Biskupi navrhujú zmenu v pojme rodová rovnosť

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Biskupi nesúhlasia so zavádzaním pojmov ako rod, rodová rovnosť alebo gender. Odvolávajú sa pritom na Ústavu SR, ľudskoprávne medzinárodné dokumenty, Zmluvu o fungovaní EÚ a kodifikovanú podobu slovenského jazyka.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) navrhla v Národnom programe reforiem SR preformulovať pojem rodová rovnosť na vhodnejšiu alternatívy ako „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť mužov a žien“. Ide o zásadnú pripomienku, ktorú vzniesla v medzirezortnom pripomienkovom konaní o danom dokumente. Svoj krok odôvodnila potrebou zjednotenia terminológie vlastného materiálu a najmä pre zosúladenie pojmov s Ústavou SR, s pojmami uvedenými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovensko viazané, a s kodifikovanou podobou slovenského jazyka. Biskupi podotkli, že pojem rodová rovnosť nie je v materiáli použitý ako citácia legislatívneho textu, ale iba v rámci textu.

KBS argumentuje, že Ústava SR ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument, ktorým je SR viazaná, nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy ako kategórie pohlavia. „Ústava SR používa pojem ‚rod‘, ako aj pojem ‚pohlavie‘, pričom pojem ‚rod‘ nijako neodkazuje na kategóriu ‚žien a mužov‘, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem ‚rod‘ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu,“ vysvetlila KBS.

Zároveň poukázala na to, že v Zmluve o Európskej únií (EÚ) a Zmluve o fungovaní EÚ ako prameňov primárneho práva v kvalite medzinárodnej zmluvy je pojem „pohlavie“, v anglickom znení „sex“, a pojem „rovnosť medzi ženami a mužmi„ – „equality between women and men“. Podľa biskupov na Slovensku ani v rámci EÚ neexistuje konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právnej úpravy nový pojem gender, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Zdôraznili, že ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali.

Biskupi vo svojej ďalšej zásadnej pripomienke navrhujú tiež preformulovať pojem „rodových rozdielov“ na „rozdielov medzi mužmi a ženami“ alebo alternatívne „rozdielov medzi pohlaviami“. Pojem „rodové rozdiely“ podľa KBS vychádzajú z takzvanej rodovej terminológie, ktorá oddeľuje „rod“ od biologického pohlavia. Toto oddelenie vnímajú biskupi ako rozpor s obvyklým lingvistickým významom tohto pojmu, ktorý je použitý napríklad aj v texte Národného programu reforiem SR, v kontexte príjmovej medzery alebo v rozdiele v zamestnanosti medzi pohlaviami.

(tasr)

Zdroj: Denník Štandard

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás