2.12. piatok o 20:00 ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU – SLÁVNOSTNÉ ODPROSENIE A ZASVÄTENIE SLOVENSKA

za slovensko final

2.12. piatok o 20:00 ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU – SLÁVNOSTNÉ ODPROSENIE A ZASVÄTENIE SLOVENSKA

TEXT K ODPROSENIU NÁJDETE TU:

Aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Mnohí z nás už dlho cítia, že vôkol zúri veľký duchovný boj. V našom národe mnohé veci nepovažujeme za hriech. Hriech však má dôsledky a ak sa neobrátime a nebudeme kričať k Bohu o milosť a odpustenie tak skončíme zle. „Musíme sa odvrátiť od neprávosti. Vráťme sa k Bohu celým svojím srdcom!“ 

Živé vysielanie v piatok 2.12. o 20:00 bude TU:

Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia… (Ján Pavol II.)

Z radov kňazov ale aj laikov vznikla iniciatíva odprosovať za hriechy celého národa. Len vtedy, keď konáme pokánie máme srdce pripravené na prijatie Boha. Po vzore Poľska, kde o. Piotr Glas konal veľkú kajúcu pobožnosť na ktorej sa zúčastnilo 100 000 Poliakov a na kolenách prosili Boha o odpustenie je viditeľné, že im to prinieslo veľké požehnanie. Pre súčasnú situáciu nie je možné vykonať takéto spoločné zhromaždenie. Môžeme sa však spojiť – v rovnaký deň – vždy 1. piatok v mesiaci v spoločnom úmysle v mnohých farnostiach po celom Slovensku. A takto spoločne odprosovať Boha za hriechy celého národa. Osem mesiacov budeme odprosovať za hriechy voči jednotlivým prikázaniam z Desatora. Následne za vládu a svetských predstaviteľov, za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi. Odprosovanie pobožnosti ukončíme odprosením za hriechy Slovenska. 

4.2.  odprosovanie za hriechy proti I. prikázaniu

5.3. odprosovanie za hriechy proti II. prikázaniu

1.4. odprosovanie za hriechy proti III. prikázaniu

6.5. odprosovanie za hriechy proti IV. prikázaniu

3.6. odprosovanie za hriechy proti V. prikázaniu

1.7. odprosovanie za hriechy proti VI. a IX.prikázaniu

5.8. odprosovanie za hriechy proti VII. a X. prikázaniu

2.9. odprosovanie za hriechy proti VIII. prikázaniu

7.10. odprosovanie za hriechy vlády a svetských predstaviteľov

4.11. odprosovanie za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi

2.12. odprosovanie za hriechy slovenského národa

BUDEME VYSIELAŤ VŽDY 1. PIATOK O 20:15! ODPORÚČAME VŠAK VŠETKÝM KTO MÔŽE MODLIŤ SA PRED VYSTAVENOU OLATÁRNOU SVIATOSŤOU V KOSTOLE.

Odprosujúce pobožnosti

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Nestačí, aby Cirkev túto výzvu Ježiša Krista ohlasovala. Členovia Cirkvi majú ako prví túto výzvu aj uskutočňovať: v pokore vyznávať „moja preveľká vina“ (slová z úkonu kajúcnosti v latinskej omšovej liturgii) a s vierou prijímať radostnú zvesť Ježiša o odpustení. Pokánie má zodpovedať veľkosti a povahe hriechov. 

Mnohé z hriechov nášho národa sú:

 • tzv. do neba volajúce (potrat, zadržiavanie mzdy, sužovanie chudobných…)
 • pod vplyvom verejnej mienky bagatelizované (zľahčované a podceňované)
 • sú legitímne zvolenými autoritami schvaľované
 • mnohými členmi Cirkvi zostávajú neuznané, nevyznané a neodčinené.

Verejné odprosenie, ktoré zodpovedá závažnosti hriechov sa môže nazývať aj kajúcna tryzna. Slovo tryzna je odvodené od slova trýzeň – vnútorná bolesť duše. Prídavné meno kajúcna znamená, že ide o bolesť spojenú s úprimnou a hlbokou ľútosťou pred Bohom. Kajúcnou tryznou chceme vyjadriť, že bolesť Božieho srdca je aj našou bolesťou. Teda nie je to spomienková udalosť. Je to verejné a spoločné odprosenie ľudí dobrej vôle, ktorí uznávajú vlastnú zodpovednosť a prijímajú na seba zodpovednosť za hriechy, ktoré spáchali ich otcovia. Problematiku odprosenia rozvinula Medzinárodná teologická komisia pred slávením Veľkého jubilea 2000 v dokumente Pamäť a zmierenie: Cirkev a zlyhania minulosti.

Kajúcna tryzna má charakter odprosenia, pokánia a zmierenia. Je výpoveďou, ktorú adresujeme našim blížnym a zároveň Bohu – Stvoriteľovi. Okrem toho je to akt zástupnej modlitby, a to v dvojakom zmysle:

 • autority sa modlia v mene spoločenstva,
 • súčasníci odprosujú aj za hriechy minulých generácií.

Prax zástupnej modlitby nachádzame u mnohých postáv Biblie: u Abraháma (Sodoma a Gomora), Mojžiša (zlaté teľa adruhý dekalóg), Dávida (po hriechu s Betsabe), Samuela (archa u filištíncov a pokánie Izraela), Eliáša (vrch Karmel a baalovi kňazi), Elizeus (vzkriesenie syna sunamitky), Nehemiáš (obnova Jeruzalema), Daniela a troch mládencov (ohnivá pec) a iných, no nadovšetko u samotného Krista. „Skrze (zástupníctvo a autoritu) Krista, s Kristom a v Kristovi“ (slová z tzv. doxológie v latinskej omšovej liturgii) máme všetci prístup k Otcovi.

Cieľom kajúcnej tryzny je uznať veľkosť našich vín („Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“; Dan 3, 29), dokončiť pokánie („Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj“; Iz 58, 7) a získať pokoj, radosť a požehnanie, ktoré udeľuje Boh („Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti odpovie: ‚Tu som.‘… Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská“; Iz 58, 8-9.12).

VYZÝVAME PRETO KŇAZOV AJ LAIKOV, CELÝ SLOVENSKÝ NÁROD ABY SME SA ZJEDNOTILI V MODLITBE A ČINILI POKÁNIE. BOH CHCE ZACHRÁNIŤ NÁŠ NÁROD I KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA. NO VOLÁ: POKÁNIE, POKÁNIE, POKÁNIE. PRETO CHCEME PONÚKNUŤ BOHU POKÁNIE ZA HRIECHY CELÉHO SLOVENSKA. POKÁNIE, PRI KTOROM SA ZAČNE KAJAŤ CELÝ NÁROD. NAJSKÔR SVIATOSŤ SVÄTEJ SPOVEDE, NÁHRADA A ZADOSŤUČINENIE ZA HRIECHY, KTORÉ ŽIAĽ DNES TAK VEĽMI NIČIA NÁŠ NÁROD. 

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 2.2.2022:

(1. PRIKÁZANIE)

Buď zvelebený a oslávený Ježišu Kriste, tu živý a prítomný v najsvätejšej Eucharistii. Oslavujeme veľkosť tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž, kde si kopijou dovolil prebodnúť svoje srdce, aby si nám v plnosti vyjavil lásku svojho srdca. Cez Margitu Máriu Alacocque nás pozývaš, aby sme odprosovali za nevďačnosť a zadosťučiňovali za chlad ľudstva. Kľačiac tu pred tebou, ťa chceme v tejto chvíli zjednotení po celom Slovensku odprosovať za všetky hriechy proti tvojmu božstvu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 12, 28 – 30)

V tom čase pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý počúval, ako sa faruzeji s ním hádajú.  A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“

K: Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, národ slovenský, sklonení pred tvojim oltárom, túžime ťa osobitnou pobožnosťou odprosiť za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými sme urážali a urážame tvoje najláskavejšie Srdce. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nevšímavosť k tvojej láske, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za nevernosť k tvojej láske, OŤPJ
 • Za hriechy falošného klaňania sa iným božstvám v podobe peňazí, kariéry, či majetku, OŤPJ
 • Za opovážlivé spoliehanie sa na tvoju lásku a nekonanie pokánia OŤPJ
 • Za hriechy nevďačnosti nás i našich predkov za ponúknutú spásu OŤPJ
 • Za to, že sme ťa neuznávali za Pán svojho života OŤPJ
 • Že sme sa ti neklaňali a neuctievali ťa prítomnému v najsvätejšej Eucharistii OŤPJ
 • Za zanedbávanie viery a nezáujem o tvoje slovo OŤPJ
 • Za povrchnosť, ľahostajnosť a vlažnosť našich rodín i celého Slovenska OŤPJ
 • Za hriechy modloslužby akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za hriechy ateizmu, odpadu od viery a nezávislosti od Boha OŤPJ
 • Za zbožšťovanie stvorených vecí a iných osôb OŤPJ
 • Za hriechy čarodejníctva, veštenia, mágie, astrológie a okultizmu OŤPJ
 • Za hriechy ezoteriky, liečiteľstva a jasnovidectva akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za vieru v horoskopy, tarotové karty, amulety, kyvadlá, liečivé kamene, červené šnúrky a mnohé iné povery OŤPJ
 • Za vieru v reinkarnáciu, východné filozofie, bojové umenia, guruov, reiki, čakry, mandaly a im podobné OŤPJ
 • Za hriechy svätokrádeží, nehodných svätých prijímaní a zneužívania Eucharistie OŤPJ
 • Za hriechy materializmu, hedonizmu, ateistického humanizmu, členstva u slobodomurárov a iných bohu nepriateľských spolkov OŤPJ
 • Za hriechy spolupráce s nacizmom, fašizmom, komunizmom, liberalizmom a ostatnými bezbožnými ideológiami OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 4.3.2022:

(2. PRIKÁZANIE)

Ž 71: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, – aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť. – Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. – Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať * z pokolenia na pokolenie. – Ako dážď spadne na trávu * a ako voda, čo zem zavlažuje. – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne. – A bude panovať od mora až k moru * a od rieky až na kraj zeme. – Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú * a jeho nepriatelia budú lízať prach. – Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. – Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy. – On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha. – Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom. – A vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. – Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, * stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. – Na zemi bude hojnosť obilia, * bude sa vlniť až po temená hôr. – Jeho ovocie bude ako Libanon * a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. – Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. – V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy. – Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * čo jediný koná zázraky. – Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

K: Pane, koľkokrát sa denne v modlitbe Otče náš modlíme, aby sa posvätilo tvoje meno.  A predsa ako často a ľahko toto sväté meno vyslovujeme nadarmo. Na teba zvaľujeme našu nešikovnosť, horkosť srdca či jednoducho akýkoľvek nezdar. A predsa stále nás pozývaš skrze svoje meno k svätosti. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky tieto veci.

Za našu nevšímavosť voči Tebe, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za to, že často v hneve vyslovujeme tvoje sväté meno, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za každé zbytočné slová, zvlášť kedy sme s ľahostajnosťou vyslovovali tvoje meno, OŤPJ
 • Že neprijímame tvoje meno ako prostriedok spásy, OŤPJ
 • Za každé preklínanie a zlorečenie, v ktorom bolo použité tvoje meno (Bodaj by ťa atď) OŤPJ
 • Ak boli deti pomenované nekresťanskými menami, OŤPJ
 • Za spôsobenú bolesť Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Matky, ktorej meno sme tiež vyslovovali nadarmo, OŤPJ
 • Za naše myšlienky pri modlitbe, ktoré boli unášané márnosťami a nevzývali sme úprimne tvoje sväté meno, OŤPJ
 • Že tvoje sväté meno používame ako zlozvyk OŤPJ
 • Za rúhania sa tvojmu svätému menu od slovenského národa OŤPJ
 • Za hrešenia, pri ktorých sme používali tvoje sväté meno OŤPJ
 • za hrešenia, pri ktorých sme používali meno tvojej Najčistejšej a Najsvätejšej Matky OŤPJ
 • za všetky vyslovené vulgarizmy OŤPJ
 • za všetky nevyslovené prekliatia a bohorúhania OŤPJ
 • Že sme sa vysmievali zo svätých veci a sviatostí cirkvi OŤPJ
 • že sme ľahkovážnosťou a vlažnosťou strácali zmysel pre posvätné veci a vieru OŤPJ
 • že sme svojou nedôverou tvojim prisľúbeniam dávali zlí príklad tomuto svetu OŤPJ
 • za každé použitie tvojho mena pri mágii a liečiteľstve OŤPJ
 • že sme ti vyčítali mnohé nezdary nášho života OŤPJ
 • za všetky krivé prísahy OŤPJ
 • za všetky nedodržané prísahy a sľuby OŤPJ
 • za všetky krivé výpovede na súdoch OŤPJ
 • za všetky vyslovené zbytočné prísahy OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca: 1.4.2022

(III. PRIKÁZANIE)

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi. (Ž 134 – 135)

K: Najdrahší Ježišu, tu prítomný tajomným spôsobom v podobe chleba, klaniame sa ti a dobrorečíme ti za tvoju lásku s akou si sa rozhodol prebývať medzi nami. V každom chráme si prítomný v bohostánku a predsa ako často v ňom ostávaš sám a opustený. Všetko ostatné je nám prednejšie nielen počas týždňa, ale častokrát aj počas nedieľ. Tvoje  Srdce, ktoré túži spaľovať každý hriech a zapaľovať svojou láskou naše vlažné srdcia ostáva opustené. Aj nedeľu už iba dobiehame, aby sme si síce splnili povinnosť ale utekáme hneď preč, aby azda tvoja láska nezmenila naše srdce. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky hriechy nezáujmu, vlažnosti a nesvätenie nedele. 

Za náš nezáujem o tvoju prítomnosť v chráme, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nezáujem, akým obklopujeme tvoju neustálu prítomnosť medzi nami, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • za to, že si tak ľahko vieme nájsť výhovorky prečo nemôžeme ísť v nedeľu do chrámu, OŤPJ
 • za to, že sme si v nedeľu nenachádzali čas pre Boha, OŤPJ
 • Za našu nedochvíľnosť pri príchode do chrámu, OŤPJ
 • Za bezdôvodné postávanie pred či okolo chrámu počas liturgie, OŤPJ
 • Za nesvätenie nedieľ ako sviatočných dní, OŤPJ
 • Za nepokoj a pozeranie na hodinky počas návštevy chrámu a bohoslužby OŤPJ
 • Že sme sa vyhovárali na nedostatok času keď sa nám nechcelo navštíviť chrám OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným správaním v chráme OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným obliekaním v chráme OŤPJ
 • Za uprednostňovanie online liturgie pred osobnou účasťou v chráme OŤPJ
 • Za posudzovanie iných pri návšteve chrámu  OŤPJ
 • Za ľahkovážny prístup k Eucharistii či jej nedôstojné prijímanie  OŤPJ
 • za všetky naše rúhania sa voči Bohu v Najsvätejšej Eucharistii, OŤPJ
 • za naše spochybňovanie skutočnej prítomnosti Boha v Eucharistii, OŤPJ
 • za našu nevďačnosť, OŤPJ 
 • za ľahkovážny prístup k sviatosti zmierenia a jej zanedbávanie, OŤPJ
 • za našu lenivosť dôkladne si spytovať svedomie, OŤPJ
 • za našu lenivosť a neochotu formovať si svedomie vhodnou nábožnou literatúrou či duchovnými cvičeniami, OŤPJ
 • za to, že si nevážime kňazov, rehoľníkov, biskupov a pápeža ktorí sú mostom medzi nebom a zemou, OŤPJ
 • za to, že kňazov, rehoľníkov, biskupov a nášho pápeža  tak ľahko kritizujeme, ohovárame a osočujeme, OŤPJ
 • za to, že kňazom v našej farnosti, biskupom a pápežovi neprejavujeme dostatočnú úctu, vďačnosť, uznanie, podporu a modlitbu, OŤPJ
 • za to, že radšej trávime čas starostlivosťou o svoje telo, športom a zábavou ako s Tebou, OŤPJ
 • Za návštevu obchodov počas sviatkov a nedieľ, OŤPJ
 • Za nadbytočnú prácu a karierizmus počas nedieľ, OŤPJ
 • Že sme sa v nedeľu nevenovali Bohu a rodine ale vlastným záujmom, OŤPJ
 • Za zaneprázdnenosť, s akou sme ľahkovážne zabúdali na sviatky a pracovný pokoj, OŤPJ
 • Za pracovné otroctvo a kult peňazí, ktorý nahradil svätenie tvojho vzkriesenia OŤPJ
 • Za konzumizmus, ktorý pohltil naše srdcia OŤPJ
 • za to, že sa staráme o naše telá ale len málo o svoju duši OŤPJ
 • Za uprednostňovanie športu pred návštevou chrámu OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novým záujmom o prebývanie v tvojom chráme, lebo ty sám prebývaš medzi nami.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 6.5.:

(IV. PRIKÁZANIE)

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu. (Kol 3,13 – 25)
Ďakujeme ti Bože, že už v raji si stvoril a povolal človeka do rodiny a v Káne Galilejskej si ukázal, že manželstvo je hodné úcty a povýšil si ho tým na sviatosť. Ty sám si dal človeku rodinu ako prostriedok záchrany a povýšil si spolužitie muža a ženy na manželstvo. Chceme Ťa v tejto chvíli odprosovať, ak sme dostatočne nedbali na tieto Tvoje prikázania a dovolili sme nepriateľovi našej spásy aby postupne ničil naše rodiny svojimi prekrútenými pravdami. Chceme v tejto chvíli pred Tvojou prítomnosťou odprosovať a konať pokánie za naše rodiny, ako zadosťučinenie za hriechy, ktorými sme ich postupne ničili.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • za to, že sme si dostatočne nevážili rodinu, OŤPJ
 • za to, že sme rodinu nechránili pred rôznymi ideológiami, OŤPJ
 • za nejednotu v našich rodinách, OŤPJ
 • za každé neláskavé a neúctivé správanie a za našu nevďačnosť voči rodičom, starým rodičom a príbuzným, OŤPJ
 • za posudzovanie, ohováranie a osočovanie rodičov, OŤPJ
 • za náš hnev a nenávisť voči rodičom, OŤPJ
 • za to, že sme častokrát rodičov zarmucovali svojim správaním, OŤPJ
 • za to, že sme sa o nich nestarali, keď to potrebovali, v starobe, chorobe či inej núdzi, OŤPJ- za to, keď sme svojím rodičom fyzicky ublížili, OŤPJ
 • za neposlušnosť a nerešpektovanie rodičovských príkazov, OŤPJ
 • za našu lenivosť, neohľaduplnosť či egoizmus vo vzťahu k rodičom, keď sme im nepomáhali, keď to potrebovali, OŤPJ
 • za to, že sme prechovávali hnev voči rodičom, pre rozdelenie dedičstva či majetku, OŤPJ- za súrodenecké hádky a rozbroje, OŤPJ
 • za zlé, neohľaduplné správanie voči nevestám a zaťom i voči svokrovcom, OŤPJ- za to, že ako rodičia sme neprejavovali dostatok lásky, úcty, vďačnosti a porozumenia svojim deťom, OŤPJ
 • za to, že sme si dostatočne neuvedomovali veľký dar otcovstva či materstva, OŤPJ- že sme deti považovali za samozrejmosť a zabúdal sme za nich ďakovať, OŤPJ
 • za to, že v mnohých rodinách na Slovensku otcovia či matky opustili svoju rodinu, OŤPJ – za to, že častokrát máme pomýlené hodnoty a za dôležitejšie ako je naša rodina pokladáme kariéru, peniaze, sebarealizáciu, kamarátov, šport či oddych, OŤPJ
 • za to, že častokrát tie najväčšie rany na duši sme spôsobili my rodičia našim deťom, OŤPJ- za všetky neprimerané telesné tresty, OŤPJ – za všetky zlorečenia, nadávky a prekliatia ktoré sme vyriekli nad našimi deťmi, OŤPJ- za to, že sme naše deti vychovávali príliš tvrdo, či sme im naopak ublížili voľnou výchovou, OŤPJ
 • za to, že sme uprednostňovali niektoré dieťa pred ostatnými, OŤPJ – za to, že sme ako rodiny nenasledovali príklad Svätej rodiny, OŤPJ
 • za to, že sme pohoršili svojim správaním naše deti a neboli im dobrým príkladom, OŤPJ- za to, že sme zanedbali kresťanskú výchovu našich detí, OŤPJ
 • že sme ako rodičia neodovzdávali živú vierunaším daťom, OŤPJ
 • za to, že ako žiaci, študenti sme boi neúctiví ku svojmu učiteľovi, OŤPJ
 • za to, že ako učitelia, pedagógovia sme boli nespravodliví voči žiakom, študentom a častokrát sme neboli ani dobrým vzorom, OŤPJ
 • že sme naše rodiny i štát dostatočne nechránili pred liberalizmom a prijímali sme pomýlené pseudohodnoty dneška a presadzovali ich, OŤPJ
 • za konzumizmus, ktorý pohltil naše rodiny, OŤPJ
 • že sa ako rodina nevieme spoločne modliť, OŤPJ
 • za ochladnutie vzťahov v rodinách a sekularizmus, ktorý sa vkradol aj do nich, OŤPJ- že sme hriešne rešpektovali “voľné spolužitie” naších detí, pre pokoj v rodinách, OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní a posilňovali naše rodiny tvojou prítomnosťou v nich. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novou láskou, aby sme mali sväté rodiny a takto svedčili o Božej láske tomuto svetu.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 3. 6.:

(V. PRIKÁZANIE)

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.                                                                 (Gn 1,26 – 31) 

Zvelebujeme Ťa a dobrorečíme Ti Bože za dar života, ktorý si vdýchol do človeka pri stvorení. Stvoril si nás na svoj obraz a podobu k slobode a láske pre večnosť s Tebou. Aj keď sme ju hriechom stratili, Ty sám v osobe svojho Syna si prišiel, aby si obnovil svoj obraz v nás a pozdvihol človeka padnutého v hriechu. Neodvrátil si sa od svojho stvorenia, ale svojím Synom si ho pozdvihol na prvotnú dôstojnosť. Obnovujúc našu prirodzenosť si nám znova ponúkol večnosť s Tebou. Predsa napriek tomu všetkému si človek dneška namýšľa, že on sám vládne a Teba nepotrebuje. Zabúda na svojho Stvoriteľa a sám rozhoduje o živote, ktorý je Tvojím darom. Chceme Ťa v tejto chvíli, tu pred Tebou, prítomným v Eucharistii odprosovať za hriechy proti životu a dôstojnosti človeka. Odpusť Pane, že zabúdame, že sme Tvojím najlepším dielom a prijmi toto odprosenie ako náhradu za dar života, ktorý nám dávaš.

 • že sme si dostatočne necenili dar života, ktorý nám dávaš, odprosujeme ťa, Pane Ježišu, OŤPJ
 • za škodenie si na zdraví závislosťou na cigaretách, nikotíne, alkohole, drogách či liekoch, OŤPJ
 • že nechránime život človeka od jeho počiatku, OŤPJ
 • za všetky hriechy potratov, ktoré volajú do neba po odplate, OŤPJ
 • za každé zmarenie ľudského života v jeho počiatku podaním antikoncepcie, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • že sme sa báli prijať viacero detí v manželstve, OŤPJ
 • za to, že život človeka vnímame len v jeho ekonomickom rozmere prínosu pre spoločnosť, OŤPJ
 • ak sme nahovárali iných na potrat, OŤPJ
 • že si neceníme život ako najvyššiu hodnotu, OŤPJ
 • ak sme embryo nepovažovali za plnohodnotného človeka, ale iba zhluk buniek, OŤPJ
 • za neprijatie vlastného života a samovražedné myšlienky, OŤPJ
 • za samovraždy v našich rodoch a rodinách, OŤPJ
 • za každé odmietnutie života, OŤPJ
 • za eutanáziu ako riešenie problému staroby, OŤPJ
 • že sa hráme na Boha pri umelých oplodneniach, OŤPJ
 • za pokusy na ľuďoch, ktoré sú proti dôstojnosti človeka, OŤPJ
 • za každé mučenie a týranie ľudí, OŤPJ 
 • že sme zabúdali na právo na život každého človeka, OŤPJ
 • za to, že sme volili politikov, ktorí presadzovali potraty a pro choice agendu, OŤPJ
 • za podporovanie vojny a vojenských riešení konfliktov, OŤPJ 
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za násilie a ozbrojené konflikty medzi ľuďmi, OŤPJ
 • že stále viac a viac zbrojíme v nádeji, že zbrane vyriešia každý problém, OŤPJ 
 • za každý únos a zadržiavanie rukojemníkov, OŤPJ
 • za nadmerné požívanie alkoholu OŤPJ
 • za nebezpečné vedenie vozidla a porušovanie dopravných predpisov, OŤPJ
 • za nepodporovanie prorodinnej politiky, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a vyhadzovanie jedla, OŤPJ
 • za pohoršenie, ktoré sme spôsobovali ľahkovážnosťou a vlažnosťou k Božím zákonom, OŤPJ
 • za to, že sme málo alebo vôbec neďakovali za život, OŤPJ
 • že sme zabúdali na večný život a žili v nekajúcnosti, OŤPJ
 • za všeobecnú neúctu voči životu a človeku, OŤPJ

Drahý Ježišu, ktorý si svoju presvätú krv prelial na kríži za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech Tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Vdýchni nanovo svoj dych života do našich sŕdc, aby sme ako kresťania skutočne svedčili o živote, ktorý nám dávaš, lebo Ty jediný si Darca života a my Ti vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.


Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 1.7.:

(VI. a IX.PRIKÁZANIE)

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy. (1Kor 6,15-20; 3,16-17)

Buď oslávený a zvelebený Bože za lásku, ku ktorej si nás stvoril a povolal. A aj keď skrze hriech sme sa ju rozhodli vymeniť za túžbu a žiadostivosť, predsa si nás neodvrhol a skrze príchod svojho Syna na zem si nám znova ukázal jej skutočnú hodnotu a tvár. Neodsúdil si Samaritánku, ale ponúkol jej živú vodu, ktorá uhasí jej smäd po láske. Nezatratil si cudzoložnicu, aj keď ju Izraeliti chceli kameňovať, ale povedal si jej: „Choď a viac nehreš.“ So skrúšeným srdcom plným pokory aj my chceme v tejto chvíli vyznať, že nie našu dcéru, ale nás samých trápi neuhasiteľný smäd po skutočnej láske, ktorú zaháňame telesnosťou a nie sme ju schopní naplniť. Preto prichádzame k Tebe, prameň živej vody, aby sme Ťa v tejto chvíli adorácie odprosili zvlášť za hriechy, kvôli ktorým mnoho duší prichádza do pekla. Sme slabí a hriešni, ale prijmi naše úprimné odprosenie ako náhradu za hriechy, ktoré sú dnes tak zvlášť rozšírené v našej kultúre hedonizmu a vďaka ktorým človek dneška zabúda na večný cieľ, pre ktorý bol stvorený a povolaný.

 • že sme zabudli na čistotu ako nádhernú čnosť a ponorili sa do bahna nečistoty, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • že sme sexualitu povýšili na bôžika, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • že sme lásku a sexualitu zredukovali len na pocity a potreby tela, OŤPJ
 • za každú chlipnosť a nezriadenú túžbu po rozkoši a pôžitok z nej bez skutočnej lásky, OŤPJ
 • že sme oddelili sexualitu od plodivého rozmeru a vyhľadávali ju pre ňu samú, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • za hriechy masturbácie a sebaukájania, OŤPJ
 • že sme sa ako spoločnosť nepostavili proti pornografii, ale ju tolerujeme, OŤPJ
 • za hriechy pornografie, jej rozširovanie a distribúciu, OŤPJ
 • že ako spoločnosť ospravedlňujeme nezriadenú sexualitu a ospravedlňujeme ju, OŤPJ
 • že si zakrývame oči pred smilstvom a nehovoríme o ňom ako o ťažkom hriechu, OŤPJ
 • že tzv. „život nadivoko“ ospravedlňujeme a zľahčujeme, OŤPJ
 • že manželstvo „bez papiera“ sa stalo prirodzenou vecou v našej spoločnosti, OŤPJ
 • že prostitúciu podporujeme a akože nevidíme , OŤPJ
 • za všetky hriechy znásilnenia a vynútenej pohlavnej rozkoše, OŤPJ
 • za hriechy zneužívania detí a mladistvých, zvlásť zástupcami cirkvi, OŤPJ
 • za schvaľovanie a podporovanie homosexuality na všetkých úrovniach, OŤPJ
 • za nepochopenie, že homosexualne skutky sú z prirodzenosti zlé a hriešne, OŤPJ
 • za každý homosexuálny skutok a hriech, OŤPJ
 • že sme nedokázali pomôcť homosexuálne cítiacim nachádzať Krista, OŤPJ
 • že sme zľahčovali tieto hriechy a schvaľovali ich, OŤPJ
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za promiskuitu, ako riešenie sexuality človeka, OŤPJ
 • za každú manželskú neveru a cudzoložstvo, OŤPJ
 • za telesnú neveru a cudzoložstvo s inými osobami, OŤPJ
 • za emocionálnu a citovú neveru v myšlienkach, pohľadoch a skutkoch, OŤPJ
 • že manželia zabúdali na plodnosť ako dar a cieľ manželstva, OŤPJ
 • že namiesto prirodzených metód plánovania používali antikoncepciu ako riešenie, OŤPJ
 • že túžbu po dieťati povýšili nad boží plán, OŤPJ
 • za krvismilstvo a zneužívanie detí rodičmi či vychovávateľmi, OŤPJ
 • za hriešne túžby po iných osobách, OŤPJ
 • že sme nepestovali mravnosť a cudnosť v našich rodinách, OŤPJ
 • že čistota srdca pre nás nebola dôležitá, OŤPJ
 • za necudné obliekanie v chrámoch aj bežnom živote, OŤPJ
 • za nepestovanie miernosti a čistoty srdca vo vzťahoch a postojoch, OŤPJ

Milosrdný Ježišu, ktorý si celý svoj život ukazoval a upriamoval človeka k skutočnej láske a svoju presvätú krv na kríži si prelial za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu mravne a čisto žiť v dnešnej presexualizovanej dobe, na svedectvo tomuto svetu o skutočnej láske a hodnote čistoty. Obnov čistotu našich sŕdc i tiel a vdýchni do nás nanovo svojho Svätého Ducha, ktorého chrámom sme sa stali pri svätom krste. Stvor v nás srdce čisté a obnov v nás ducha pravého.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, najčistejšie a uchránené od akéhokoľvek hriechu, tebe zasväcujeme a odovzdávame naše túžby, pohľady, telá i duše a prosíme ťa, veď nás týmto životom, aby sme sa stali účastníkmi večnej radosti a blaženosti

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu
(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)


Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.
Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.
Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.
Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.
Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.
Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.
Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.
Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.


Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 5. 8.:

(VII. a X. PRIKÁZANIE)


A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. (Jak 5,1 – 9)

Chválim ťa, Bože že si nás stvoril z lásky a ustanovil si človeka za pána všetkého a povolal si ho, aby vládol nad zvieratami i celým stvorenstvom. Avšak my sme skrze hriech zatúžili po nezávislosti od teba a zabudli, že poriadok stvorenia odzrkadľuje tvoju lásku. Dobro a lásku sme vymenili za egoizmus a mysliac si, že sme neobmedzenými vládcami všetkého, ničili sme našu planétu i vzájomné vzťahy medzi sebou navzájom. Koľkokrát sa nám skrze stvorenie znova prihováraš a pozývaš, aby sme sa rozpamätali na tvoje povolanie starať sa o všetko okolo nás. My však, nevšímavo nedbáme na našu zodpovednosť a aj preto ťa chceme v tejto chvíli odprosovať za hriechy sebectva vo vzťahu k stvoreniu i sebe navzájom.

 • že sme majetok a túžbu po ňom povýšili na zmysel nášho života, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • za túžbu po majetku, ktorá ovláda ľudské srdce, OŤPJ
 • že pozemské dobrá sme si nevážili, OŤPJ
 • za prácu, ktorá sa stala novým bôžikom, OŤPJ
 • že sme zabúdali na právo na súkromné vlastníctvo, OŤPJ
 • že sme zveľaďovali spoločné dobrá na úkor osobného vzťahu a duchovného života, OŤPJ
 • za krádeže a neoprávnené prisvojovanie si cudzieho majetku, OŤPJ
 • že sme si ľahkovážne nechávali požičané veci a zabúdali ich vrátiť skutočnému majiteľovi, OŤPJ
 • za daňové podvody a krátenie daní, OŤPJ
 • za to, že peniaze sa stali bôžikom, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • za nevyplácanie zaslúženej mzdy a platu robotníkom a pracovníkom, OŤPJ
 • za nadbytočné zvyšovanie cien za účelom zisku, OŤPJ
 • za každú zanedbanú a zle vykonanú prácu, OŤPJ
 • za daňové úniky a falšovanie faktúr, OŤPJ
 • za nadmerné plytvanie prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • za ľahkovážny prístup k hazardu a jeho podporovanie, OŤPJ
 • za hriechy gemblerstva a stávkovanie, ktorými okrádame rodinu, OŤPJ
 • za prehnanú staroslivosť o zvieratá na úkor detí, OŤPJ
 • že sme nepestovali čnosť miernosti vo vzťahu k stvoreným veicam, OŤPJ
 • že sme nedokázali vnímať vzájomnú solidaritu vo vzťahu k chudobnejším, OŤPJ
 • že zisk sme povýšili nad človeka, OŤPJ
 • že v túžbe „mať“, sme zabudli „byť“, OŤPJ
 • že v túžbe za hromadením majetku zabúdame na oddych a pracujeme aj v nedeľu, OŤPJ
 • za prehnanú lásku k bohatstvu namiesto chudobným, OŤPJ
 • za zanedbávanie skutkov telesného i duchovného milosrdenstva, OŤPJ
 • že radšej „kŕmime“ bohatých ako chudobných, OŤPJ
 • za chamtivosť pri nadobúdaní potrebných vecí k životu, OŤPJ
 • za závisť vo vzájomných vzťahoch, OŤPJ
 • že sme zabúdali na chudobu ducha a srdca, OŤPJ
 • za nezriadenú žiadostivosť k veciam a majetku, OŤPJ
 • že sme zabúdali na ochranu životného prostredia devastovali sme ho v honbe za užívaním si, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • že sme zabúdali, že nie sme majiteľmi, ale správcami zeme, OŤPJ

Milosrdný Ježišu, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti, celé Slovensko i našu planétu. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu zodpovedne pristupovať k stvoreným veciam a s láskou a vzájomnou úctivosťou aj k sebe navzájom. Obnov skrze Svätého Ducha poriadok v medziľudských vzťahoch a daj, aby sme mali úctu k celému stvoreniu, ktoré odzrkadľuje tvoju lásku. Zapáľ naše srdcia väčšou láskou a zodpovednosťou voči budúcim generáciám ľudstva a premieňaj nás, aby sme boli skutočnými správcami, ako si nás stvoril, teraz i vždycky, i na veky vekov, amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu
(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)


Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.
Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.
Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.
Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.
Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.
Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.
Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.
Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 2.9.:

(VIII. PRIKÁZANIE)

Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Oni znova kričali: „Toho nie, ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník.
(Jn 18,33 – 40 )

Ježišu, Kráľu pravdy, ktorý nám ju ukazuješ vo svojom prebodnutom srdci na kríži. Už v stvorení nám zjavuješ skutočnú pravdu, že sme stvorením, ktoré ťa má oslavovať celým svojím životom. A my sme sa rozhodli zanechať túto pravdu a uveriť klamstvu diabla, ktorý nám nahovára, že my samy sme si kritériom pravdy a že pravda je závislá od našich túžob, plánov či chutí, jednoducho od nášho JA. V takejto pravde sme ochotní klamať a zavádzať, len aby my a naše ja sme boli tí dobrí, super a neprehliadnuteľný. Aj preto ty sám stojíš pred Pilátom, aby si nám pripomenul, že každý, kto je z pravdy počúva tvoj hlas a kráča za ním v každej chvíli života. Dotkni sa našich sŕdc, aby sme túžili už len po tvojej pravde, vždy sa jej podriadili a vydávali svedectvo o nej.
Tu pred tebou, živým a prítomným v Najsvätejšej Eucharistii, vyznávame, že nechceme už kráčať podľa vôle našich sŕdc, ale chceme, aby ty ako Kráľ pravdy si kraľoval v našich vzťahoch, rodinách i životoch. A keďže často sme na to zabúdali, chceme ťa v tejto chvíli odprosovať za všetky hriechy proti skutočnej pravde, ktorou si ty sám a jej pokriveným formám, prikrášlených našim sebectvom. Odpusť, Pane, že zabúdame na tvoju pravdu a prijmi toto odprosenie ako náhradu za každú zlú myšlienku a hnutia nášho srdca i sŕdc našich blížnych.

 • že sme uverili klamstvu diabla, že sami môžeme rozhodovať od dobre a zle, odprosujeme ťa, Pane Ježišu
 • že sme prijali pokrivenú pravdu a zariadili si život podľa nej, OŤPJ
 • za každé klamstvo, ktoré sme prijali ako pravdu, OŤPJ
 • že sme netúžili po tvojom zákone, ktorý je samou pravdou, OŤPJ
 • že sme netúžili po Tebe samom, ktorý si pravda, OŤPJ
 • za prekrúcanie pravdy podľa našich chúťok, OŤPJ
 • za všetky krivé svedectvá voči našim blížnym, OŤPJ
 • za každú falošnosť v našich medziľudských vzťahoch, OŤPJ
 • za všetky krivé a zbytočné prísahy, OŤPJ
 • za zneužívanie tvojich prikázaní pri sebavyvyšovaní, OŤPJ
 • za každý súd, prítomný v našich myšlienkach, OŤPJ
 • za odhaľovanie chýb našich blížnych pred cudzími osobami, OŤPJ
 • za ohováranie blížnych, OŤPJ
 • za každé skrývanie sa za slová, že to je „len pravda“, OŤPJ
 • za každé poškodzovanie dobrého mena našich blížnych, OŤPJ
 • zvlášť za hriechy ohovárania cirkvi a jej predstavených, OŤPJ
 • za nehľadanie skutočnej pravdy v tebe samom, OŤPJ
 • za ublíženia na cti, OŤPJ
 • za lichotenie za účelom osobnej priazne či zisku, OŤPJ
 • za pochlebovanie a podlizovanie sa nadriadeným, OŤPJ
 • za dvojakosť v reči i konaní, OŤPJ
 • za prehnané sebavnímanie a chvastanie sa, OŤPJ
 • za ironické a uštipačné poznámky a reči, OŤPJ
 • za nerešpektovanie pravdy v našich slovách i myšlienkach, OŤPJ
 • za nepravdovravnosť, OŤPJ
 • za nerešpektovanie pravdy v médiach a spoločenskom živote OŤPJ
 • že ako spoločnosť viac túžime po pikoškách ako po Božom slove, OŤPJ
 • za nesprávne využívanie masovokomunikačných prostriedkov, OŤPJ
 • za falšovanie pravdy a využívanie poloprávd v komunikácii, OŤPJ
 • za pletky, zbytočné reči a prehnané hovorenie, OŤPJ
 • že niekedy viac hovoríme, ako by sme mali, OŤPJ

Drahý Ježišu, ktorý si svoju presvätú krv prelial na kríži za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Prijímame tvoju pravdu, že svojou krvou zvývaš viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj našim srdciam túžbu po skutočnej pravde a aby sme tomuto svetu vydávali svedectvo, že ty sám si pravda, a bez teba tento svet bude stále ponorený v tme hriechu. Zažiar tomuto svetu ako skutočné svetlo, lebo iba ty sám si svetlo našich duší a tiel, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, spolu s tvojim bezpočiatočným Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu
(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)


Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.
Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.
Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.
Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.
Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.
Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.
Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.
Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

(HRIECHY VLÁDY A SVETSKÝCH PREDSTAVITEĽOV)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 7.10.:

V tom čase sa Pilát opýtal veľkňazov: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“ Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť.“ Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. … Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: „Raduj sa, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna“ Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali.         (Jn 18,29 – 19,16) 

Stojíš pred Pilátom a on – zbabelec opojený mocou, ktorá mu bola daná, vynáša rozsudok. Ty – večná Pravda stojíš a podriaďuješ sa klamstvu tohto sveta. Aj dnes mnoho pilátov vo vládach či parlamentoch ťa znovu vydáva ukrižovať, lebo nepasuješ do plánov tohto sveta a tvoja pravda je príliš provokujúca. Aj preto dnes, my tu zhromaždení pred tvojou tvárou, nechceme si ako dav kedysi voliť Barabáša tohto sveta, ale odprosovať Ťa za hriechy našich svetských predstavených, ktorí rovnako ako Pilát zabudli, že sú nástrojom tvojej vlády a moci vo svete. Odpusť Pane, že v tomto svete už nemáš miesto v našej spoločnosti či politike, a prijmi toto odprosenie, ako náhradu za hriechy tých, ktorí aj dnes otvorene či skryto ťa odsudzujú na smetisko dejín.

 • že naši svetskí predstavitelia zabudli, že ich moc pochádza od Teba, odprosujeme Ťa, Pane Ježišu
 • že z politiky sa stal nástroj zbohatnutia a nie služby ľudstvu, OŤPJ
 • že sme postupne zo spoločnosti vylučovali Teba a Tvoje zákony, OŤPJ
 • že sme ľudské zákony považovali za dôležitejšie ako Tvoje prikázania, OŤPJ
 • že slobodu sme chceli dosiahnuť bez Teba, OŤPJ
 • za povýšenie politickej svojvôle nad morálne hodnoty, OŤPJ
 • že sme odlúčili Božie pravdy od ich skutočného zmyslu a presadzovali pseudopravdy tohto sveta, OŤPJ
 • že sme zabúdali na hranice, ktorými obmedzuješ našu slobodu, aby sme neboli zatratení, OŤPJ
 • za to, že peniaze a moc sa stali prostriedkom diabla a zabudli sme, že pochádzajú od Teba, OŤPJ
 • za zotročovanie ľudí cez politickú moc a vládu, OŤPJ
 • za presadzovanie hmotnej sily na úkor svedomia, OŤPJ
 • za nevytváranie vhodného duchovného prostredia pre život a propagovanie sekulárnych filozofií a smerov, OŤPJ
 • za všetky rozvody vyslovené svetskou mocou a zabúdanie na nerozlučiteľnosť manželstva, OŤPJ
 • za utláčanie náboženskej slobody v mene pokroku ľudstva, OŤPJ
 • za postupné zľahčovanie prístupu k antikoncepcii a hriechy potratov, schválené spoločnosťou, OŤPJ
 • za podporovanie zákonov proti životu a nie v mene života, OŤPJ
 • za postupné utláčanie kresťanských hodnôt v mene progresivizmu, OŤPJ 
 • že sme morálku utláčali na uvoľnenia mravov, OŤPJ
 • za nerešpektovanie výhrady vo svedomí, OŤPJ
 • že svetská spoločnosť privádza človeka k väčšej duchovnej ľahostajnosti, OŤPJ 
 • za všetky falošné prísahy a svätokrádeže, OŤPJ
 • že sme ako spoločnosť zabudli na svätenie nedele, OŤPJ
 • za všetky rúhania, preklínania a zlorečenia, OŤPJ
 • za zosmiešňovanie kresťanských hodnôt liberálmi, OŤPJ 
 • za skrytý a tichý boj proti Cirkvi a viere človeka, OŤPJ
 • za zneužívanie občianskych práv a slobôd a neplnenie povinností, OŤPJ
 • za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v masmédiach a televízii, OŤPJ
 • za všetky verejné pohoršenia predstaviteľov štátu a samosprávy, OŤPJ
 • za vyvolávanie napätia a vojny v našich medziľudských vzťahoch, OŤPJ
 • za podporovanie bezbožných ideológii a smerov a štátov, ktoré sa k nim hlásia, OŤPJ
 • za zákony štátu, ktoré sú proti prirodzenému a Božiemu zákonu , OŤPJ
 • že sme zabúdali, že nie sme majiteľmi, ale správcami Zeme, OŤPJ
 • za márnivosť v míňaní pozemských dobier na úkor chudobných a núdznych, OŤPJ
 • že v mene falošnej tolerancie nedbáme na kresťanské pravdy a hodnoty, OŤPJ
 • za podporovanie vojny a tých, ktorí vyvolávajú rozbroje, OŤPJ
 • za každú mediálnu manipuláciu a nehovorenie skutočnej pravdy, OŤPJ

Prijmi Ježišu, toto odprosenie za všetky hriechy a previnenia štátu a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti, spoločnosť, celé Slovensko i našu planétu. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny nášho slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. 

Svätý Duchu, osvieť predstaviteľov štátu, politikov a verejných funkcionárov, aby mali na pamäti moc, ktorú si im dal a zodpovedne sa podieľali na správe a chode nášho štátu. Zapáľ ich srdcia túžbou po tebe a tvojich večných pravdách, aby sme spoločne rástli vo viere a láske. Dotkni sa sŕdc tých, ktorí otvorene bojujú proti Tebe, ako kedysi Pavol, aby zažili skúsenosť s Tebou ako on a zmenili sa na apoštolov na miestach kde si ich ustanovil a aby hájili kresťanské postoje a hodnoty v dnešnom svete, lebo Ty jediný vládneš a Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. 

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku. Pred samotným požehnaním možno predniesť ešte modlitbu anjela pokoja z Fatimy:

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. 

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. 

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

(ZA HRIECHY ČLENOV A SLUŽOBNÍKOV CIRKVI)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 4.11.:

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.       (Jn 15, 9 – 21) 

Ako veľmi si praješ, aby sme ostávali v tvojej láske. Práve skrze Najsvätejšiu Eucharistiu ty ostávaš s nami, aby ako priateľ si nám naslúchal, radil a napĺňal naše srdcia tvojou prítomnosťou. Tvoje láska v nás túži prinášať ovocie, aby tento svet spoznal a uveril, že ty si skutočný Boh, ktorý zjavuje slávu a lásku svojho Otca. Ani nenávisť a prenasledovanie zo strany sveta nie je prekážkou tvojej láske, lebo ty si Boh, ktorý porazil smrť a svojim priateľom dáva túto lásku, aby ňou premieňali svet. Avšak koľkokrát my, tvoji priatelia, sme  zabudli na toto poslanie a ovocie nášho života zhnilo či nedozrelo. Tu pred tebou priznávame, že sme neboli verní tomuto tvojmu povolaniu a vyvoleniu a chceme ťa v tejto chvíli odprosovať za naše nevernosti a nevšímavosť voči tvojmu povolaniu.

 • že sme zabúdali na to, že sme tvojimi priateľmi, odprosujeme ťa, Pane Ježišu
 • že v snahe zapáčiť sa svetu sme robili kompromisy s diablom, OŤPJ
 • za každé osobné zlyhanie jednotlivých predstaviteľov cirkvi, OŤPJ
 • že sme cirkev chápali len ako inštitúciu a nie ako tvoje živé mystické telo, OŤPJ
 • ak predstavitelia cirkvi túžili vládnuť a zabudli na rozmer služby, ktorá im bola zverená, OŤPJ
 • za nepochopenie znamení čias a nekonanie pokánia, OŤPJ
 • za hriechy nečistoty Bohu zasvätených osôb, OŤPJ
 • za zneužívanie detí a maloletých predstaviteľmi cirkvi, OŤPJ
 • že peniaze a majetky boli dôležitejšie ako ohlasovanie Božieho kráľovtva, OŤPJ
 • za túžbu vládnuť a ovládať zo strany hierarchie cirkvi, OŤPJ
 • za servilnosť vo vzťahu k štátu, keď bolo potrebné sa ozvať, OŤPJ
 • za hriechy vstupu k slobodomurárom od predstaviteľov cirkvi, OŤPJ
 • za propagovanie a šírenie smerov odporujúcich Božiemu zjaveniu, OŤPJ
 • za sympatizovanie s duchom tohto sveta, OŤPJ
 • za neochotu prijímať Máriino pozvanie k obráteniu a pokániu , OŤPJ
 • za zanedbanie duchovnej výchovy veriacich, OŤPJ
 • že sme pootvorili dvere liberálnemu progresivizmu v cirkvi a zabúdali na skutočné živé ohlasovanie viery, OŤPJ 
 • za rozdelenie a nejednotu medzi predstaviteľmi katolíckej cirkvi, OŤPJ
 • za rozdelenie cirkvi pre nepochopenie skutočnej Božej pravdy, OŤPJ
 • za hlboké odmietanie priznať si svoj podiel viny na stave dnešnej spoločnosti, OŤPJ 
 • za falošne chápaný ekumenizmus bez Eucharistie a Márie, OŤPJ
 • za zľahčovanie hriechu a jeho dôsledkov, OŤPJ
 • za neochotu veriacich počúvať a poslúchať svojich kňazov, OŤPJ
 • za neochotu pastierov cirkvi načúvať hlasu svojich ovečiek, OŤPJ 
 • za skrytý a tichý odpor srdca proti cirkvi a viere človeka, OŤPJ
 • že sme ako veriaci nedbali o šírenie kresťanských hodnôt a zanedbávali evanjelizáciu, OŤPJ
 • za strach ozvať sa a vymedziť pri šírení zla v spoločnosti, OŤPJ
 • za farizeizmus a zákonníctvo predstaviteľov cirkví, OŤPJ
 • za nevernosť jednotlivých predstaviteľov cirkvi povolanie im zverenému, OŤPJ
 • za neochotu veriacich trpieť a prijať kríž, OŤPJ
 • za hriechy tých kresťanov, ktorým bola zverená politická moc, no oni zapreli kresťanské hodnoty, OŤPJ
 • za zabúdanie, že sviatosťou krstu patríme raz navždy a neodvolateľne Bohu, OŤPJ
 • že sme milovali svet a to čo je v ňom viac ako Boha, OŤPJ
 • za hriechy na ktoré sme si nespomenuli alebo zabudli na ne, OŤPJ
 • že sme volili politikov, ktorí nepodporovali kresťanské hodnoty a svetonázor, OŤPJ

Milovaný Ježišu, prijmi aj toto odprosenie za všetky hriechy a previnenia nás, tvojich priateľov a obmy svojou krvou naše srdcia, rodiny, deti, spoločnosť i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny všetkých neverných predstaviteľov a veriacich tvojej nevesty Cirkvi, aby sme si uvedomili lásku akou nás neustále zahŕňaš a nasledovali ju celým svojím životom. 

Svätý Duchu, osvieť naše svedomia i srdcia, aby sme si uvedomovali spoluzodpovednosť za chod štátu i spoločnosti a boli skutočne soľou a svetlom v tomto svete ponorenom do tmy hriechu. Zapáľ v nás nanovo svetlo svojho evanjelia aby sme ho prinášali tomuto svetu. Dotkni sa sŕdc tých, ktorí zabudli na svoje kresťanské korene a dnes sa už nehlásia ku kresťanstvu, aby zažili skúsenosť s tebou a vrátili sa späť k tebe, lebo ty jediný vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého ducha, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. 

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku. Pred samotným požehnaním možno predniesť ešte modlitbu anjela pokoja z Fatimy:

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. 

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. 

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU

Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (2.12.2022)

Pane, náš Bože a Otec, ktorý si jediným kráľom neba a zeme a ktorého rukou sú vytvorené všetky kráľovstvá a štáty, Ty všetko riadiš, Bože zástupov. Nad všetkým bdie Tvoja spravodlivosť. Ty si tvorca všetkého, čo existuje. Ty si nám dal dych života. Všetko je odhalené pred Tvojim majestátom a nič sa neskryje. Otče, ľútostivý, skutočná večná milovaná večnosť, všetci, ktorí sú tu zhromaždení v ……….., spolu so všetkými, ktorí sú duchovne zjednotení s nami, padáme na tvár spolu s celou Cirkvou a vyznávame:

Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe)

● Teraz, v týchto dramatických časoch pre svet, ale aj pre Kristovu Cirkev, voláme: Otče na

nebi, obráť k nám svoju milosrdnú tvár, Pane. Neodháňaj nás od seba, za to, že sme

nedodržali Tvoje prikázania. Za to, že sme znevážili Tvoju svätú vôľu. Za to, že sme zanedbali svoje povinnosti voči Tebe, našej vlasti, našim bratom i sestrám.

Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe

● Naše srdcia sa obrátili proti Tebe, zľutuj sa nad nami a milosťou svojou, znič našu

nespravodlivosť. Nech nás neriadi pýcha. Zhrešili sme proti tebe, samému Bohu a teraz

voláme k Tebe, Tvojmu trónu, aby si nás umyl z našich hriechov. Odišli sme dosť ďaleko, išli

sme svojimi cestami, blúdili sme v temnotách hriechu. Naše rany zapáchajú a hnisajú, ale

odnikadiaľ niet záchrany, preto voláme k Tebe, Bože, vylieč naše rany! Prostredníctvom rúk

Matky, ktorú si nám dal prinášame naše biedne srdcia. Cez Jej ústa voláme k Tebe:

Všetci: Zľutuj sa nad nami! 

● Nech hriech nevládne nad nami! Naše pery Ťa chválili, ale srdcom sme boli ďaleko od Teba. Daj, aby sme viac neurazili Tvoj majestát a aby sme bývali v Tvojom dome naveky. Dnes,v týchto ťažkých a nepokojných časoch, kedy mnohí odmietajú Teba a Tvoju lásku, keď mnohí z našich bratov a sestier žije ďaleko od Teba podľa vlastných pravidiel – idú cestou tohto sveta. Niektorí odchádzajú od učenia evanjelia a učenia Tvojho Syna Ježiša Krista.

Všetci: Prosíme Ťa Otče, obráť na nás svoju tvár – plnú milosrdenstva! 

● Odpusť nám hriechy a nespravodlivosti, ktoré boli vykonané na tejto Slovenskej zemi. Ty, ktorý si milosrdenstvo a spravodlivosť, túžime Ťa požiadať o odpustenie našou modlitbou a našim pokáním – aby zastavili tvoj spravodlivý hnev, aby si vykonal zmŕtvychvstanie sŕdc našich a našej vlasti. Otče na nebi, nedovoľ nám zmariť dedičstvo všetkých tých, ktorí kedykoľvek žili na Slovenskej zemi. Ja tých všetkých vzývam a prosím, aby sa prihovorili pred Tvojím trónom, aby si všetky naše viny a nespravodlivosti nechal v zabudnutí. Otče, Pane náš Všemohúci, pozri sa na zásluhy našich predkov, ktorí vždy, ako Tvoji verní sluhovia, celé kresťanstvo chránili, bránili a volali k Tebe. Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu, kráľovnú Slovenska,  aby sa prihovorila a modlila tu a teraz, kedy prosíme Boží majestát o odpustenie a oslobodenie od všetkého zla a moci satana v našej vlasti. Matka milosrdná, naša kráľovná, Matka najcitlivejšia, ktorá stojíš pred tvárou nebeského Stvoriteľa, oroduj za nás, volaj, pros, pretože si najčistejšia a najmilovanejšia dcéra nebeská. Cez Teba nech vstupuje naša modlitba. Zaveď nás, Matka, do náručia milosrdného Otca a nedovoľ, aby nás niekto z neho vytrhol. Z tohto miesta v ………., voláme a prosíme o modlitby a duchovnú podporu sv. Michala archanjela – vodcu nebeských zástupov, sv. Jozefa, svätých patrónov Slovenska: sv. Cyrila a Metoda, sv. Gorazda, sv. Mojseja Uhrína, sv. Bystríka biskupa a mučeníka, sv. Svorada-Andreja, sv. Benedikta, sv. Alžbetu Uhorskú, sv. troch košických mučeníkov, bl. Jána Simonidesa, bl. Sáru Salkaháziovú, bl. Pavla Petra Gojdiča, bl. Dominika Metoda Trčku, bl. Titusa Zemana, bl. Zdenku Schelingovú, bl.Vasiľa Hopka, bl. Anku Kolesárovú, bl. Miriam Teréziu Demjanovičovú. Voláme všetkých svätých a blahoslavených Slovákov a tiež z tohto miesta prosíme o modlitbu za duše všetkých mŕtvych Slovákov, našich predkov, ktorí sa už radujú z toho, že môžu hľadieť na Teba v nebi. Svätý Ján Pavol II. povedal: 

,, Stojíme pred najväčšou historickou konfrontáciou cez akú prešlo ľudstvo. Nemyslím si, že ľudstvo si to pripustí, dokonca ani kresťanské spoločenstvá. Ale stojíme v poslednej chvíli konfrontácie medzi Cirkvou a Anticirkvou, medzi evanjeliom a antievanjeliom. Milosrdný Bože a Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus plakal nad svätým mestom Jeruzalem, ktoré nepochopilo znamenia čias, jeho ľud neuveril a neobrátil sa. Tamtí ľudia nechceli vidieť svoju neveru a nesprávnosť svojich hriechov a chýb. Uzavreli oči pred tým, čo vlastne narúšalo ich pokoj a preto sa z veľkého mesta Jeruzalem stali ruiny. Dnes nič nie je zahalené pred našimi očami. Pred viac ako 100 rokmi, nám Panna Mária vo Fatime ukázala cestu záchrany prostredníctvom zasvätenia hriešneho sveta Jej Nepoškvrnenému Srdcu.„

Otče Všemohúci, prišiel ten čas, keď sa chceme raz a navždy odvrátiť od našich hriechov

a nespravodlivostí, ktoré zraňujú Tvoje otcovské srdce. Chceme sa zriecť satana – kniežaťa tohto sveta, otca klamstva a ilúzie a chceme sa obrátiť celým srdcom k Tebe. Túžime ako obyvatelia Ninive, prosiť Ťa o odpustenie našich hriechov, vín a nespravodlivostí. Spolu so svätým Jánom Pavlom II. voláme: ,,Nech zostúpi Duch Tvoj a obnoví tvárnosť tejto zeme.“ Nech plameň čistiaci a osvecujúci zostúpi tu, na nás prítomných. Na všetkých Slovákov, ktorí tu žijú. Zvlášť prosíme za naše rodiny. Za tých všetkých, ktorí nielen nežijú v súlade s vierou, ale aj za tých, ktorí sa úplne odvrátili od Teba. Za tých, ktorí hovoria Kristus áno, Cirkev nie. Za tých, ktorí hovoria Boh áno, Kristus nie. Nakoniec za tých, ktorí blúznia a hovoria: Boh je mŕtvy a Boh nikdy neexistoval. Bože, Otče, Ty hovoríš cez knihu Zachariášovu, keď rozširuješ Ducha nábožnosti: Všetci budú plakať nad svojimi hriechmi. Nech tento Duch, ktorý sa kedysi rozšíril na svet, teraz nech zase otrasie naším svedomím. Duchu Svätý príď a nauč nás skutočnému žiaľu a pokániu. 

Pane, Ty hovoríš vo Svätom Písme, že kňazi sú zvlášť vyberaní preto, aby prosili o odpustenie za hriechy ľudu. Preto ťa prosíme za biskupov, kňazov, kdekoľvek sa teraz modlia spolu s nami a budú sa v mene celého slovenského národa ospravedlňovať za hriechy a pri pohľade na Teba prosiť o Tvoje milosrdenstvo. Preto sa všetci postavíme pred Teba, Všemohúci Bože, ktorý poznáš naše srdcia a svedomia, a pred ktorým nič nemôže byť ukryté. Vo svojej svätej pokore padáme na kolená. Spolu s našim jediným sprostredkovateľom, našim Pánom a Tvojim Synom, Ježišom Kristom, ktorý odovzdal svoj život za naše hriechy a prosíme Ťa o odpustenie a milosrdenstvo pre nás všetkých, zľutuj sa nad nami, milosrdný Otče, zachráň nás a spas nás, Ty, ktorý sa dáš viac presvedčiť žiaľom kajúcnikov a neurážaš sa nad hriechmi hriešnikov.Teraz stojíme pred Tebou, spolu s našou Matkou a všetkými svätými a blahoslavenými, a v pokore Ťa prosíme (opakujme všetci): Odpusť nám, Pane, a ukáž nám milosrdenstvo.

● Viny našich kráľov (opakujeme: Odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našich magnátov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našej šľachty (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny všetkých vládnucich v krajine (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny všetkých, ktorí riadia ľud (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našich arcipastierov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našich pastierov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny nášho ľudu, spáchaných počas vojen a konfliktov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny otcov a matiek našich (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

 ● Viny našich bratov a sestier (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny a zločiny obdobia komunizmu (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny celého slovenského národa (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

Dnes stojíme pred našim Bohom a Otcom v duchu viery a pravdy o sebe. Sme si vedomí toho, ako veľmi je Boh urážaný, nami všetkými, v tejto slovenskej krajine a na celom svete. Slovensko nie je krajina na dočasný prospech. Je to krajina, kde prebieha veľká bitka medzi silami dobra a zla, medzi ľuďmi a duchovným priestorom. Menia sa časy, prebiehajú veky, menia sa generácie, ale duchovná vojna sa ďalej a ďalej zosilňuje o každú dušu, o naše dedičstvo, ktoré sa volá Slovensko. Boh nám vo svojej veľkosti, dáva dnes tú milosť, aby sme Ho mohli poprosiť o odpustenie za všetky hriechy, ktoré boli spáchané v tejto krajine. Aby sme pretrhli všetky spojenia so silami zla a temnoty, aby na Slovensko zostúpilo Pánovo kráľovstvo, aby na každého z nás mohla zostúpiť Božia milosť. Tam, kde bol porazený hriech, rozšírila sa láska. Stojíme v duchu a pravde pred Pánom a Bohom našim a sme si vedomí všetkých našich národných chýb, zla a krutostí, ktoré sa stali a stávajú v slovenskej krajine. Žiaľom a bôľom, ale zároveň so silnou vierou a nádejou, sa modlíme naše národné modlitby za Slovensko za odpustenie hriechov pre všetkých, ktorí žili a žijú na našej slovenskej zemi. Za všetkých našich rodákov duchovného aj svetského stavu.

Volaj, Slovensko, o lásku, o zľutovanie, že si sa spreneverilo tomu, čo si sľúbilo. Pros o milosrdenstvo. Posyp si hlavu popolom, aby si sa očistilo zo všetkej viny. V mene Ježiša Krista, Bože odpusť nám. Cez trápenie Matky milosrdenstva (vždy budeme opakovať: Odprosujeme Ťa Pane Ježišu!)

● Za odmietnutie Teba ako jediného Boha a tvorcu sveta a ľudí (Odprosujeme Ťa Pane Ježišu!)

● Za nedodržanie vernosti, sľubu pri krste a svätokrádeže v stave smrteľného hriechu (OŤPJ)

● Za hriechy nevery, žiaľu a pochybností (OŤPJ)

● Za hriechy zločinov, vraždenia a ľudskej nenávisti (OŤPJ)

● Za zločiny páchané na  nenarodených deťoch (OŤPJ)

● Za hriechy nevinne preliatej krvi (OŤPJ)

● Za hriechy samovraždy (OŤPJ)

● Za hriechy zločinov komunizmu (OŤPJ)

● Za hriechy krutosti a politickeho prenasledovania (OŤPJ)

● Za hriechy odmietnutia Božích prikázaní a vierouky svätej Cirkvi (OŤPJ)

● Za hriechy kolaborácie a zrady národa (OŤPJ)

● Za hriechy chýbajúcej lásky voči vlasti a protiveniu sa voči národnej jednote (OŤPJ)

● Za hriechy pomsty a odvety (OŤPJ)

● Za hriechy rozdelenia, vášní a hádok (OŤPJ)

● Za hriechy, ktoré vyvolávajú závisť a materiálne túžby, ohováranie a zisk na úkor iných ľudí

(OŤPJ)

● Za hriechy vyplývajúce zo zlých rozhodnutí tých, ktorí vládli vďaka čomu trpeli celé pokolenia Slovákov (OŤPJ)

● Za hriechy rúhania sa, zosmiešňovania Boha, všetkého svätého, veriacich ľudí a vierouky Cirkvi (OŤPJ) 

● Za hriechy ľahostajnosti voči zlu (OŤPJ)

● Za hriechy mnohých Slovákov, ktorí sa priznávajú k viere v Boha, ale nežijú svoje kresťanstvo

(OŤPJ)

● Za hriechy spáchané v rodinách, rozvody, opustenie manželov alebo detí, využívanie

a zneužívanie detí a krivdy v rodinách (OŤPJ)

● Za hriechy egoizmu, neodpustenia v rodine a medziľudských vzťahoch (OŤPJ)

● Za hriechy nečistoty, pornografie, sexuálne hriechy, hriechy proti prirodzenosti,

sexuálne zneužívanie detí, znásilnenia, manželskú nečistotu (OŤPJ)

● Za nedodržanie rádových sľubov, hriechy pohoršenia ľudí, ktorí boli zasvätení Bohu (OŤPJ)

● Za hriechy voči Panne Márii Bohorodičke, Jej Nepoškvrnenému počatiu a panenstvu (OŤPJ)

● Za hriechy krádeže, neodvádzaní daní, klamstva pre zisk a priekupníctva (OŤPJ)

● Za hriechy protikresťanských členstiev, slobodomurárskych organizácií, organizácii štátnych aj neštátnych, ktorí klamú a sú proti spoločnosti a škodia celej slovenskej národnej tradícii (OŤPJ)

● Za hriechy proti prvému prikázaniu, zvlášť všetky okultizmy, čary, mágie a uzatváranie dohôd so satanom (OŤPJ)

A preto, že sme neurobili všetko, čo je v našich silách, prosíme Ťa, aby Slovensko bolo skutočným kráľovstvom Krista a Jeho Matky Sedembolestnej Panny Márie, ktoré bude podliehať priamo pod ich vládu v osobnom, rodinnom, národnom aj spoločenskom živote. 

Všetci: Prosíme Ťa Otče, vyslyš nás!

Uznávame ako národ Ježiša Krista za kráľa a Matku Božiu za našu kráľovnú. A preto odovzdávame a zasväcujeme seba, všetkých členov našich rodín i celý náš národ Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Otče milosrdenstva, celé veky a pokolenia sme pozývali zlo a temnosť do našich domov, do našich miest, rodín, do našich sŕdc, do nášho každodenného života cez početné hriechy, slobodné voľby, cez našu pýchu. Staviame sa vyššie nad Teba, začíname zbožňovať svoje schopnosti i telo. Prosíme Ťa o odpustenie. Z celého srdca ľutujeme všetky naše hriechy, ktorými sme urážali Teba, nášho Stvoriteľa a Spasiteľa. Ľutujeme, že sme Ťa spochybnili. Ľutujeme, že sme pošliapali krv, ktorá bola preliata za nás. Nie sme hodní, aby sme sa nazývali Tvojimi deťmi. Sú nám odporné všetky naše hriechy – zriekame sa ich a teraz prosíme ako národ o odpustenie. 

Otče, teraz stojíme pred Tebou spolu s Máriou, ktorá zvíťazila nad pekelnými mocnosťami – našou Kráľovnou a túžime sa ako národ v mene Tvojho Syna Ježiša Krista raz a navždy zbaviť pút zla, ktoré spútavajú všetky naše rodiny i celú našu krajinu a jednoznačne povedať satanovi a jeho sluhom nie.

Bože, Otče, Pán celého sveta, keď Tvoj Syn umieral na kríži, zvíťazil raz a navždy nad satanom, ale zlo nebolo úplne porazené. Satan vie, že už nemá veľa času. Ale my veríme Tvojej nekonečnej láske a milosrdenstvu. Túžime pretrhnúť akékoľvek vzťahy s ním, aj s tými, ktorí mu slúžia. Trojjediný Bože, prosíme Ťa prostredníctvom Panny Márie, svätého Michala archanjela a všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť, aby sme porazili sily temnoty na Slovensku a po celom svete. Spomíname si teraz na zásluhy mučeníctva nášho Pána Ježiša Krista a Jeho najdrahšej krvi, ktorá bola preliata za nás v agónii na kríži a všetky trápenia, ktoré boli v živote nášho Spasiteľa. Naša Pani a Kráľovná, prosíme Ťa vrúcne, pošli našich anjelov, aby do pekla  vyslali všetkých zlých duchov, a Ty vodca nebeských zástupov, dokonči svoje dielo, aby nás mohla neustále sprevádzať Božia milosť. Veď, všetky nebeské zástupy, aby boli zlé sily vyslané do pekla a použi celú svoju silu, aby porazila Lucifera a jeho anjelov, ktorí sa protivia Božej vôli a teraz chcú zničiť naše

duše. Poraz ich, pretože máš takú moc. Otče večný, prosíme Ťa, pozdvihni svoju mocnú ruku nad našu krajinu a nad každého z nás a vyžeň silu satana. Znič akékoľvek vzťahy so zlom a prekliatím našej krajiny. Znič všetkých démonov a ich diela.

Svätí patróni Slovenska, pozdvihnite svoje sväté ruky nad našu vlasť a modlite sa prosím o záchranu našej vlasti a za svätú kresťanskú vieru v tejto krajine.

Všemohúci Otče, znič všetky temné sily, ktoré nás zadržujú od Božej lásky, aby boli prekliate všetky zlé sily v našej krajine. Aby boli zviazané a pokorené v mene Ježiša Krista, všetky démonické inštitúcie v našej krajine, aby boli v mene Ježiša vykorenené a vyhnané. Nech každá duchovná sila, ktorá v našom národe koná proti sile Krista, je v mene Ježišovom navždy zničená. Nech ohnivé kamene padnú na všetky satanistické činy i na diela satana v našom národe. Znič všetky túžby a plány nepriateľa v našej krajine, daj aby boli v mene Ježiša úplne zničené. Znič všetko prekliatie a kliatby, ktoré sú na našom národe, daj, aby boli zviazané a úplne zničené v mene Ježiša Krista. Prostredníctvom krvi Ježiša, nech duchovia bezbožníctva a chýb nášho národa budú rozšliapaní, zastavení a zmĺknu v mene Ježiš. Znič každé satanské spojenie, nech všetci démoni, ktorí sa spreneverujú a vládnu na Slovensku, boli pokorení v mene Ježišovom. Zviaž všetky zlé negatívne sily, ktoré pôsobia v každom živote, ktoré sú zodpovedné za našu krajinu, každý duch, ktorý sa protiví Pánovi, daj, aby bol zničený v mene Ježiša. Daj, aby všetky formy bezbožníctva boli zničené Božským ohňom v mene Ježiša. Daj, nech je každý satanský oltár v našej krajine zničený v mene Ježiša Krista. Umlč každého falošného proroka a učiteľa, satanského kňaza a všetkých liečiteľov, ktorí pôsobia silou satana, prosíme Ťa o to v mene Ježiša. V mene Ježiša sparalyzuj všetkých démonov, bezprávie, závislosti od alkoholu, drog a sexu v našej krajine a rozkáž v mene Ježiša, všetkým hrozbách, ktoré sú proti stabilite národnej a politickej, aby boli zničené. Znič každú vonkajšiu diabolskú silu, ktorá môže vplývať na našu krajinu. Skríž každé satanské dohody, akékoľvek prímeria, ktoré sú uzavreté s kýmkoľvek v našej krajine, daj aby boli navždy zničené v mene Ježiša Krista. Mečom svätého Michala archanjela, mečom Panny Márie, mečom kríža nášho Pána, všetky sily satanské, vzdiaľte sa od našej krajiny, ktorá má byť kráľovstvom nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Matky a našej kráľovnej Márie. V mene Ježiša Krista, nech sa tak stane. AMEN!

Daj, aby v našej vlasti panovala spravodlivosť v mene Ježiša Krista, Kráľa a Spasiteľa. Našou silou je Ježiš Kristus. Mária – Kráľovná Slovenska, my tu zhromaždení v …….., prosíme Ťa, aby si nás zakryla svojim plášťom materskej starostlivosti, prosíme, aby každý našiel útočisko v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci. Prosíme, aby táto krajina bola oslobodená od všetkých hriechov a temnej moci, aby sme cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce boli pripravení navždy brániť kráľovstvo Tvojho Syna. Matka Božia, cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce predkladáme Bohu naše volanie o to, aby sa zľutoval nad nami, aby Tvoje čisté ústa povedali tieto slová v mene nášho národa. Nech sa zrútia múry civilizácie smrti, ktoré obklopujú Slovensko. Prosíme Ťa, aby sem prišlo kráľovstvo Boha prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Márie našej kráľovnej a Matky. Svätí a blahoslavení Slovenska, orodujte za nás. Všetci spolu so sv.Jánom Pavlom II., voláme: ,,Otče, nech zostúpi Tvoj Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme.“

Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom! (všetci opakujme 3x)

Nech sa tak stane v mene Ježiša Krista, Amen! 

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku. 

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

6 280 Responses

 1. [url=http://priligy.sbs/]order priligy online uk[/url] [url=http://buyalbuterol.life/]albuterol 063[/url] [url=http://buyciprofloxacin.life/]cipro 500[/url]

 2. [url=http://toradol.run/]toradol for sale[/url] [url=http://finpeciatabs.quest/]generic propecia finasteride 1mg[/url] [url=http://buystromectol.life/]stromectol order online[/url] [url=http://cleocintab.quest/]clindamycin brand name canada[/url] [url=http://buylipitor.monster/]lipitor 4[/url]

 3. [url=https://buyyasmin.life/]yasmin 28 generic[/url] [url=https://buylipitor.quest/]can you buy lipitor over the counter[/url] [url=https://doxycyclinetabs.shop/]buy doxycycline medicine[/url]

 4. [url=http://dapoxetine.cfd/]dapoxetine 60 mg in uk[/url] [url=http://strattera365.com/]strattera 40 mg[/url] [url=http://sildenafilrx.quest/]female viagra price[/url] [url=http://metformind.online/]where to get metformin in canada[/url] [url=http://cleocintab.quest/]clindamycin 900 mg[/url] [url=http://flagylmetronidazole.shop/]flagyl price[/url] [url=http://viagrawithoutprescription.com/]can i buy viagra online in australia[/url] [url=http://toradol.run/]can i buy toradol over the counter[/url]

 5. [url=http://buylipitor.quest/]lipitor prices compare[/url] [url=http://sildenafilrx.quest/]sildenafil 50mg brand name[/url] [url=http://flagylmetronidazole.shop/]where to buy flagyl[/url] [url=http://buystromectol.life/]stromectol for humans[/url] [url=http://buyyasmin.life/]buy yasmin birth control pills[/url] [url=http://onlinedrugstores.quest/]southern pharmacy[/url] [url=http://clindamycintabs.online/]cleocin ointment[/url]

 6. [url=https://atetracycline.online/]where to buy terramycin[/url] [url=https://xmodafinil.online/]modafinil 200mg buy[/url] [url=https://indocin.sbs/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://fildenax.online/]fildena 100 mg[/url] [url=https://zithromaxtab.online/]zithromax buy canada[/url] [url=https://buystromectol.life/]ivermectin buy canada[/url]

 7. [url=https://strattera365.com/]strattera 10 mg tablet[/url] [url=https://indocin.sbs/]indocin medicine 25 mg[/url]

 8. [url=https://keflexcephalexin.online/]cephalexin tablets price[/url] [url=https://phenergan.fun/]generic phenergan 12.5[/url] [url=https://escitalopram.life/]best price for lexapro generic[/url] [url=https://ciallis.shop/]buy cheap alli[/url] [url=https://citalopram.life/]citalopram medication[/url] [url=https://aurogra.cfd/]aurogra 100[/url] [url=https://retinoa.life/]retino 0.05[/url]

 9. [url=https://viagrawithoutprescription.com/]buy real sildenafil online with paypal from india[/url] [url=https://advair.life/]advair 125 mcg[/url] [url=https://levothyroxine.cfd/]synthroid discount coupon[/url] [url=https://dapoxetineavana.shop/]where to buy dapoxetine[/url]

 10. [url=http://keflexcephalexin.online/]can you buy cephalexin over the counter[/url] [url=http://buyviagra.monster/]viagra prescription price[/url] [url=http://buyalbuterol.life/]108 mcg albuterol[/url] [url=http://ciallis.shop/]buy alli pills uk[/url] [url=http://viagraipak.com/]sildenafil buy online canada[/url]

 11. [url=http://retinoa.life/]retino 0.05[/url] [url=http://paxilparoxetine.shop/]paxil 2018[/url] [url=http://anafranilclomipramine.shop/]anafranil generic cost[/url] [url=http://keflexcephalexin.online/]keflex caps 500mg[/url]

 12. [url=http://clindamycintabs.online/]clindamycin tablets price[/url] [url=http://retinoatab.online/]retino 05[/url] [url=http://lipitor.cfd/]lipitor generic on line no prescription[/url] [url=http://finpeciatabs.online/]propecia pills[/url] [url=http://clonidinetabs.quest/]clonidine tab 0.2 mg[/url] [url=http://viagrawithoutprescription.com/]how much is generic viagra in mexico[/url] [url=http://sildenafil247.com/]generic viagra capsules[/url] [url=http://buystromectol.life/]generic ivermectin[/url]

 13. [url=https://viagraipak.com/]viagra online from utah[/url] [url=https://dipyridamole.live/]dipyridamole cost[/url] [url=https://chloroquine.cfd/]aralen india[/url] [url=https://buydexamethasone.life/]dexamethasone cream[/url] [url=https://finpeciafinasteride.shop/]propecia tablet in india[/url]

 14. [url=https://lipitortabs.online/]lipitor brand price[/url] [url=https://advair.life/]advair 10 50 mcg[/url] [url=https://sildenafilrx.quest/]viagra tablets in india online purchase[/url] [url=https://finasteridetabs.shop/]order generic propecia[/url] [url=https://dapoxetineavana.shop/]priligy buy online canada[/url] [url=https://buylipitor.monster/]buy generic lipitor cheap[/url] [url=https://lipitor.cfd/]lipitor generic atorvastatin[/url]

 15. [url=http://buydapoxetine.life/]buy dapoxetine nz[/url] [url=http://buyyasmin.life/]generic for yasmin[/url] [url=http://albenza.life/]albendazole cream[/url] [url=http://buyfluoxetine.monster/]where can i buy fluoxetine without a prescription[/url] [url=http://tamoxifena.monster/]where to buy nolvadex in canada[/url] [url=http://synthroid.icu/]synthroid 112 mcg tablet[/url] [url=http://metformind.online/]metformin 500 mg over the counter[/url]

 16. [url=https://buylipitor.quest/]canadian pharmacy lipitor[/url] [url=https://levothyroxine.cfd/]cost of synthroid 88 mcg[/url] [url=https://buyyasmin.life/]yasmin cost uk[/url] [url=https://lipitortabs.online/]lipitor generic coupon[/url]

 17. [url=https://noprescriptioncanada.com/#]mexican mail order pharmacy[/url] online pharmacy reviews

 18. [url=http://strattera365.com/]generic strattera[/url] [url=http://fluconazole.sbs/]diflucan singapore pharmacy[/url] [url=http://flagylmetronidazole.shop/]generic flagyl generic flagyl[/url] [url=http://lipitortabs.online/]buying lipitor from canada[/url]

 19. [url=http://sildenafilrx.quest/]where to buy viagra for women[/url] [url=http://tamoxifena.monster/]nolvadex 40mg price in india[/url]

 20. [url=https://buyciprofloxacin.life/]how to order cipro[/url] [url=https://finpeciafinasteride.shop/]buy generic propecia 1mg online[/url] [url=https://diclofenac.run/]diclofenac 1 gel[/url]

 21. [url=http://buylipitor.monster/]cost of generic lipitor in canada[/url] [url=http://motilium.sbs/]buy motilium online canada[/url] [url=http://dapoxetine.cfd/]priligy for sale online[/url] [url=http://flagylmetronidazole.shop/]canadian pharmacy flagyl no prescription 500 mg[/url] [url=http://lipitortabs.online/]lipitor canada[/url]

 22. [url=https://phenergan.fun/]can you buy phenergan over the counter[/url] [url=https://vardrugstore.com/]best no prescription pharmacy[/url] [url=https://keflexcephalexin.online/]cephalexin 500 generic[/url]

 23. [url=http://diclofenac.run/]cost of voltaren gel in canada[/url] [url=http://fluoxetinetab.shop/]can i order prozac online[/url] [url=http://cytotec.icu/]misoprostol 200mg[/url] [url=http://neurontintabs.shop/]neurontin 2400 mg[/url] [url=http://effexor.click/]price of generic effexor[/url]

 24. [url=https://aurogra.cfd/]aurogra 200[/url] [url=https://valtrexvalacyclovir.com/]otc valtrex for sale[/url] [url=https://motiliumdomperidone.shop/]motilium online uk[/url] [url=https://kamagrap.online/]kamagra oral jelly[/url]

 25. [url=https://buyyasmin.life/]medicine yasmin tablet[/url] [url=https://tretinoincream01.com/]tretinoin cream australia[/url] [url=https://dapoxetineavana.shop/]avana 200 mg[/url] [url=https://clonidinetabs.quest/]clonidine for high blood pressure[/url] [url=https://buytamoxifen.life/]tamoxifen 1g[/url] [url=https://fildenax.online/]fildena 120[/url] [url=https://diflucantabs.online/]diflucan prices[/url]

 26. [url=http://fluconazole.sbs/]diflucan medication[/url] [url=http://finpeciatabs.online/]where to get generic propecia[/url] [url=http://motilium.sbs/]motilium over the counter australia[/url] [url=http://tamoxifena.monster/]tamoxifen 10mg daily[/url] [url=http://buytamoxifen.life/]nolvadex 20mg online[/url] [url=http://synthroid.icu/]synthroid 150[/url]

 27. [url=http://buylipitor.monster/]lipitor tablets in india[/url] [url=http://motilium.sbs/]where to buy motilium online[/url] [url=http://sildenafilrx.quest/]cost of generic viagra in mexico[/url] [url=http://buydapoxetine.life/]priligy buy online usa[/url]

 28. [url=http://finasteridetabs.shop/]propecia from canada[/url] [url=http://xmodafinil.online/]modafinil 200mg buy online[/url] [url=http://zithromaxtab.online/]azithromycin 500 buy online[/url]

 29. [url=https://fildenax.online/]fildena 150 mg[/url] [url=https://buylipitor.monster/]drug lipitor[/url] [url=https://priligytabs.online/]priligy uk[/url] [url=https://synthroid.icu/]synthroid 188[/url] [url=https://seroquelquetiapine.online/]generic seroquel online[/url] [url=https://cleocintab.quest/]clindamycin gel over the counter[/url] [url=https://finasteridetabs.shop/]generic propecia best price[/url]

 30. [url=http://nexiumtab.online/]medication nexium 40 mg[/url] [url=http://vardrugstore.com/]canadian pharmacy ltd[/url] [url=http://keflexcephalexin.online/]buy cephalexin online no prescription[/url] [url=http://chloroquine.cfd/]buy chloroquine singapore[/url] [url=http://fluoxetinetab.shop/]prozac average cost[/url] [url=http://diclofenacvoltaren.online/]diclofenac pill 100mg[/url] [url=http://propranolol.icu/]propranolol cost australia[/url] [url=http://trustedpharmacyz.quest/]overseas pharmacy no prescription[/url]

 31. [url=https://viviagra.com/]can i buy genuine viagra online[/url] [url=https://propranolol.icu/]propranolol 10 mg tablet price[/url] [url=https://sildenafilhx.com/]buy cheap viagra online[/url] [url=https://valtrexvalacyclovir.com/]valtrex 250 mg 500 mg[/url] [url=https://effexor.click/]effexor generic[/url] [url=https://fluoxetinetab.shop/]prozac otc[/url]

 32. [url=https://buypaxil.monster/]buy paroxetine online uk[/url] [url=https://dipyridamole.live/]generic dipyridamole[/url] [url=https://antabusedisulfiram.shop/]buy antabuse online without prescription[/url] [url=https://chloroquine.cfd/]aralen phosphate[/url] [url=https://diclofenacvoltaren.online/]voltaren gel nz[/url] [url=https://keflexcephalexin.online/]cephalexin 50 mg[/url] [url=https://finasteride247.com/]cheap generic propecia online[/url] [url=https://retinoa.life/]retino 0.05 gel[/url]

 33. [url=https://tamoxifen365.com/]tamoxifen 5 mg[/url] [url=https://priligy.sbs/]dapoxetine prescription usa[/url] [url=https://buydisulfiram.monster/]antabuse tablets price south africa[/url]

 34. [url=http://finasteridetabs.shop/]finasteride tablet price[/url] [url=http://buytamoxifen.life/]tamoxifen tablet[/url] [url=http://diflucantabs.online/]diflucan pill price[/url] [url=http://buyfluoxetine.monster/]fluoxetine 60 mg price in india[/url] [url=http://metformind.online/]metformin price singapore[/url] [url=http://fluconazole.sbs/]who sells difluican with out a prescription[/url] [url=http://cleocintab.quest/]cleocin 150 mg[/url]

 35. [url=https://onlinedrugstores.quest/]online pharmacy drop shipping[/url] [url=https://cleocintab.quest/]clindamycin uk[/url] [url=https://indocin.sbs/]indocin brand name[/url]

 36. [url=http://estrace.life/]estrace cream cost in canada[/url] [url=http://cleocintab.online/]clindamycin 25 mg[/url] [url=http://paxilparoxetine.shop/]paxil 80mg[/url]

 37. [url=http://buydisulfiram.monster/]buy disulfiram online india[/url] [url=http://keflexcephalexin.online/]cephalexin cost[/url] [url=http://buyviagra.monster/]female viagra canadian pharmacy[/url] [url=http://finpeciafinasteride.shop/]can you buy finasteride over the counter[/url]

 38. [url=http://buypaxil.monster/]generic paroxetine[/url] [url=http://cytotec.icu/]misoprostol 200 mcg tabs[/url] [url=http://vardrugstore.com/]family store rx[/url] [url=http://aurogra.cfd/]aurogra tablets[/url]

 39. [url=http://diclofenac.run/]voltaren australia[/url] [url=http://estrace.life/]estrace suppositories[/url] [url=http://aurogra.cfd/]aurogra[/url] [url=http://fluconazolediflucan.shop/]150 mg diflucan[/url] [url=http://ciallis.shop/]buy alli pills online[/url] [url=http://allopurinol.sbs/]allopurinal[/url] [url=http://wellbutrina.online/]cheapest zyban online[/url] [url=http://trustedpharmacyz.quest/]northwestpharmacy[/url]

 40. [url=http://dapoxetineavana.shop/]dapoxetine 30 mg tablet[/url] [url=http://buyyasmin.life/]yasmin medicine price in india[/url]

 41. [url=https://buytamoxifen.life/]nolvadex australia online[/url] [url=https://buydapoxetine.life/]priligy tablets uk[/url] [url=https://dapoxetine.cfd/]where to buy priligy in canada[/url]

 42. [url=http://finpeciafinasteride.shop/]propecia online pharmacy uk[/url] [url=http://nexiumtab.online/]can you buy nexium over the counter in canada[/url]

 43. [url=https://sildenafilhx.com/]can i get viagra over the counter[/url] [url=https://diclofenac.run/]diclofenac cream otc[/url] [url=https://trustedpharmacyz.quest/]cheapest pharmacy for prescriptions[/url] [url=https://finasteride247.com/]generic propecia[/url] [url=https://buyalbuterol.life/]buy ventolin no prescription[/url] [url=https://neurontintabs.shop/]1200 mg gabapentin[/url] [url=https://valtrexvalacyclovir.com/]generic valtrex price comparison[/url] [url=https://fluconazolediflucan.shop/]diflucan tablet[/url]

 44. [url=https://nolvadextabs.online/]buy nolvadex[/url] [url=https://xmodafinil.online/]modafinil buy online us[/url] [url=https://motilium.sbs/]motilium for breastfeeding[/url] [url=https://buytamoxifen.life/]nolvadex prices[/url] [url=https://clindamycintabs.online/]cost for cleocin 300mg[/url]

 45. [url=https://antabusedisulfiram.shop/]antabuse pills[/url] [url=https://estrace.life/]estrace cream over the counter[/url] [url=https://retinoa.life/]retino 0.25[/url] [url=https://effexor.click/]effexor generic cost[/url] [url=https://viagrastart.com/]can i buy viagra over the counter in india[/url] [url=https://trustedpharmacyz.quest/]happy family pharmacy order status[/url] [url=https://propranolol.icu/]how to get propranolol prescription uk[/url]

 46. [url=http://dapoxetine.cfd/]where to buy priligy[/url] [url=http://advair.life/]advair prescription cost[/url] [url=http://sildenafil247.com/]female viagra nz[/url] [url=http://atetracycline.online/]tetracycline brand usa[/url]

 47. [url=http://advair.life/]order advair diskus online[/url] [url=http://buytamoxifen.life/]buying nolvadex online[/url] [url=http://albenza.life/]albendazole 400 mg buy online[/url] [url=http://levothyroxine.cfd/]cost of synthroid 200 mcg[/url] [url=http://buypriligy.life/]dapoxetine online pharmacy[/url] [url=http://synthroid.icu/]synthroid 75 mcg india[/url] [url=http://doxycyclinetabs.shop/]buy doxycycline 40 mg[/url] [url=http://buydapoxetine.life/]how to buy priligy[/url]

 48. [url=http://ciallis.shop/]alli tablets 120 mg[/url] [url=http://priligy.sbs/]priligy 60mg uk[/url] [url=http://paxilparoxetine.shop/]can you buy paxil over the counter[/url] [url=http://phenergan.fun/]phenergan uk[/url] [url=http://buydisulfiram.monster/]disulfiram tablets 500mg[/url]

 49. [url=http://viviagra.com/]discount viagra canadian pharmacy[/url] [url=http://effexor.click/]effexor 75 mg[/url] [url=http://motrintabs.online/]motrin over the counter[/url] [url=http://tamoxifen365.com/]tamoxifen online order[/url] [url=http://nexiumtab.online/]nexium prices us[/url]

 50. [url=https://propranolol.run/]propranolol tablets 20 mg[/url] [url=https://viagrawithoutprescription.com/]viagra pills cheap[/url] [url=https://finpeciatabs.quest/]propecia generic price[/url]

 51. [url=http://buydexamethasone.life/]dexamethasone cream[/url] [url=http://motiliumdomperidone.shop/]motilium without prescription[/url] [url=http://priligy.sbs/]buy generic dapoxetine[/url] [url=http://vardrugstore.com/]canadian pharmacy cialis 20mg[/url] [url=http://neurontintabs.shop/]gabapentin 1200[/url] [url=http://buydisulfiram.monster/]buy antabuse online uk[/url]

 52. [url=http://finpeciatabs.online/]propecia 25[/url] [url=http://dapoxetineavana.shop/]dapoxetine 60 mg online[/url] [url=http://buylipitor.monster/]lipitor canada pharmacy[/url] [url=http://albenza.life/]buy albenza online[/url] [url=http://indocin.sbs/]indocin 25[/url] [url=http://tamoxifena.monster/]nolvadex buying[/url]

 53. [url=http://valtrexvalacyclovir.com/]valtrex generic price[/url] [url=http://finpeciafinasteride.shop/]propecia 5mg online[/url]

 54. [url=https://buylipitor.monster/]lipitor 80[/url] [url=https://xmodafinil.online/]modafinil online australia[/url] [url=https://buydapoxetine.life/]dapoxetine australia buy[/url] [url=https://suhagram.monster/]suhagra 100mg price[/url] [url=https://buylipitor.quest/]lipitor sales[/url]

 55. [url=https://escitalopram.life/]where to buy lexapro[/url] [url=https://diclofenac.run/]diclofenac 200 mg[/url] [url=https://buyalbuterol.life/]ventolin 250 mcg[/url] [url=https://cleocintab.online/]clindamycin 150 mg price[/url] [url=https://motiliumdomperidone.shop/]motilium pills[/url]

 56. [url=https://neurontintabs.online/]gabapentin tablets[/url] [url=https://erythromycin.run/]erythromycin purchase[/url] [url=https://arimidex.fun/]where to buy arimidex[/url] [url=https://amitriptylineelavil.online/]amitriptyline 30mg[/url] [url=https://happyfamilyrx.store/]canadianpharmacymeds com[/url] [url=https://trazodone247.com/]trazodone 50 mg capsules[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia uk price comparison[/url] [url=https://citalopramtab.quest/]price of celexa[/url]

 57. [url=http://ciprofloxacin.life/]cipro 250 mg tablet[/url] [url=http://suhagra.life/]suhagra 10 mg[/url] [url=http://zofran.site/]zofran 8 mg tablet price[/url]

 58. [url=http://flagylmetronidazole.online/]buy flagyl cheap[/url] [url=http://happydrugstores.quest/]online pharmacy com[/url] [url=http://lopressor.life/]discount lopressor[/url] [url=http://fluoxetinetabs.com/]where can i buy prozac[/url] [url=http://buynolvadex.monster/]tamoxifen rx coupon[/url] [url=http://abilifytabs.monster/]abilify 15 mg cost[/url] [url=http://prednisolonetab.shop/]prednisolone 20 mg buy online[/url]

 59. [url=http://nexiumtabs.monster/]can i buy nexium over the counter in australia[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]generic provigil coupon[/url] [url=http://fildenax.monster/]fildena 120mg[/url] [url=http://clonidinetab.shop/]clonidine topical gel[/url] [url=http://yasmindrospirenone.online/]buy yasmin usa[/url]

 60. [url=https://kamagratab.monster/]buy kamagra jelly australia[/url] [url=https://nexiumtabs.online/]nexium 4 mg[/url] [url=https://phenergantab.online/]phenergan 25 mg over the counter[/url] [url=https://flagyltabs.monster/]buy flagyl online without prescription[/url] [url=https://suhagra.run/]suhagra 100 mg online[/url] [url=https://cafergot.fun/]where can i where to buy cafergot for migraines[/url] [url=https://plavixtabs.online/]purchase plavix online[/url]

 61. [url=http://suhagra.life/]buy suhagra 100mg online[/url] [url=http://metforminv.quest/]metformin 5[/url] [url=http://cleocintabs.shop/]clindamycin topical solution[/url] [url=http://celexatab.monster/]celexa 40 mg cost[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]discount viagra prices[/url]

 62. [url=http://zofran.life/]cost of generic zofran[/url] [url=http://cleocintabs.shop/]cleocin 150 mg price[/url] [url=http://prednisonetab.shop/]prednisone 10 tablet[/url] [url=http://yasmindrospirenone.shop/]yasmin medicine price[/url] [url=http://buynolvadex.monster/]5 mg tamoxifen[/url] [url=http://buyampicillin.life/]ampicillin capsules[/url] [url=http://plavix.life/]clopidogrel 18.75 mg[/url] [url=http://priligydapoxetine.shop/]priligy online[/url]

 63. [url=http://lanoxin.life/]digoxin brand name in india[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin over the counter[/url] [url=http://antabusex.com/]buy disulfiram online uk[/url]

 64. [url=http://cleocintabs.shop/]price of clindamycin in india[/url] [url=http://seroqueltab.com/]seroquel 906[/url] [url=http://celexatab.monster/]celexa online pharmacy[/url] [url=http://abilifytabs.monster/]buying abilify in canada[/url] [url=http://citalopram.icu/]citalopram prescription cost[/url]

 65. [url=https://buyprovigil.monster/]provigil online canada[/url] [url=https://tadalafilpillscheap.com/]brand cialis online pharmacy[/url] [url=https://buyzoloft.life/]buy zoloft 50mg[/url]

 66. [url=https://happydrugstores.online/]super saver pharmacy[/url] [url=https://antabusex.com/]disulfiram tablets 250 mg price[/url] [url=https://motrintabs.shop/]where to buy motrin in us[/url] [url=https://provigiltab.shop/]where can you buy modafinil[/url] [url=https://phenergantab.shop/]phenergan tablets 10mg[/url] [url=https://buypaxil.life/]paxil 2019[/url]

 67. [url=http://phenergantabs.quest/]phenergan 25 mg tablets uk[/url] [url=http://yasmintabs.shop/]generic brand yasmin[/url] [url=http://zofran.site/]cost of zofran 4 mg[/url] [url=http://buyprednisolone.monster/]prednisolone prescription 5mg[/url]

 68. [url=http://clomidclomiphene.shop/]buy clomid online from canada[/url] [url=http://phenergantab.shop/]where to buy phenergan[/url]

 69. [url=http://retinatabs.shop/]online retin a[/url] [url=http://singulaira.online/]buy singulair[/url] [url=http://neurontinv.quest/]neurontin tablets 100mg[/url] [url=http://yasmindrospirenone.shop/]how much is yasmin cost[/url]

 70. [url=http://avodart.life/]avodart 500[/url] [url=http://ciprofloxacin.life/]cipro 250 mg price[/url] [url=http://bupropiontabs.online/]bupropion 100 mg[/url] [url=http://plavix.life/]order plavix online[/url] [url=http://amoxil.icu/]augmentin 875[/url]

 71. [url=http://plavixtabs.online/]generic plavix in us[/url] [url=http://tadalafilpillscheap.com/]how to buy cialis in canada[/url] [url=http://buydisulfiram.life/]antabuse otc[/url]

 72. [url=http://zofran.site/]zofran india[/url] [url=http://prednisonetab.shop/]buy cheap prednisone online[/url] [url=http://retinatabs.shop/]retin-a micro[/url]

 73. [url=http://clonidinetab.shop/]clonidine tab 0.1 mg price in india[/url] [url=http://suhagra.run/]suhagra 50 mg online[/url] [url=http://plavixtabs.online/]medication clopidogrel 75 mg[/url] [url=http://citalopram.sbs/]citalopram 20mg pill[/url] [url=http://diclofenactabs.quest/]voltaren gel price usa[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]provigil tablets[/url]

 74. [url=https://citalopram.sbs/]citalopram 50 mg[/url] [url=https://nolvadex.icu/]tamoxifen 50mg[/url] [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]terramycin[/url] [url=https://lanoxin.life/]digoxin for atrial fibrillation[/url] [url=https://clonidinetab.shop/]0.2 mg clonidine[/url]

 75. [url=http://plavix.life/]clopidogrel price uk[/url] [url=http://bupropiontabs.online/]wellbutrin xl 150[/url] [url=http://clomipheneclomid.online/]buy clomid generic online[/url] [url=http://seroqueltab.com/]generic seroquel 200 mg[/url]

 76. [url=https://effexorvenlafaxine.online/]effexor drug[/url] [url=https://happyfamilypharm.monster/]which pharmacy is cheaper[/url] [url=https://retinatabs.shop/]tretinoin 0.05 cost[/url] [url=https://zofran.life/]generic zofran 4mg[/url] [url=https://celexatab.monster/]citalopram canada pharmacy[/url]

 77. [url=https://fluconazole.click/]diflucan online purchase[/url] [url=https://clomipheneclomid.online/]clomid 2017[/url] [url=https://buyanafranil.monster/]anafranil depression[/url]

 78. [url=https://silagra.run/]silagra 100 mg[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]cost of propecia 1mg[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.shop/]can i buy allopurinol over the counter uk[/url] [url=https://motrintabs.shop/]motrin 200[/url] [url=https://suhagra.run/]suhagra 100mg tablet price in india[/url] [url=https://anafranil.life/]anafranil price in india[/url] [url=https://buypaxil.life/]buy paxil uk[/url]

 79. [url=http://nexiumtabs.online/]nexium 42[/url] [url=http://phenergantab.online/]phenergan prescription australia[/url] [url=http://antabusex.com/]antabus[/url] [url=http://diclofenactabs.quest/]diclofenac brand in india[/url]

 80. [url=https://lopressor.life/]lopressor medicine[/url] [url=https://cleocintabs.shop/]clindamycin 150mg prices[/url] [url=https://singulaira.online/]generic form of singulair[/url] [url=https://metformintabs.shop/]buy metformin 500mg tablets[/url] [url=https://prednisonetab.shop/]purchase prednisone 10mg[/url]

 81. [url=http://provigiltab.shop/]where can i get modafinil[/url] [url=http://nexiumtabs.online/]nexium usa[/url] [url=http://yasmindrospirenone.online/]buy yasmin pill online uk[/url] [url=http://bupropiontab.monster/]zyban[/url] [url=http://trazodone247.com/]trazodone coupon[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]how to buy modafinil uk[/url] [url=http://anafranil.life/]generic anafranil[/url] [url=http://citalopramtab.quest/]citalopram otc[/url]

 82. [url=https://tretinoinx.online/]generic retin a micro[/url] [url=https://avodart.life/]avodart online pharmacy[/url] [url=https://celexatab.monster/]80 mg celexa[/url] [url=https://amoxil.icu/]augmentin[/url]

 83. [url=https://happydrugstores.online/]canadian pharmacy no scripts[/url] [url=https://phenergantab.online/]phenergan buy online[/url] [url=https://hydroxyzine.life/]atarax generic cost[/url] [url=https://kamagratab.monster/]how to order kamagra[/url] [url=https://amitriptylineelavil.online/]elavil for ibs[/url]

 84. [url=https://amoxil.icu/]augmentin 375 mg price[/url] [url=https://fluoxetinetabs.com/]fluoxetine 10 mg price[/url] [url=https://cozaar.life/]cozaar cost comparison[/url] [url=https://neurontinv.quest/]neurontin price india[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]order generic viagra from india[/url] [url=https://buyprednisolone.monster/]prednisolone 20mg[/url] [url=https://colchicine247.com/]colchicine uk[/url] [url=https://prednisonetab.shop/]how to get prednisone[/url]

 85. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose
  its ok to use some of your ideas!!

 86. Definitely consider that which you stated.

  Your favourite reason seemed to be on the web the easiest factor to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people think about issues
  that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as
  well as outlined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 87. [url=http://metformintabs.shop/]metformin 600 mg[/url] [url=http://happyfamilypharm.monster/]overseas pharmacy no prescription[/url] [url=http://avodart.life/]avodart medication australia[/url] [url=http://buynolvadex.monster/]tamoxifen for sale[/url] [url=http://cleocintabs.shop/]can you buy clindamycin phosphate cream over the counter[/url]

 88. [url=http://plavix.life/]medication clopidogrel 75 mg[/url] [url=http://colchicine247.com/]colchicine over the counter uk[/url] [url=http://noroxintab.quest/]noroxin pills[/url] [url=http://amoxil.icu/]amoxicillin canada prescription[/url] [url=http://cleocintabs.shop/]clindamycin cap[/url] [url=http://cytotec.run/]misoprostol over the counter usa[/url] [url=http://flagylmetronidazole.online/]metronidazole 500 mg[/url]

 89. [url=https://citalopram.icu/]citalopram for sale[/url] [url=https://happydrugstores.quest/]reliable canadian online pharmacy[/url] [url=https://buyprednisolone.monster/]buying prednisoline tablets[/url] [url=https://neurontinv.quest/]gabapentin 600 mg tabs[/url] [url=https://prednisonetab.shop/]can you buy prednisone without a prescription[/url] [url=https://flagylmetronidazole.online/]buy flagyl tablets[/url]

 90. [url=https://nexiumtabs.monster/]nexium 20 mg cost[/url] [url=https://flagyl.life/]buy flagyl er[/url] [url=https://clonidinetab.online/]clonidine cost india[/url]

 91. [url=https://phenergantab.shop/]phenergan 20 mg[/url] [url=https://nexiumtabs.monster/]price of nexium 40 mg[/url] [url=https://suhagra.run/]suhagra 25 mg buy online india[/url] [url=https://hydroxyzine.life/]atarax usa[/url] [url=https://yasmindrospirenone.online/]yasmin medication[/url]

 92. [url=https://singulaira.online/]singulair tab 10mg cost[/url] [url=https://flagylmetronidazole.online/]metronidazole flagyl[/url]

 93. [url=http://pharma.monster/]uk pharmacy no prescription[/url] [url=http://hydroxyzine.life/]atarax 25 mg tablets[/url] [url=http://buyzoloft.life/]zoloft generic tablet[/url] [url=http://buydisulfiram.life/]cheap antabuse[/url] [url=http://phenergantab.shop/]buy generic phenergan[/url] [url=http://prozac24.com/]buy fluoxetine from india[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]albuterol 4 mg tablets pharmacy[/url] [url=http://tadalafilpillscheap.com/]tadalafil pills in india[/url]

 94. [url=http://erythromycin.run/]erythromycin price australia[/url] [url=http://trazodone247.com/]trazodone tablets 100mg[/url] [url=http://flagyltabs.monster/]cheap flagyl pills[/url] [url=http://nolvadextab.quest/]cheap nolvadex[/url] [url=http://antabusex.com/]can you buy antabuse over the counter[/url]

 95. [url=https://anafranil.life/]anafranil depression[/url] [url=https://phenergantab.online/]phenergan 10mg uk[/url] [url=https://prozac24.com/]prozac generic cost[/url] [url=https://antabusex.com/]buy antabuse australia[/url] [url=https://fildenax.monster/]fildena 100 mg price[/url] [url=https://silagra.run/]silagra 100mg tablets[/url] [url=https://buyzoloft.life/]zoloft 20[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.shop/]brand name allopurinol[/url]

 96. [url=https://lanoxin.life/]lanoxin 25 mg tablet[/url] [url=https://yasmindrospirenone.online/]yasmin uk[/url] [url=https://clonidinetab.shop/]clonidine blood pressure[/url]

 97. [url=http://citalopram.icu/]celexa 40mg tablet[/url] [url=http://retinatabs.shop/]retin a order online[/url] [url=http://happydrugstores.quest/]legal canadian pharmacy online[/url] [url=http://citalopramcelexa.online/]buy citalopram uk[/url] [url=http://fluconazole.click/]buy diflucan online without prescription[/url] [url=http://cleocintabs.shop/]clindamycin gel over the counter[/url]

 98. [url=https://happyfamilypharm.monster/]secure medical online pharmacy[/url] [url=https://buyprednisolone.monster/]where can i buy prednisolone tablets[/url] [url=https://abilifytabs.monster/]buy abilify 2mg[/url] [url=https://retinatabs.shop/]retin-a microgel[/url] [url=https://amoxil.icu/]cheap augmentin[/url] [url=https://clomipheneclomid.online/]clomid online pharmacy uk[/url] [url=https://tretinoinx.online/]retin a without script[/url] [url=https://buyampicillin.life/]ampicillin[/url]

 99. [url=http://bupropiontabs.online/]zyban generic drug[/url] [url=http://noroxina.online/]noroxin tablets[/url] [url=http://ciprofloxacin.life/]cipro cheapest[/url] [url=http://happyfamilypharm.monster/]canadian pharmacy[/url] [url=http://noroxintab.quest/]noroxin price[/url] [url=http://singulaira.online/]where to buy singulair[/url]

 100. [url=http://yasmintabs.shop/]yasmin online[/url] [url=http://tamoxifentab.com/]tamoxifen 50mg[/url] [url=http://clomipheneclomid.online/]where can i get clomid pills[/url] [url=http://bupropiontabs.online/]bupropion 857[/url] [url=http://flagylmetronidazole.online/]flagyl price[/url] [url=http://abilifytabs.monster/]abilify 4mg[/url]

 101. [url=http://hydroxyzine.life/]atarax for eczema[/url] [url=http://buypaxil.life/]paroxetine uk buy[/url] [url=http://albuterol.icu/]combivent average cost[/url] [url=http://happydrugstores.online/]pharmacy online 365 discount code[/url] [url=http://neurontintabs.online/]drug gabapentin 100mg[/url] [url=http://hotviagraonline.com/]cheapest sildenafil 100 mg online[/url] [url=http://prozac24.com/]fluoxetine price australia[/url]

 102. [url=http://singulaira.online/]singulair 5mg tab[/url] [url=http://ciprofloxacin.life/]where can i buy cipro online[/url] [url=http://tretinoinx.online/]buy retin a online india[/url] [url=http://avodart.life/]avodart cost australia[/url] [url=http://zofran.site/]zofran discount generic[/url] [url=http://abilifytabs.monster/]abilify buy uk[/url]

 103. [url=https://suhagra.run/]suhagra 50 mg buy online india[/url] [url=https://diclofenactabs.quest/]voltaren gel otc[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.shop/]allopurinol 100mg tablets price[/url] [url=https://nexiumtabs.online/]cheap prescription nexium[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]albuterol online[/url]

 104. [url=https://motrintabs.shop/]motrin 200 mg tablets[/url] [url=https://arimidex.fun/]average price of arimidex[/url] [url=https://trazodone247.com/]trazodone 10mg[/url] [url=https://antabusex.com/]antabuse price australia[/url] [url=https://nolvadex.icu/]buy nolvadex online cheap[/url]

 105. [url=http://flagyltabs.monster/]flagyl prescription cost[/url] [url=http://citalopramtab.quest/]citalopram prescription[/url] [url=http://phenergantab.shop/]phenergan otc[/url] [url=http://erythromycin.run/]erythromycin gel best price[/url] [url=http://diclofenactabs.quest/]voltaren 180g[/url]

 106. [url=http://neurontinv.quest/]gabapentin pill[/url] [url=http://fluoxetinetabs.com/]prozac 10 mg price in india[/url]

 107. [url=https://colchicine247.com/]ordering colchicine[/url] [url=https://citalopramcelexa.online/]buy celexa without prescription[/url]

 108. [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]genuine viagra uk[/url] [url=http://buyprozac.monster/]prozac otc[/url] [url=http://tamoxifentab.com/]buy nolvadex without prescription[/url] [url=http://buyprednisolone.monster/]order prednisolone[/url] [url=http://buyampicillin.life/]ampicillin 500 mg[/url]

 109. [url=http://trazodone247.com/]price of 100mg trazodone[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]modafinil 100mg cost[/url] [url=http://pharma.monster/]reliable rx pharmacy[/url]

 110. [url=http://fildenax.monster/]fildena[/url] [url=http://yasmindrospirenone.online/]where to buy yasmin in singapore[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]modafinil 100mg cost[/url] [url=http://provigiltab.shop/]provigil 200 mg pill[/url] [url=http://buypaxil.life/]can you buy paxil over the counter[/url] [url=http://phenergantab.online/]phenergan generic price[/url] [url=http://prozac24.com/]fluoxetine online pharmacy[/url]

 111. [url=http://happydrugstores.online/]pharmacy online australia free shipping[/url] [url=http://genericpropeciaonline.com/]buy propecia online[/url] [url=http://viagratab.com/]viagra on sale[/url] [url=http://nexiumtabs.online/]nexium 40 mg cost[/url] [url=http://yasmindrospirenone.online/]yasmin pharmacy[/url]

 112. [url=https://effexorvenlafaxine.online/]225 effexor[/url] [url=https://suhagra.life/]suhagra 50mg buy online india[/url] [url=https://noroxina.online/]noroxin price[/url] [url=https://lopressor.life/]lopressor 20 mg[/url] [url=https://viagra2023.com/]sildenafil tablets australia[/url]

 113. [url=http://clonidinetab.online/]where can i purchase clonidine[/url] [url=http://citalopramtab.quest/]citalopram hbr 10mg[/url] [url=http://buypaxil.life/]generic paxil 20 mg[/url] [url=http://kamagratab.monster/]kamagra jelly uk paypal[/url] [url=http://provigiltab.shop/]provigil online canada[/url] [url=http://pharma.monster/]your pharmacy online[/url] [url=http://antabusex.com/]antabuse tablets price south africa[/url] [url=http://nexiumtabs.online/]nexium online canada[/url]

 114. [url=https://flagyl.life/]flagyl over the counter[/url] [url=https://buyprovigil.monster/]modafinil discount[/url] [url=https://amitriptylineelavil.online/]endep medicine[/url] [url=https://clonidinetab.shop/]clonidine over the counter canada[/url] [url=https://nexiumtabs.online/]nexium otc canada[/url] [url=https://buyzoloft.life/]where to buy zoloft[/url] [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]tetracycline cream buy[/url]

 115. [url=http://cleocintabs.shop/]cleocin 600mg[/url] [url=http://happydrugstores.quest/]canada discount pharmacy[/url] [url=http://prednisonetab.shop/]prednisone cream[/url] [url=http://yasmindrospirenone.shop/]best yasmin generic[/url] [url=http://neurontinv.quest/]generic neurontin 600 mg[/url]

 116. [url=http://seroqueltab.com/]seroquel for dementia in elderly[/url] [url=http://priligy.icu/]priligy canada[/url] [url=http://suhagra.life/]suhagra 100mg tablet price[/url] [url=http://metforminv.quest/]metformin 5[/url] [url=http://zofran.life/]how much is zofran 4mg[/url]

 117. [url=http://tretinoinx.online/]tretinoin cream 0.025 price[/url] [url=http://fluoxetinetabs.com/]generic prozac cost[/url] [url=http://buynolvadex.monster/]buy nolvadex cheap[/url] [url=http://seroqueltab.com/]seroquel sleep aid[/url] [url=http://celexatab.monster/]citalopram for sale uk[/url] [url=http://happydrugstores.quest/]pharmacy online uae[/url]

 118. [url=https://bupropiontabs.online/]zyban 150mg cost[/url] [url=https://buyprozac.monster/]buy prozac online usa[/url] [url=https://flagylmetronidazole.online/]flagyl over the counter[/url] [url=https://prednisolonetab.shop/]prednisolone tablets 4mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]buy viagra australia[/url] [url=https://lopressor.life/]lopressor anxiety[/url] [url=https://citalopramcelexa.online/]generic citalopram cost[/url] [url=https://noroxina.online/]noroxin tab[/url]

 119. [url=https://viagra2023.com/]viagra where to buy canada[/url] [url=https://suhagra.life/]suhagra 50 online purchase in india[/url] [url=https://seroqueltab.com/]seroquel prices canada[/url] [url=https://flagylmetronidazole.online/]online medicine flagyl[/url] [url=https://abilifytabs.monster/]purchase abilify[/url] [url=https://buyprednisolone.monster/]methylprednisolone[/url] [url=https://prednisolonetab.shop/]prednisolone medicine[/url] [url=https://buynolvadex.monster/]how to buy nolvadex[/url]

 120. [url=http://celexatab.monster/]citalopram 40mg tablets[/url] [url=http://viagra2023.com/]buy viagra in usa online[/url] [url=http://singulaira.online/]singulair cost australia[/url] [url=http://citalopramcelexa.online/]citalopram 20 mg pill[/url]

 121. [url=https://clonidinetab.shop/]clonidine tab 0.2 mg[/url] [url=https://buyprovigil.monster/]modafinil australia prescription[/url] [url=https://pharma.monster/]best rx pharmacy online[/url] [url=https://motrintabs.shop/]motrin 800 mg coupon[/url] [url=https://ventolinwithoutprescription.com/]albuterol tablets for sale[/url] [url=https://nolvadextab.quest/]nolvadex for sale usa[/url]

 122. [url=http://prednisonetab.shop/]prednisone 10mg no prescription[/url] [url=http://citalopram.icu/]citalopram online canada[/url] [url=http://zofran.site/]zofran prescription canada[/url] [url=http://fluoxetinetabs.com/]prozac 10 mg capsule[/url] [url=http://neurontinv.quest/]gabapentin buy uk[/url]

 123. [url=https://cytotec.run/]where can i get misoprostol pills in south africa[/url] [url=https://happyfamilypharm.monster/]canadian pharmacy online cialis[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]how much is viagra in usa[/url] [url=https://priligydapoxetine.shop/]priligy online uk[/url] [url=https://ciprofloxacin.life/]ciprofloxacin 500 tablet price[/url] [url=https://yasmintabs.shop/]yasmin pill cost uk[/url]

 124. [url=https://nolvadex.icu/]order nolvadex online[/url] [url=https://clonidinetab.shop/]1 clonidine[/url] [url=https://hydroxyzine.life/]atarax price in india[/url] [url=https://buypaxil.life/]where to order paxil online[/url] [url=https://albuterol.icu/]ventolin 2018[/url] [url=https://clonidinetab.online/]where to get clonidine[/url]

 125. [url=http://bupropiontabs.online/]wellbutrin xl 150 mg[/url] [url=http://lopressor.life/]generic lopressor 100 mg[/url] [url=http://dapoxetinetabs.online/]dapoxetine online india[/url] [url=http://happyfamilypharm.monster/]big pharmacy online[/url] [url=http://colchicine247.com/]buy colchicine 0.6 mg uk[/url] [url=http://cozaar.life/]cozaar buy[/url] [url=http://flagylmetronidazole.online/]buy flagyl tablets[/url]

 126. [url=https://hydroxyzine.life/]atarax generic brand[/url] [url=https://nolvadex.icu/]tamoxifen 10mg tablets[/url] [url=https://neurontintabs.online/]gabapentin pill[/url]

 127. [url=https://clonidinetab.online/]0.1 clonidine[/url] [url=https://anafranil.life/]clomipramine anafranil[/url] [url=https://silagra.run/]buy silagra online in india[/url] [url=https://erythromycin.run/]erythromycin 4 gel[/url]

 128. [url=http://nolvadex.icu/]tamoxifen 20mg price in india[/url] [url=http://allopurinolzyloprim.shop/]allopurinol 20 mg[/url] [url=http://phenergantab.online/]phenergan 10mg australia[/url]

 129. [url=http://medstore911.com/]best pharmacy[/url] [url=http://singulaira.online/]generic form of singulair[/url] [url=http://seroqueltab.com/]where can i get seroquel[/url] [url=http://metforminv.quest/]can you buy metformin without a prescription[/url] [url=http://fluoxetinetabs.com/]fluoxetine 30 mg tablets[/url] [url=http://tretinoinx.online/]retin a cream 500 mcg[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]compare viagra[/url]

 130. [url=https://pharma.monster/]list of online pharmacies[/url] [url=https://happydrugstores.online/]american online pharmacy[/url] [url=https://nexiumtabs.monster/]can you buy nexium over the counter in canada[/url] [url=https://fildenax.monster/]fildena 100 for sale[/url] [url=https://erythromycin.run/]erythromycin cost in india[/url]

 131. [url=https://cozaar.life/]cozaar 25[/url] [url=https://effexorvenlafaxine.online/]generic for effexor[/url] [url=https://suhagra.life/]suhagra 100mg tablet price in india[/url]

 132. [url=http://buydisulfiram.life/]disulfiram 250 cost[/url] [url=http://diclofenactabs.quest/]diclofenac gel 200g[/url] [url=http://clomidclomiphene.shop/]buy clomid in usa[/url] [url=http://anafranil.life/]anafranil online canada[/url] [url=http://tetracyclinesumycin.shop/]tetracycline 500 mg coupon[/url]

 133. [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]tetracycline 250mg capsules online[/url] [url=https://erythromycin.run/]buy erythromycin 250mg tablets[/url] [url=https://antabusex.com/]antabuse canadian pharmacy[/url] [url=https://yasmindrospirenone.online/]yasmin pharmacy[/url] [url=https://buypaxil.life/]paxil for pmdd[/url]

 134. [url=http://lopressor.life/]lopressor online[/url] [url=http://ciprofloxacin.life/]cipro 250[/url] [url=http://metforminv.quest/]metformin tablets[/url] [url=http://fluconazole.click/]diflucan one[/url] [url=http://citalopramcelexa.online/]citalopram 25mg[/url] [url=http://buyprozac.monster/]fluoxetine 20 mg online[/url] [url=http://clomipheneclomid.online/]clomid 50g[/url] [url=http://zofran.site/]generic zofran 4mg[/url]

 135. [url=https://citalopramcelexa.online/]celexa 10[/url] [url=https://effexorvenlafaxine.online/]uk pharmacy online effexor[/url] [url=https://zofran.life/]cheap zofran[/url] [url=https://buyanafranil.monster/]anafranil 25 mg price[/url] [url=https://prednisonetab.shop/]prednisone pak[/url]

 136. [url=https://cafergot.fun/]buy cafergot australia[/url] [url=https://clonidinetab.shop/]clonidine 0.1 mg tablets[/url] [url=https://trazodone247.com/]trazodone tablets[/url] [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]tetracycline buy india[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy propecia tablets[/url]

 137. [url=http://happydrugstores.online/]online pharmacy in germany[/url] [url=http://nexiumtabs.monster/]where can i buy nexium[/url] [url=http://buyprovigil.monster/]order modafinil canada[/url] [url=http://provigiltab.shop/]modafinil coupon[/url] [url=http://hotviagraonline.com/]buy viagra soft online[/url] [url=http://bupropiontab.monster/]bupropion tablets[/url]

 138. [url=http://singulaira.online/]singulair tablets australia[/url] [url=http://buyprozac.monster/]prozac buy online[/url] [url=http://cytotec.run/]cytotec 200 mcg tablet[/url] [url=http://metformintabs.shop/]metformin price singapore[/url]

 139. [url=http://zofran.life/]zofran drug[/url] [url=http://effexorvenlafaxine.online/]effexor 450 mg[/url] [url=http://buyprozac.monster/]buy fluoxetine india[/url]

 140. [url=http://ventolinwithoutprescription.com/]ventolin cost usa[/url] [url=http://clomidclomiphene.shop/]over the counter clomid[/url] [url=http://arimidex.fun/]arimidex purchase online[/url] [url=http://lanoxin.life/]cost of digoxin[/url] [url=http://hotviagraonline.com/]cheap viagra australia fast delivery[/url] [url=http://amitriptylineelavil.online/]amitriptyline 40 mg[/url] [url=http://flagyltabs.monster/]flagyl without a rx[/url] [url=http://nolvadex.icu/]tamoxifen online canada pharmacy[/url]

 141. [url=http://lanoxin.life/]lanoxin 62.5 mcg[/url] [url=http://arimidex.fun/]arimidex steroids[/url] [url=http://fildenax.monster/]fildena online india[/url]

 142. [url=http://tretinoinx.online/]canadian pharmacy retin a[/url] [url=http://phenergantabs.quest/]buy generic phenergan[/url] [url=http://ciprofloxacin.life/]can i buy ciprofloxacin over the counter uk[/url] [url=http://citalopramcelexa.online/]citalopram buy online australia[/url] [url=http://priligydapoxetine.shop/]dapoxetine for premature ejaculation[/url] [url=http://colchicine247.com/]colchicine coupon[/url]

 143. [url=https://prednisolonetab.shop/]prednisolone 30 mg tablets[/url] [url=https://amoxil.icu/]buy amoxicillin online usa[/url] [url=https://ciprofloxacin.life/]ciprofloxacin order online[/url] [url=https://lopressor.life/]lopressor cost[/url]

 144. [url=http://cytotec.run/]cytotec pill[/url] [url=http://suhagra.life/]suhagra 100mg[/url] [url=http://celexatab.monster/]citalopram 10 mg cost[/url] [url=http://tretinoinx.online/]tretinoin gel .05[/url] [url=http://viagra2023.com/]viagra online from canada generic[/url]

 145. [url=http://flagyl.life/]buy flagyl no rx[/url] [url=http://erythromycin.run/]cost of erythromycin tablets[/url] [url=http://happydrugstores.online/]online pharmacy pain relief[/url] [url=http://nexiumtabs.monster/]cheap nexium online[/url] [url=http://allopurinolzyloprim.shop/]cost of allopurinol in nz[/url] [url=http://arimidex.fun/]arimidex over the counter in us[/url]

 146. [url=http://bupropiontab.monster/]wellbutrin where to buy[/url] [url=http://phenergantab.shop/]phenergan canada otc[/url] [url=http://suhagra.run/]suhagra 100 pill[/url] [url=http://hydroxyzine.life/]atarax price in india[/url] [url=http://cafergot.fun/]cafergot no prescription[/url]

 147. [url=https://priligydapoxetine.shop/]priligy tablets where to buy[/url] [url=https://buynolvadex.monster/]how to buy tamoxifen[/url] [url=https://yasmintabs.shop/]generic yasmin pill[/url] [url=https://flagylmetronidazole.online/]buy flagyl no rx[/url] [url=https://abilifytabs.monster/]abilify prices canada[/url]

 148. [url=https://trazodone247.com/]desyrel price[/url] [url=https://tadalafilpillscheap.com/]cialis 5mg canada[/url] [url=https://nexiumtabs.online/]nexium 20 mg best price[/url] [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]terramycin 200[/url] [url=https://nexiumtabs.monster/]canadian generic nexium[/url] [url=https://fildenax.monster/]fildena india[/url] [url=https://hotviagraonline.com/]buying viagra in australia over the counter[/url]

 149. [url=https://nolvadex.icu/]best nolvadex[/url] [url=https://buyzoloft.life/]order zoloft uk[/url] [url=https://prozac24.com/]fluoxetine 30 mg capsules uk[/url]

 150. [url=http://allopurinolzyloprim.shop/]buy allopurinol online uk[/url] [url=http://clonidinetab.online/]clonidine tablet 0.1 mg[/url] [url=http://tetracyclinesumycin.shop/]buy sumycin[/url] [url=http://kamagratab.monster/]buy kamagra oral jelly online uae[/url] [url=http://nolvadextab.quest/]nolvadex 10mg online india[/url] [url=http://genericpropeciaonline.com/]price of propecia in india[/url]

 151. [url=https://buyanafranil.monster/]buy anafranil[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic viagra prices[/url] [url=https://priligy.icu/]priligy tablets canada[/url] [url=https://yasmintabs.shop/]yasmin 3 mg 30 mcg[/url]

 152. [url=http://cleocintabs.shop/]clindamycin generic brand[/url] [url=http://phenergantabs.quest/]online phenergan[/url] [url=http://neurontinv.quest/]gabapentin 400 mg coupon[/url] [url=http://prednisolonetab.shop/]prednisolone over the counter australia[/url]

 153. [url=https://suhagra.run/]suhagra[/url] [url=https://citalopram.sbs/]citalopram hbr 40[/url] [url=https://flagyl.life/]where can i buy flagyl[/url] [url=https://antabusex.com/]antabuse australia price[/url]

 154. [url=http://celexatab.monster/]citalopram 5 mg[/url] [url=http://singulaira.online/]singulair 10 mg cost[/url] [url=http://tamoxifentab.com/]tamoxifen for sale[/url] [url=http://citalopram.icu/]citalopram 20mg tab[/url] [url=http://medstore911.com/]online pharmacy australia free delivery[/url]

 155. [url=https://priligydapoxetine.shop/]dapoxetine generic[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]buy female viagra in india[/url] [url=https://abilifytabs.monster/]5mg abilify generic[/url] [url=https://bupropiontabs.online/]wellbutrin 13 pill[/url] [url=https://cleocintabs.shop/]cost of clindamycin tablets[/url] [url=https://zofran.life/]zofran generic price[/url] [url=https://happydrugstores.quest/]pharmacy shop[/url]

 156. [url=https://priligy.icu/]buy dapoxetine usa[/url] [url=https://buyampicillin.life/]where to buy ampicillin 500mg[/url] [url=https://buyprednisolone.monster/]prednisolone generic[/url] [url=https://seroqueltab.com/]seroquel sleepiness[/url] [url=https://happydrugstores.quest/]reputable online pharmacy uk[/url] [url=https://amoxil.icu/]amoxicillin oral[/url] [url=https://lopressor.life/]lopressor 200 mg[/url] [url=https://yasmindrospirenone.shop/]order yasmin online[/url]

 157. [url=http://bupropiontabs.online/]bupropion 189[/url] [url=http://seroqueltab.com/]seroquel xr for sleep[/url] [url=http://noroxina.online/]noroxin pill[/url] [url=http://dapoxetinetabs.online/]dapoxetine brand name[/url]

 158. [url=http://ciprofloxacin.life/]cipro bayer[/url] [url=http://prednisolonetab.shop/]prednisolone 5mg buy online uk[/url] [url=http://buyampicillin.life/]ampicillin capsule 500mg[/url] [url=http://phenergantabs.quest/]buy phenergan tablets[/url] [url=http://zofran.site/]zofran uk[/url] [url=http://retinatabs.shop/]retin a cream rx[/url] [url=http://avodart.life/]avodart 0 5mg[/url]

 159. [url=https://buyzoloft.life/]zoloft price generic[/url] [url=https://tetracyclinesumycin.shop/]terramycin antibiotic[/url] [url=https://buydisulfiram.life/]generic antabuse online[/url] [url=https://flagyl.life/]buy flagyl er[/url] [url=https://citalopramtab.quest/]citalopram for anxiety[/url] [url=https://nolvadextab.quest/]nolvadex prescription[/url]

 160. [url=https://buyanafranil.monster/]anafranil price in us[/url] [url=https://fluoxetinetabs.com/]fluoxetine online uk[/url]

 161. [url=https://buydisulfiram.life/]where to get antabuse[/url] [url=https://happyfamilyrx.store/]online pharmacy 365 pills[/url] [url=https://bupropiontab.monster/]bupropion 300mg cost[/url] [url=https://neurontintabs.online/]gabapentin 1200[/url] [url=https://nexiumtabs.online/]cost of nexium 40 mg in australia[/url] [url=https://nolvadex.icu/]tamoxifen 20 mg india[/url] [url=https://tadalafilpillscheap.com/]buy cialis soft tabs online[/url]

 162. [url=https://metformintabs.shop/]metformin 750 cost[/url] [url=https://yasmintabs.shop/]order yasmin online[/url] [url=https://prednisolonetab.shop/]prednisolone 20mg[/url]

 163. [url=https://arimidex.fun/]arimidex online[/url] [url=https://bupropiontab.monster/]best generic wellbutrin 2017[/url] [url=https://prozac24.com/]fluoxetine cost uk[/url] [url=https://viagratab.com/]viagra mexico online[/url] [url=https://clonidinetab.online/]how to get clonidine[/url] [url=https://silagra.run/]silagra without prescription[/url] [url=https://diclofenactabs.quest/]diclofenac gel 3[/url]

 164. [url=https://neurontinv.quest/]prescription gabapentin 300mg capsules[/url] [url=https://singulaira.online/]singulair canada price[/url] [url=https://dapoxetinetabs.online/]priligy usa[/url]