sa pritom na Ústavu SR, ľudskoprávne medzinárodné dokumenty, Zmluvu o fungovaní EÚ a kodifikovanú podobu slovenského jazyka.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) navrhla v Národnom programe reforiem SR preformulovať pojem rodová rovnosť na vhodnejšiu alternatívy ako „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť mužov a žien“. Ide o zásadnú pripomienku, ktorú vzniesla v medzirezortnom pripomienkovom konaní o danom dokumente. Svoj krok odôvodnila potrebou zjednotenia terminológie vlastného materiálu a najmä pre zosúladenie pojmov s Ústavou SR, s pojmami uvedenými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovensko viazané, a s kodifikovanou podobou slovenského jazyka. Biskupi podotkli, že pojem rodová rovnosť nie je v materiáli použitý ako citácia legislatívneho textu, ale iba v rámci textu.

KBS argumentuje, že Ústava SR ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument, ktorým je SR viazaná, nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy ako kategórie pohlavia. „Ústava SR používa pojem ‚rod‘, ako aj pojem ‚pohlavie‘, pričom pojem ‚rod‘ nijako neodkazuje na kategóriu ‚žien a mužov‘, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem ‚rod‘ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu,“ vysvetlila KBS.

Zároveň poukázala na to, že v Zmluve o Európskej únií (EÚ) a Zmluve o fungovaní EÚ ako prameňov primárneho práva v kvalite medzinárodnej zmluvy je pojem „pohlavie“, v anglickom znení „sex“, a pojem „rovnosť medzi ženami a mužmi„ – „equality between women and men“. Podľa biskupov na Slovensku ani v rámci EÚ neexistuje konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právnej úpravy nový pojem gender, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Zdôraznili, že ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali.

Biskupi vo svojej ďalšej zásadnej pripomienke navrhujú tiež preformulovať pojem „rodových rozdielov“ na „rozdielov medzi mužmi a ženami“ alebo alternatívne „rozdielov medzi pohlaviami“. Pojem „rodové rozdiely“ podľa KBS vychádzajú z takzvanej rodovej terminológie, ktorá oddeľuje „rod“ od biologického pohlavia. Toto oddelenie vnímajú biskupi ako rozpor s obvyklým lingvistickým významom tohto pojmu, ktorý je použitý napríklad aj v texte Národného programu reforiem SR, v kontexte príjmovej medzery alebo v rozdiele v zamestnanosti medzi pohlaviami.

(tasr)

Zdroj: Denník Štandard

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás