Božie milosrdenstvo – denníček sv. Faustíny – rozjímania

božie milosrdenstvo

Sviatok Božieho Milosrdenstva ( Druhá veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva – sviatok, ktorý chcel sám Pán Ježiš!*)

BOŽIE MILOSRDENSTVO – DAR Z NEBA – Dokumentárny film z dielne Slovenského dohovoru za rodinu

Podstata úcty Božieho Milosrdenstva – Faustya z kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Krakowe

Pán Ježiš sa prostredníctvom Denníčka svätej sestry Faustíny prihovára aj nám. Veľmi túži aby sme dôverovali jeho milosrdnej láske, nechali sa naplniť jeho Duchom a niesli posolstvo Božieho milosrdenstva aj našim blízkym a okoliu. Pozývame vás preto ku každodennému zamysleniu a modlitbe, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci so sestrami Matky Božieho Milosrdenstva, aby život každého z nás bol oslavou nekonečného Božieho milosrdenstva!  Svätá sestra Faustína, oroduj za nás!

Denné rozjímania z denníčka sv.Faustíny:

Duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a v opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí – budú sa mi menej podobať aj v sláve (Den. 446).

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, ty si mojím štítom a ochranou už (Den. 1232).

Denníček 1489 (Jež)

Ešte nie si vo vlasti, tak choď, posilnená mojou milosťou, a bojuj o moje kráľovstvo v ľudských dušiach. Bojuj ako kráľovské dieťa a pamätaj, že dni vyhnanstva sa rýchlo pominú a s nimi aj možnosť zbierať zásluhy pre nebo. Očakávam od teba, dieťa moje, veľa duší, ktoré budú po celú večnosť oslavovať moje milosrdenstvo (Den. 1489).

Denníček 423 (Faustína):

 Za všetko zvelebuj duša moja Pána a oslavuj jeho milosrdenstvo, lebo jeho dobrota je bezhraničná. Všetko pominie, ale jeho milosrdenstvo nemá hraníc ani konca. Hoci zloba dovŕši svoju mieru, milosrdenstvo je bez miery (Den. 423).

Denníček 438 (Ježiš)
Môj duch bude regulou vášho života. Váš život má byť podľa môjho vzoru, od jasličiek až po smrť na kríži. Prenikni do mojich tajomstiev a spoznáš priepasť môjho milosrdenstva voči stvoreniam a moju nepreniknuteľnú dobrotu – a tú dáš poznať svetu (Den. 438).


Denníček 1106 (Faustína):
Čnosť bez rozvážnosti nie je čnosťou. Musíme sa často modliť k Duchu Svätému o milosť rozvážnosti. Rozvážnosť tvoria: rozvaha, rozumne sa zamyslieť a dať si rozhodné predsavzatie. Posledné rozhodnutie vždy závisí od nás. My musíme rozhodovať, môžeme a máme hľadať radu a svetlo… (Den. 1106).

Denníček 1707 (Jež)
Taký som a budem pre teba, akého ma oslavuješ. Už v tomto živote zakúsiš moju dobrotu a v celej plnosti v budúcom živote (Den. 1707).

Denníček 779 (Faustína):
Božiu velebu (…) zvelebujú nebeskí duchovia podľa stupňa milosti a hierarchie, na ktoré sa delia. Keď som videla túto Božiu moc a veľkosť, moja duša (…) bola naplnená pokojom a láskou. Čím viac poznávam Božiu veľkosť, tým viac sa teším, že on je práve taký. Nesmierne sa teším z jeho veľkosti. Teším sa, že som taká maličká, lebo preto, že som malá, nosí ma na svojich rukách a drží si ma pri svojom Srdci (Den. 779).

Denníček 1273 (Jež)

Som sama Láska a Milosrdenstvo samo, neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom. Žiadna úbohosť ho nemôže vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa väčším. Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám (Den. 1273).

Denníček 460 (Faustína):

Ježišu, srdce mi prestáva biť, keď rozmýšľam o všetkom, čo pre mňa robíš. Obdivujem ťa, Pane, že sa tak znižuješ k mojej úbohej duši. Aké nepochopiteľné spôsoby používaš, aby si ma presvedčil (Den. 460).

Denníček 1275 (Jež)

Som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem… pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

Denníček 454 (Faustína):

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť (…). Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom (Den. 454).

Denníček 367 (Jež)

Aká veľká je ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti (Den. 367).

Denníček 915 (Faustína):

Mária, dnes strašný meč prenikol tvoju svätú dušu. Okrem Boha nikto nevie o tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, lebo je s Ježišom. Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti (Den. 915).

Denníček 737 (Ježiš)
Málo je duší, ktoré zúčastnene rozjímajú o mojom umučení. Najviac milostí udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom umučení.

Denníček 745 (Faustína):

Počas svätej omše ma naplnil taký silný vnútorný oheň lásky k Bohu a túžby zachraňovať duše, že to nedokážem vyjadriť. Cítim, že som premenená na oheň, budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva. Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke až do jeho končín, do najdivokejších miest, aby som zachraňovala duše. Robím to
modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky milosrdenstva. Svätí zvelebujú Pánovo milosrdenstvo v nebi. Ja ho túžim zvelebovať už tu na zemi a šíriť úctu k nemu tak, ako to Boh odo mňa žiada.

Denníček 742 (Jež)
– Dcéra moja, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty ako prvá sa musíš vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo. Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť. Áno, prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva. No m usí byť aj skutok. Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna.

Denníček 755 (Faustína):

Ó, Ježišu môj, nauč ma otvárať vnútro milosrdenstva a lásky každému, kto ma o to prosí. Ježišu, Vodca môj, nauč ma, aby všetky moje modlitby a skutky mali na sebe pečať tvojho milosrdenstva.

Denníček 757 (Ježiš)
Buď spokojná, dcéra moja, vidím všetko tvoje úsilie, ktoré je mi veľmi milé

Denníček 735 (Faustína):

† Zatvorím sa do Ježišovho kalicha, aby som ho mohla ustavične potešovať. Budem robiť všetko, čo bude v mojich silách pre záchranu duší, zvlášť modlitbou a utrpením.

† Snažím sa byť pre Ježiša vždy Betániou,269 aby si mohol odpočinúť po mnohých námahách. Vo svätom prijímaní je moje spojenie s Ježišom také úzke a nepochopiteľné, že hoci by som to chcela opísať, nedokážem, lebo nemám slov.

Denníček 788 (Ježiš)

Vedz, že ja som s tebou. Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím. Okolnosti, ktoré sú nepriaznivé pre túto vec, môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.

Denníček 732 (Faustína):

† Veľká Božia veleba, ktorá ma dnes prenikla a preniká, vzbudila vo mne veľkú bázeň, ale bázeň z úcty, a nie otrocký strach, ktorý je odlišný od bázne z úcty. Bázeň z úcty sa zrodila dnes v mojom srdci z lásky a poznania Božej veľkosti. Je to veľká radosť pre dušu. Duša sa ľaká, aby Boha v ničom neurazila, ale to ju neznepokojuje ani nezastiera šťastie. Keď nás vedie láska, tak je všetko v poriadku.

Denníček 723 (Ježiš):

Milosti, ktoré ti udeľujem, nie sú len pre teba, ale aj pre veľké množstvo duší… Neprestajne prebývam v tvojom srdci. Napriek tvojej úbohosti sa s tebou spájam. Odnímam ti tvoju úbohosť a dávam ti svoje milosrdenstvo. V každej duši konám dielo milosrdenstva. Čím väčší hriešnik, tým má väčšie právo na moje milosrdenstvo. V každom diele mojich rúk sa odráža moje milosrdenstvo. Ten, kto dôveruje môjmu milosrdenstvu, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi, a jeho nepriatelia stroskotajú pri podnožke mojich nôh.

Denníček 727 (Faustína):

Večná Pravda, udeľ mi lúč svojho svetla, aby som ťa poznala, Pane, a náležite zvelebovala tvoje nekonečné milosrdenstvo. Zároveň mi daj poznať seba samu, celú priepasť mojej úbohosti.

Denníček 32 (Ježiš):

Modli sa srdcom v spojení s Máriou.

Denníček 79 (Faustína):

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi, zvlášť pred tými, ktorí svoju zlobu zakrývajú maskou čnosti. Ó, krásna ľalia, ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja

streda 4.5.

Denníček 723 (Ježiš):
Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ť a naplním pokladmi milostí.

Duša: „Premohol si, ó, Pane, moje kamenné srdce svojou dobrotou. Hľa, s dôverou a pokorou sa približujem k tribunálu 403 tvojho milosrdenstva, rozhreš ma sám rukou svojho zástupcu. Ó, Pane, cítim ako milosť a pokoj naplnili moju úbohú dušu. Cítim, že ma skrz-naskrz preniklo tvoje milosrdenstvo, Pane. Odpustil si mi viac, než som sa odvážila očakávať alebo bola schopná pomyslieť. Tvoja dobrota prevýšila všetky moje túžby. A teraz ťa pozývam do svojho srdca, preniknutá vďačnosťou za toľké milosti. Blúdila som ako márnotratné dieťa po nesprávnych cestách a ty si neprestal byť mojím Otcom. Rozmnožuj vo mne svoje milosrdenstvo, lebo vidíš, aká som slabá.”

Piatok 6.5.

Denníček (Ježiš)
Nehĺbaj nad svojou úbohosťou, si príliš slabá, aby si hovorila. Radšej pozeraj na moje srdce plné dobroty a vnímaj moje city a usiluj sa o tichosť a pokoru. Buď milosrdná voči druhým tak, ako som ja voči tebe. Keď pocítiš, že tvoje sily slabnú, prichádzaj k prameňu milosrdenstva a posilňuj svoju dušu a neustaneš na ceste.

Duša: „Teraz už chápem tvoje milosrdenstvo, ktoré ma zakrýva, ako žiarivý oblak a vedie ma do domu môjho Otca. Chráni ma pred strašným peklom, ktoré som si nie raz, ale tisíckrát zaslúžila. Ó, Pane, celá večnosť mi nebude stačiť na hodné zvelebovanie tvojho nepreniknuteľného milosrdenstva, tvojho
zľutovania nado mnou.”

Štvrtok

Piatok

pondelok 2.5.

Denníček 1447 (Ježiš)

– Ach, ako ma bolí, že duše sa vo svätom prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na duše, a ony sú voči mne ľahostajné. Milujem ich tak nežne a úprimne, a ony mi nedôverujú. Chcem ich zahrnúť milosťami – ony ich nechcú prijať. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva. Aby si poznala aspoň trochu moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti, ony však pohŕdajú matkinou láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou, nikto ju nepoteší. To je slabý obraz a [slabé] podobenstvo mojej lásky.

Denníček 1456 (Faustína):

† Ó, najdobrotivejší Pane, aký si milosrdný, že súdiš každého podľa jeho svedomia a poznania, a nie podľa ľudských rečí. Môj duch sa čoraz viac nadchýna a sýti tvojou múdrosťou, ktorú čoraz hlbšie poznávam a tu sa mi ešte jasnejšie odkrýva veľkosť tvojho milosrdenstva. Ó, môj Ježišu, všetko toto poznanie pôsobí na moju dušu tak, že sa premieňam na oheň lásky k tebe, môj Bože.

nedeľa 1.5.

Denníček 718 (Ježiš)

Vidíš, čím si sama od seba, ale nech ťa to nedesí. Keby som pred tebou odhalil celú tvoju úbohosť, ktorou si, zomrela by si od zdesenia. Vedz však, čím si. Pretože si taká veľmi úbohá, odkryl som pred tebou celé more svojho milosrdenstva. Také duše, ako je tvoja, hľadám a po takých túžim, ale je ich málo. Tvoja veľká dôvera voči mne ma núti ustavične ti udeľovať milosti. Máš veľké a nepochopiteľné práva na moje srdce, lebo si dcérou úplnej dôvery.  Neuniesla by si veľkosť mojej lásky, ktorú mám k tebe, keby som ti ju tu na zemi odkryl v celej plnosti. Často ti odhaľujem okraj závoja, ale vedz, že to je len moja výnimočná milosť. Moja láska a moje milosrdenstvo sú bezhraničné.

Denníček 697 (Faustína):

Ježišu, ty vieš, že milujem utrpenie a kalich utrpenia túžim vypiť až do poslednej kvapky. A predsa moju prirodzenosť prenikla ľahká triaška a strach. Ihneď sa s celou silou prebudila moja dôvera v nekonečné Božie milosrdenstvo. Všetko muselo pred ňou ustúpiť ako tieň pred lúčom slnka.  Ó, Ježišu, aká veľká je tvoja dobrota. Tvoja nekonečná dobrota, ktorú tak dobre poznám, mi dovoľuje smelo sa pozrieť do očí samotnej smrti. Viem, že bez jeho dovolenia sa mi nič nestane. Túžim oslavovať tvoje nekonečné milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne.

† Ježišu môj, moja sila, pokoj a odpočinutie moje. Moja duša sa každý deň kúpe v lúčoch tvojho milosrdenstva. V mojom živote niet chvíle, v ktorej by som nezakúšala tvoje milosrdenstvo, ó, Bože. Na nič sa nespolieham v celom svojom živote, len na tvoje nekonečné milosrdenstvo, Pane. Ono usmerňuje môj život. Moja duša je naplnená Božím milosrdenstvom. 

sobota 30.4.

Denníček 1576 (Ježiš)

Vedz, dcéra moja, že medzi mnou a tebou je bezodná priepasť, ktorá oddeľuje Stvoriteľa od stvorenia, ale tú priepasť vyrovnáva moje milosrdenstvo. Pozdvihujem ťa k sebe nie preto, že by som ťa potreboval, ale jedine z milosrdenstva ťa obdarúvam milosťou zjednotenia.

Denníček 1783 (Faustína):

† Keď som sa pohrúžila do modlitby a spojila som sa so všetkými omšami, ktoré sa v tej chvíli slúžili na celom svete, pokorne som prosila Boha skrze všetky tieto sväté omše o milosrdenstvo pre svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, ktorí teraz zomierajú. A v tej chvíli som dostala vnútornú Božiu odpoveď, že tisíc duší dostalo milosť prostredníctvom modlitby, ktorú som obetovala Bohu. Nevieme, aké množstvo ľudí môžeme zachrániť svojimi modlitbami a obetou, preto sa vždy modlime za hriešnikov.

Pridajte sa k nám!!! Dôverujme sile modlitby a s nádejou sa spolu modlime.

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

▶️▶️ Práca na webe, články, videá sú hradenéné z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – len zvuk zvuk:

Prosíme Vás – tieto vysielania sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 5 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 185 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Príspevky - podporte nás

Príspevky – podporte nás

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovesko, klikni TU: pôst za Slovensko

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás