Ako milovať vo veľkom pôste

kríž ruky láska post sdzr

Veľký pôst je časom, kedy nás chce mať Pán celých pre seba, aby hovoril do našich sŕdc. Je to podstatou veľkého pôstu, no záleží od nás, či budeme spolupracovať s Jeho láskou. Taktiež je len na nás, či budeme chcieť zredukovať všetko to, čo nám zaberá čas pre Boha. Veľkou úlohou pre nás je to, aby sme sa za tých 40 dní tak naplnili Bohom, žeby sme žili týmto požehnaním počas zostávajúcich dní roka. Keď si vyberieme na týchto 40 dní Ženícha – je to ten najkrajší výber, ktorý sa Bohu nesmierne páči. 

BOH SPÔSOBÍ ZEMETRASENIE, ALE… 

Boh v ľudskom živote niekedy spôsobí zemetrasenie, ktoré je často nepochopiteľné, ale robí to len vtedy, keď kráčame do zatratenia. Má to pre nás byť upozornením: ,,Človeče, to, kam kráčaš, nie je správna cesta. Ideš po širokej ceste, nie po úzkej, po ktorej som šiel aj ja.“

Občas ,,zemetrasenie“, je našou poslednou šancou. Ak na to adekvátne nezareagujeme, vyberáme si svojvôľou zatratenie. Ak chceme svoj život zmeniť, rozhodnime sa pre radikálnu zmenu. Naše zareagovanie na zemetrasenie môže spôsobiť obrovskú zmenu, ktorá nás môže kráčaním po úzkej ceste priviesť do nebeského raja. Musíme si uvedomiť, že vo všetkom nám vie najlepšie pomôcť iba sám Boh. 

Záleží len od nás, či sa odvrátime od širokej cesty, vedúcej do záhuby a hodíme sa do Jeho náručia – v púšti, ktorú nám pripravil tým, že nám zobral nejakých ľudí, pôžitky, atrakcie, rôzne druhy situácii, ktoré nás viedli k hriechu. 

podporte nás sdzr

Zaiste sme všetci v živote už zažili ťažké situácie, či rôzne skúšky, ktoré možno končili smrťou našich najbližších, či vážnym zranením nás samých. Všetky tieto ťažkosti sú z ľudského pohľadu tragédiou, ale v mnohých prípadoch sú poslednou šancou na zmenu. Aj v takých chvíľach sa môžeme radovať a byť za ne vďačný. Aj tieto situácie Boh pôsobí, aby sme si niečo uvedomili, aj keď to mnohokrát bolí a neprijíma sa to ľahko. No On nám chce len dobre a aj takýmto možno zvláštnym spôsobom, nám preukazuje svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Pretože my Mu ľahostajní nie sme a bojuje o dušu každého z nás. A tak ako povedal svätému pátrovi Piovi: ,,Keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel.“, tak aj nás ,,pribíja“ na kríž, aby sme Mu celí patrili a už nikdy od Neho neodišli. 

,,Ak ti je ťažko, odpočívaj v Jeho láske, ak ti je veľmi ťažko pritúľ sa ešte väčšmi k Jeho srdcu, a ešte krajšie Mu šeptaj: ´Dôverujem ti!´ Ak máš dôveru, On má moc zmeniť v jednej chvíli úplne všetko.“ 

NAJPRV UVEDOMENIE SI, ŽE SME MILOVANÍ, AŽ TAK PÔST

Skôr ako Ježiš odišiel na púšť, dal sa pokrstiť. Pri Jeho krste zaznelo z neba: ,,Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Najprv bolo Ježišovi povedané, že je milovaný, až tak sa vybral do ticha na púšť. Aj my by sme si mali uvedomiť skôr ako sa vydáme na púšť – do pôstu a ticha, že sme milovaní. Obnova krstu nám pripomína, kým sme my v Ňom a kým je On v nás. Pohľad, akým na nás Boh pozerá, je plný útechy a citu – pohľad plný lásky v moci Ducha Svätého. 

Pôst nemôžeme začínať predsavzatiami, začíname od prijatia Otca. Jeho lásky, Jeho srdca, Jeho Slova. Sme Jeho milované deti, ktorým ponúka moc Ducha Svätého, moc lásky a moc intimity s Ním. Boh chce, aby sme prijali všetko, čo nám ponúka, chce aby sme po Ňom túžili. 

Slová, ktoré Boh hovorí Ježišovi, hovorí tak isto aj každému z nás. To uvedomenie si, že sme milovaní, má slúžiť na to, aby sme na púšti túžili po intimite s Bohom, a aby sme sa do tejto intimity dostali. Dokiaľ si neuvedomíme, že sme milovaní, nevstupujme do pôstu. Až vtedy ak si to všetko uvedomíme, pochopíme lásku a vzťah k prvému Božiemu prikázaniu: ,,Miluj Boha nadovšetko.“

Ježiš je celých 40 dní na púšti pre Otca a Otec Ho má celého pre seba. To isté čaká aj nás. My si musíme uvedomiť, že toto je podstatou pôstu, a nie nezmyselné predsavzatia, ktoré sa nám ani nedarí plniť, pretože sme si ešte neuvedomili Božiu lásku. Bez Božej lásky nemôžeme urobiť nič a sami toho tiež veľa nezmôžeme. 

,,Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. Nezdaj sa múdrym sebe samému.“ Prís 3, 5-7 

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

NEMILUJEME DOSTATOČNE 

Vstup do pôstu má byť spoznaním pravdy o našom živote o našich slabostiach, o našej úbohosti, ale predovšetkým o tom, že nemilujeme. Že nemilujeme Jeho z celého srdca, zo všetkých síl, z celej duše a celej svojej sily. Nemilujeme druhého človeka, ani samých seba. Boh hovorí o pokrytectve tých, ktorí postia: ,,Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu!“ (Iz 58, 1) Je potrebné zatriasť s hriešnikmi, s náboženským pokrytectvom, s farizejizmom. 

Charakteristika tých, ku ktorým Boh hovorí: ,,Hľadajú ma deň čo deň.“ Koľkí z nás chcú počas štyridsiatich dní skutočne hľadať Boha deň čo deň? Túžia poznať Jeho cesty? Prečo častokrát vyčítame Bohu? „Prečo sa postíme, a nevidíš, umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“ (Iz 58, 3) Ježiš aj v tomto odpovedá: ,,A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas.“ (Iz 58, 4) 

Čo z toho, že nebudem piť kávu a jesť sladké, keď sa už roky hádam so susedom a obaja sme príliš tvrdohlaví na to, aby sme sa urovnali? Že vyčítam dennodenne svojmu manželovi, že vidím na svojej manželke len to zlé? Načo nám sú odmodlené ružence, keď nevieme obnoviť lásku k svojmu blížnemu? Načo budeme chodiť na svätú omšu aj každý deň, keď sa vrátime domov a strávime hodiny pred televíziou? 

Skutočný pôst na púšti, je v poznaní, že nedokážeme milovať. Že nemilujeme Boha tak, ako po tom túži On sám. Že silou Jeho lásky nemilujeme najbližších. Ak chceme, aby mal pôst nejaký efekt, najprv obnovme svoju lásku k Nemu a potom silou tejto lásky milujme tých, ktorí sú nám najbližší. 

MUSÍME ROZTRHAŤ PUTÁ ZLA

,,Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.“ (Iz 58, 6-8) 

Sv. Pavol hovorí: ,,Bojujme až do krvi so svojím hriechom.“

Roztrhajme všetky putá, ktoré nás zväzujú. Ktoré sú to? Každý nech sa zamyslí, no najčastejšie sú to putá s televíziou, s internetom, s telefónom, s milenkou/milencom. Musíme si uvedomiť, že sme prestali milovať svojich blízkych (manžela/manželku, deti), a ak tak nerobíme – dostávame sa do falošných vzťahov, ktoré musíme roztrhnúť. Podmienkou je, že to musíme spraviť radikálne. Na druhej strane v žiadnom prípade nemáme vytvárať kliatby, no všetko si v pokoji vyjasniť. Druhým musíme žehnať, nie ich preklínať. 

Ak nás zväzujú putá s hmotnými vecami ako telefón a podobne, môžeme sa stať závislými napr. na pornografii. Odvíja sa to od toho, že vtedy milujeme len samých seba. Zamilovanie vlastného ja, je spôsobené tým, že nám ide len o zmyslové pôžitkárstvo. Ak sa od toho chceme oslobodiť, vtedy musíme taktiež jasne a jednoznačne pretrhnúť putá. Inak sa budeme točiť v jednom kruhu a nebudeme sa vedieť oslobodiť. Preto sa z toho kruhu musíme vymaniť, poobzerať dookola. Spôsob, ako sa z toho dostať, je ten, že si musíme uvedomiť prítomnosť ľudí okolo nás, ktorí nás potrebujú, a ktorí nás milujú. Keď si toto uvedomíme, začneme aj konať a prejavovať tú lásku a zdieľať sa s tou láskou. Vtedy nebudeme mať čas na skúmanie seba a milovali seba samého takýmto spôsobom.

Našou úlohou je prelomiť všetko jarmo, čiže všetko, čo akokoľvek spôsobuje, že chodíme pod záťažou a nie v ľahkosti a radosti života. Ak všetky putá roztrhneme, potom verme, že sa nám bude doslova ľahšie dýchať. 

Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie človeka k veľkým úspechom. (Sv. Atanáz)

PRAKTICKÉ RADY VO VEĽKOM PÔSTE

  • čítať Sväté Písmo denne aspoň 15 minút
  • postiť sa od sladkostí (cukor a med na osladenie môže ostať)
  • postiť sa od mäsa aspoň pondelok, streda, piatok, v stredu a piatok pôst o chlebe a vode/čaji (podľa fyzických možností)
  • aspoň raz do týždňa adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou
  • čo najčastejšia účasť na svätej omši/liturgii
  • 2x do mesiaca Sviatosť zmierenia (podľa potreby aj častejšie)
  • niečoho sa zriecť/obmedziť (sladké, počítač, televízor, hudba… to s čím mám problém, kde zabíjam najviac času)
  • niečo dobré pridať, cvičiť sa v nejakej čnosti, modliť sa za to (pokora, poslušnosť, čistota, trpezlivosť, štedrosť, láskavosť, pracovitosť) taktiež to môže byť napr. pomoc druhému, častejšia modlitba, návšteva blížneho, chorého, čítanie náboženskej literatury, cvičenie, prechádzka, vypočujem druhého…

„Kde je Tvoj poklad, tam je aj Tvoje srdce.“

ONLINE RELÁCIU AKO MILOVAŤ VO VEĽKOM PÔSTE NÁJDETE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás