Aj ty posudzuješ pápeža, kňazov? Namiesto toho celým srdcom bojujme o kňazské srdcia

Svätý Ján Zlatoústy píše: ,,Démoni nás podnecujú a tlačia k tomu, aby sme zhrešili a keď nehrešíme, aby sme aspoň odsudzovali tých, čo hrešia.“

Pán zástupov hovorí: ,,Lebo kto sa vás (kňaza) dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka.“ (Zach 2,12) Kto z nás nikdy nepovedal krivé slovo proti kňazovi. Iste, nie vždy sa nám páči, čo kňazi kážu a o čom rozprávajú. Nesúhlasíme s ich názormi, nepáči sa nám ich prejav. Musíme ale dbať na to, že aj oni sú len ľudia, takisto sa môžu mýliť a sami možno mnohé veci nevedia. Ako my, tak aj oni sú dennodenne vystavovaní mnohým útokom zla zo strany tohto sveta a často nemajú silu v tejto dobe temna kráčať za svetlom. Preto nás, veriacich, Panna Mária v Modrej knihe pozýva: „Veriaci nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje biele vojsko…“ (MKH, 1.11.1973) A toto nepremožiteľné vojsko môžeme vytvoriť len prostredníctvom každodennej vytrvalej modlitby s ružencom v ruke. 

„(…) lebo človek má dosť čo súdiť seba samého, nemusí ešte aj blížneho. Ak nechceme, aby nás súdil Boh, musíme sa sami súdiť a druhých nechať na posúdenie Bohu.“ (František Saleský) 

DOMINIK CHMIELEWSKI, SDB 

Pán Ježiš hovorí veľa mystikom a svätým: súd kňaza máte prenechať IBA MNE, IBA JA môžem súdiť kňaza! Keďže súd patrí Bohu, našou úlohou je modliť sa za kňazov, obetovať sa za nich, činiť pokánie – aby kňazi spoznali ozajstnú lásku Ježiša Krista – Najvyššieho Veľkňaza. Ježiš povedal sestre Rozalii Celakówne: ,,Modli sa dieťa moje a obetuj sa, aby kňazi, ktorých je teraz tak málo, boli svätí.“ 

EMERITNÝ EXORCISTA O. MATÚŠ MARCIN 

Svätý otec František, biskupi a kňazi sú v prvej línii pokušení – aj ich zvádza zlý duch. Z duchovného zápasu nie sú vylúčení, práve naopak, démon napáda v prvom rade ich, pretože si je vedomý toho, že ak zvedie kňaza – veriaci prídu o svojho duchovného pastiera a bude trpieť celá duchovná farnosť. Ak démon zničí dekanát, budú trpieť všetky farnosti. Ak zničí biskupa, bude trpieť celý kraj. Ak zničí metropolitu alebo kardinála, môžu trpieť celé krajiny. Ak by trpel útokmi zlého ducha pápež, môže trpieť katolícka Cirkev po celom svete. Aby k tomuto nedošlo, kňazi si od Ježiša Krista – Najvyššieho Veľkňaza, vyprosujú potrebné milosti, aby požehnával všetkých svojich nástupcov. 

Teda aj my máme prosiť za našich duchovných pastierov, aby nepadli. Lebo bez duchovných pastierov by nemohla byť Cirkev. Kňazi tým, že prijali kňazskú službu, sú stále jednoduchými a slabými ľuďmi, ale zároveň sú zaodiati Božou milosťou skrze Kristovo kňazstvo. My preto nemáme právo súdiť, lebo Ježiš vraví, že on sám ich bude súdiť podľa svojej vlastnej spravodlivosti a nepotrebuje k tomu naše nedokonalé bezbožné súdy. Nikdy sa nestavajme do role sudcu. Nesúďme unáhlene, nesúďme predčasne, nesúďme netrpezlivo, nesúďme bez lásky. 

,,Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ (Mt 7,2) 

DOMINIK CHMIELEWSKI, SDB 

Pre osoby, ktoré dostali od Pána Boha všetko, bolo charakteristické, že veľmi milovali kňazov. A tí, ktorí mali zablokovanú lásku – aj napriek tomu, že chodili do kostola každý deň a modlili sa 50 ružencov denne – nedostali nič. Keď sa to skúmalo, zistilo sa, že títo ľudia veľmi posudzujú a kritizujú kňazov. 

Matka Božia v Medžugorí hovorí o tom, aby sme NEPOSUDZOVALI KŇAZOV. Panna Mária hovorí, že iba Jej Syn má právo posudzovať kňazov. Čím si ty, človeče, aby si mohol posudzovať dušu kňaza. Ako môžeš byť taký pyšný! Nečudujem sa, že Pán vtedy odníma milosť. 

Tiež Nebeská Matka v Medžugorí hovorí, aby sme milovali kňazov. Keď vidíme, že nejaký kňaz padá, tak ho neposudzujme, ale modlite sa za neho a čiňme pokánie. 

DOMINIK CHMIELEWSKI, SDB 

,,Kto si ty, že tak hovoríš o biskupovi Cirkvi?“ (sv. páter Pio) 

V procese kanonizácie o. Pia je zapísané – Žene, ktorá sa prišla vyspovedať z potratu o. Pio povedal: „Či vieš, že tvoj syn mal byť pápežom…?“ 

Matka Karola Wojtyłu (sv. Ján Pavol II.) mala počas tehotenstva veľké problémy a lekári vraveli, že neprežije až do pôrodu. Preto ju lekár neustále nahováral, aby šla na potrat. Ale ona sa rozhodla, že aj keby mala počas pôrodu zomrieť, aj tak porodí svoje dieťa. Keby toto rozhodnutie neučinila, nemali by sme jedného z najväčších svätcov v Cirkvi. 

Okolo každého kňaza sa točí boj. A najhoršie, čo môžu veriaci dať kňazom je osočovanie, kritika a posudzovanie. Naopak najkrajšie, čo im môžeme dať je naša láska, pokánie a modlitba za nich. 

Sestra Maccan hovorí: ,,Každý kňaz už od chvíle počatia v lone matky vyzerá úplne inak ako ostatné počaté deti. Celé nebo a celé peklo (v neviditeľnom svete) vidí, že sa počal kňaz. Vtedy sa začína hrozná vojna o to, aby sa práve tento kňaz nenarodil. A keď sa narodí, začína sa boj o to, aby za žiadnu cenu nebol kňazom. Ak by bol kňazom, aby čo najskôr z kňazstva odišiel.“ 

Hovorím Vám to preto, aby ste celým srdcom začali bojovať o kňazské srdcia. Lebo keď nebude kňazov, nebude Eucharistie, tým pádom sa začína peklo na celom svete. Keď nebude kňazov, nebude sviatosť zmierenia a vtedy nám hrozí peklo na celú večnosť. 

O. MAROŠ KUFFA 

Kňaz slúži svätú omšu v zastúpení Kristovom. Preto sa nestarajme o to, aký je konkrétny kňaz. Kňazi majú sviatosti čisté ako sklo. Aj z hrdzavej rúry, čistá voda tečie. 

Nesúďme kňazov, lebo Boh si nevybral anjelov, ale obyčajných ľudí. 

PÁN JEŽIŠ SV. MÁRII MARGITE ALACOQUE 

,,Povedz mi, či ma miluješ, a či si ctíš s veľkou oddanosťou vznešeného zástupcu v Ríme – svätého Otca? …myslela si na to, že po Panne Márii, svätý Otec – pápež, je darom môjho Srdca? …Skrze svoju Nepoškvrnenú Matku, dal som sa svetu, skrze pápeža oznamujem svetu svoju vôľu. On je podivuhodným dôkazom mojej lásky. Je mojím hlasom, mojím Božským výrokom. Je mojou rukou, mojou mocou na zemi, až do skončenia sveta!

Vo svojom srdci opatruje moje srdce. Je Otcom a Veľkňazom. Duch Boží vznáša sa nad ním a ako vo večeradle pri zostúpení Ducha Svätého, plní moja Matka celkom zvláštne poslanie u môjho najvyššieho zástupcu… A keď mlčím vo svätostánku, hovorím vo Vatikáne. Som vždy s ním JA Pán a Kráľ. Žiaľbohu, je veľa detí v mojej Cirkvi, čo ho urážajú a tým urážajú mňa…

Zneucťujú si ma nerozumným a opovážlivým posudzovaním. No ešte viac ma urážajú, keď sa opovažujú vzpierať jeho vedeniu, lebo on je jazykom a ja hlasom…

Útok na jeho osobu, je svätokrádežná urážka. Moje deti sa stávajú Malchuzom udierajúcim moju tvár v tvári Veľkňazovej.

Koľko duší, mužov i žien je na scestí v obrovskom víre, ktorý unáša pekelný víchor a vrhá do zatratenia, lebo neposlúchli toho, ktorého som poslal, aby zväzoval a rozväzoval, aby viedol a vládol, predpisoval a zakazoval, jemu je daná moc a nikto neprekročí prah večnosti, ak neponesie na čele stopu jeho požehnania.

Koľko duší je na ceste k priepasti, lebo neposlúchli Petra? Sú to ženy, ktorých spôsob obliekania toľko krát zavrhol môj zástupca. Považujú sa za katolíčky, no hrešia nielen svojou pohoršujúcou necudnosťou, ale súčasne bezbožnou ľahkomyseľnosťou.. Prinútia ma zavrhnúť ich?

To sú mužovia, plní samoľúbosti, povýšenci opojení hlúpou pýchou, privlastňujúci si za svoju moc to, čo som dal len svojmu najvyššiemu veľkňazovi… Prinútia ma zavrhnúť ich?

A ostatní veriaci, čo ako prefíkaní právnici sa snažia preniknúť jasné výroky pápeža, ako ma tí zraňujú!

Zadrž ich, milovaná duša na prahu večnej priepasti svojou obeťou. Kto ctí a miluje môjho zástupcu, miluje a blaží moje Srdce.“ 

SÚD PATRÍ BOHU

Kňazi sú najmilšími synmi Panny Márie, veď sama bola matkou vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia. (pozri Hebr 4,14-16) A každý kňaz je zástupcom Ježiša Krista. Teda kto sme my, aby sme súdili? Súd patrí jedine Bohu. Ak kňaz alebo ktokoľvek urobí chybu – ak ťa k tomu vyzve Boh, povedz to „medzi štyrmi očami“, ale najprv sa za neho modli. Pretože ohováranie je hriech. A mnohí sú pre hriechy jazyka v pekle, no len málokto sa z toho spovedá. 

,,Reči a posudzovanie druhých sú opovážlivé aj preto, lebo mravná dobrota, či zloba každého skutku závisí aj od úmyslu a vnútorného zmýšľania človeka. A to býva najčastejšie skryté. Opovážlivé sú aj preto, lebo človek má dosť čo súdiť seba samého, nemusí ešte aj blížneho. Ak nechceme, aby nás súdil Boh, musíme sa sami súdiť a druhých nechať na posúdenie Bohu.“ (František Saleský) 

,,Keď nebude kňazov, nebude Eucharistie, tým pádom sa začína peklo na celom svete. Keď nebude kňazov, nebude sviatosť zmierenia a vtedy nám hrozí peklo na celú večnosť.“ (D. Chmielewski, SDB) 

MODLITBA ZA KŇAZOV

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.
Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazov a priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
(Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy, Imprimatur: Mons. Ján Orosch, Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

Podporte aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 185 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Príspevky - podporte nás

Príspevky – podporte nás

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

  1. Pochválený buď Pan Jažiš Kristus,
    som v aplikacii MariaNet a chcem sa spytat na technicku vec v aplikacii. ked si cez aplikaciu otvorim web a citam si nspr. modlitby 33 dnovedo zasvätenia podla L.Grignona tak vsetko funguje po technickrj stranke ale toci sa v strede mobilu modre koliečko akoby signalizovalo ze sa nieco nacitava. dost to vyrusuje. Mam Iphone SE. neviem kde je chyba. a v pravom dolnom rohu je kona chappa na ochranu sukromia. ani tu neviem vyklikat z obrazovky

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás