Sviatok Božieho Milosrdenstva

božie milosrdenstvo

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Slová Pána Ježiša svätej Faustíne!

Druhá veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva – sviatok, ktorý chcel sám Pán Ježiš!*

Sobotu 15.4.2023 od 20:00 – priamy prenos: Noc s Milosrdným Ježišom príprava na sviatok Božieho milosrdenstva

BOŽIE MILOSRDENSTVO – DAR Z NEBA – Dokumentárny film z dielne Slovenského dohovoru za rod

*Prisľúbenia Pána Ježiša na sviatok milosrdenstva ktoré dal cez svätú Faustínu:

  • milosť úplného odpustenia vín a trestov za hriechy!
  • v ten deň sú otvorené všetky pramene cez ktoré nám plynú milosti!

* Ako dosiahnuť tieto veľké milosti?

  • Na sviatok milosrdenstva treba pristúpiť k svätému prijímaniu
  • Spoveď nemusí byť v ten deň je však dôležité byť v stave milosti posväcujúcej!
  • Zrieknuť sa hriechu, nebyť k nemu pripútaný
  • Dôverovať Bohu / modlitba plná dôvery: Boh ma miluje a vie čo je pre mňa dobré.
  • Vykonať jeden skutok milosrdenstva z lásky k Bohu môže to byť aj slovo alebo modlitba!

Ako sa pripraviť?

Od Veľkého piatku modliť sa korunku Božieho milosrdenstva 9 dní. To je novéna, o ktorú prosil Pán Ježiš a sľúbil, že v nej udelí dušiam všetky milosti!

Nedeľa Božieho Milosrdenstva – patrí aj deťom:

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Sviatok Božieho milosrdenstva

je slávený na prvú nedeľu po Veľkej noci, čiže druhú veľkonočnú nedeľu, nazvanú Nedeľou Božieho milosrdenstva. Do liturgického kalendára ju zapísal najprv kardinál František Macharski pre krakovskú diecézu (1985) a potom niektorí poľskí biskupi v svojich diecézach. Na žiadosť Poľskej konferencie biskupov Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1995 ustanovil tento sviatok pre všetky diecézy v Poľsku. V deň kanonizácie sestry Faustíny 30. apríla 2000 pápež vyhlásil tento sviatok pre celú Cirkev.

Inšpiráciou pre ustanovenie tohto sviatku bola túžba Ježiša, ktorú odovzdala sestra Faustína. Pán Ježiš jej povedal: Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Den. 299). Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých  hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa  priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá  pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti (Den. 699). Vo viacerých zjaveniach Pán Ježiš povedal nielen o mieste sviatku v liturgickom kalendári v Cirkvi, ale aj motív a cieľ jeho ustanovenia, spôsob prípravy a tiež veľké prísľuby. Najväčšou z nich je milosť „úplného odpustenia vín a trestov“ spojená s prijatím svätého prijímania v tom dni po svätej spovedi (bez náklonnosti k hriechu), v duchu úcty k Božiemu milosrdenstvu, čiže v postoji dôvery k Bohu a činnej lásky k blížnemu. Je to – ako hovorí profesor Ignacy Rozycki – väčšia milosť ako úplné odpustky. 

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovesko, klikni TU: pôst za Slovensko

Tie pozostávajú len na odpustení dočasných trestov za učinené hriechy, ale nie sú nikdy odpustením samotných vín. Najosobitnejšia milosť je tiež väčšia ako milosť sviatostí, okrem krstu. V prísľuboch Kristus spojil odpustenie vín a trestov s prijatým svätým prijímaním na sviatok milosrdenstva, čiže z tohto pohľadu ju povýšil na úroveň „druhého krstu“. Prípravou na tento sviatok má byť novéna z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní, začínajúc od Veľkého piatku. Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol z [môjho] vnútra pre potešenie celého  sveta (Den. 1517), povedal Pán Ježiš sestre Faustíne.

Sviatok Božieho Milosrdenstva 1

Má najväčší význam medzi všetkými formami úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nám odovzdala sv. sestra Faustína, kvôli veľkým prisľúbeniam a jeho miestu v liturgii Cirkvi. Po prvýkrát Pán Ježiš hovoril o túžbe po ustanovení tohto sviatku v Plocku (Poľsko) a namaľovaní obrazu: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby ten obraz, ktorý namaľuješ  štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva (Den. 49). V ďalších rokoch sa k tomu Pán Ježiš vracal v niekoľkých zjaveniach, v ktorých určil nielen miesto tohto sviatku v liturgickom kalendári, ale uviedol aj dôvod ustanovenia, spôsob prípravy a slávenia, ako aj milosti s ním spojené.

Výber prvej nedele po Veľkej noci nie je náhodný. Na ten deň pripadá oktáva Zmŕtvychvstania Pána, ktorá venčí slávenie veľkonočného Kristovho tajomstva. Toto obdobie v liturgii Cirkvi, výraznejšie než pozostávajúce, ukazuje tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa najplnšie zjavilo práve v umučení, smrti a zmŕtvychvstaní Krista. Slávenie sviatku Božieho milosrdenstva, hneď po liturgii umučenia a zmŕtvychvstania Krista, zvýrazňuje prameň a motív prežívaných tajomstiev viery. Samozrejme je ním milosrdenstvo Boha. Inými slovami – nebolo by diela vykúpenia, keby nebolo Božieho milosrdenstva. Tento súvis si všimla sv. sestra Faustína, ktorá v Denníčku napísala: Vidím, že dielo vykúpenia je spojené s dielom milosrdenstva, ktoré žiada Pán (Den. 89).

Aké sú dôvody na ustanovenie nového sviatku v liturgickom kalendári Cirkvi? Podáva ich Pána Ježiš, keď hovorí: Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965). Poslednou záchranou je utiekať sa k Božiemu milosrdenstvu; aby sme túto záchranu využili, treba vedieť, že záchrana existuje, treba poznať Boha v tajomstve jeho milosrdenstva, a tomuto poznaniu napomáha ustanovenie osobitného sviatku, ktorý obracia našu pozornosť na túto Božiu vlastnosť.

Prípravou na tento sviatok je novéna, ktorá spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní, začínajúc od Veľkého piatku. V tej novéne, prisľúbil Pán Ježiš, udelím dušiam všetky milosti (Den. 796). Medzi ľuďmi je rozšírená aj novéna k Božiemu milosrdenstvu zapísaná v Denníčku sv. sestry Faustíny, v ktorej každý deň privádzame k Bohu inú skupinu duší. Túto novénu sa môžeme modliť, ale nemôžeme sa uspokojiť len s ňou, pretože Pán Ježiš túži, aby sviatok predchádzala novéna skladajúca sa z korunky Božieho milosrdenstva.

V tento deň má byť obraz Božieho milosrdenstva slávnostne posvätený a verejne uctený. Kňazi majú hovoriť kázne o Božom milosrdenstve a vzbudzovať dôveru v dušiach ľudí. Veriaci by mali tento deň prežívať v duchu úcty k Božiemu milosrdenstvu, teda v postoji dôvery k Bohu a postoji milosrdenstva voči blížnym. Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva. Ale musí byť aj skutok. Žiadam uctievať moje milosrdenstvo slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty tomu obrazu (Den. 742).

Sviatok milosrdenstva je nielen dňom veľkej úcty voči Bohu v tajomstve jeho milosrdenstva, ale aj dňom nesmiernych milostí, pretože Pán Ježiš k nemu pripojil veľké prisľúbenia. Najväčšie sa týka milosti úplného odpustenie vín a trestov: Duša, ktorá pristúpi  k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov (Den. 699). Táto milosť, vysvetľuje profesor I. Róžycki, je niečím oveľa väčším, než úplné odpustky. Úplné odpustky spočívajú totiž len v odpustení dočasných trestov, ktoré sme si zaslúžili za spáchané hriechy, ale nikdy nie sú odpustením samotných vín. Tá mimoriadna milosť je zároveň väčšia ako milosti šiestich sviatostí, s výnimkou sviatosti krstu, pretože odpustenie všetkých vín a trestov sa dosahuje jedine sviatostnou milosťou krstu. V uvedených prisľúbeniach Kristus spojil odpustenie všetkých vín a trestov so sv. prijímaním prijatým na sviatok milosrdenstva, čiže ho tým pozdvihol na úroveň «druhého krstu». Je samozrejmé, že sväté prijímanie musí byť na sviatok milosrdenstva nielen hodne prijaté, ale má spĺňať aj základné požiadavky úcty k Božiemu milosrdenstvu, aby sme mohli získať úplné odpustenia vín a trestov. Treba vysvetliť, že k svätej spovedi nemusíme pristúpiť na sviatok milosrdenstva, môžeme túto sviatosť prijať aj skôr. Dôležité je však to, aby naša duša bola čistá, bez náklonnosti k akémukoľvek hriechu. Prežívanie tohto sviatku musí byť v duchu úcty k Božiemu milosrdenstvu, čiže v duchu dôvery k Bohu a milosrdenstva voči blížnym. Len takýto postoj dovoľuje očakávať splnenie Kristových prísľubov spojených s touto formou úcty k Božiemu milosrdenstvu.

Pán Ježiš povedal, že v tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699). V tento deň všetci ľudia, ba aj tí, ktorí si predtým neuctievali Božie milosrdenstvo a ešte sa len obrátili, môžu mať účasť na všetkých milostiach, ktoré Pán Ježiš pre tento sviatok pripravil. Jeho prisľúbenia sa netýkajú len nadprirodzených milostí, ale aj dočasných dobrodení, ktorých veľkosť nebola obmedzená. Ľudia plní dôvery môžu prosiť o všetko pre seba i pre iných, len aby predmet ich modlitby (to, o čo v modlitba prosia) bol zhodný s Božou vôľou, teda dobrý pre človeka v perspektíve večnosti. Milosti potrebné k spáse sú vždy zhodné s Božou vôľou, lebo Boh po ničom inom tak netúži, ako po spáse duší, za ktoré Ježiš obetoval svoj život. Teda na sviatok milosrdenstva sú ľuďom a spoločenstvám dostupné všetky milosti a dobrodenia, ak o ne budú s dôverou prosiť.

▶️▶️ Príspevky sú organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Novéna 1 deň ( Veľký piatok):

Novéna 2 deň ( Biela sobota):

Novéna 3 deň ( Veľkonočná nedeľa):

Novéna 4 deň ( Veľkonočný pondelok):

Novéna 5 deň utorok:

Novéna 6 deň streda:

Novéna 7 deň štvrtok:

Novéna 8 deň piatok:

Novéna 9 deň sobota:

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

▶️▶️ Naša práca je závislá od milodarov, ďakujeme za každú podporu, alebo modlitbu: Podporte nás

Nezabúdajme na obrovskú silu modlitby!!! klikni TU: Sila modlitby

❤️❤️Ďakujeme, že nás sledujete!! ZDIEĽAJ+LIKE+pošli ďalej❤️✔️ pomôžte nám ZDIEĽANÍM nech sa nás modlí čo najviac

Ďakujeme ❤ všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 200 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám▶ https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Platby
Platby

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

  1. I was very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new information on your blog.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás