Začína Deviatnik k sv. Jozefovi. K modlitbe pozýva a rožňavskú diecézu zasvätí Mons. Stanislav Stolárik

Rožňava 9. marca (TK KBS) V stredu 10. marca 2021 začnú v Rožňavskej diecéze deviatnik k sv. Jozefovi, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie a zverenie celej diecézy sv. Jozefovi.

„Diecézu zasvätí a „odovzdá“ do starostlivých a spoľahlivých rúk tohto veľkého svätca náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa na záver svätej omše o 18:00, ktorú bude sláviť v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia LUMEN, teda bude možné „na diaľku“ sa zjednotiť a spojiť s týmto slávením a zasvätením,“ avizuje diecéza. Bližšie o Deviatniku a zverení (zasvätení) sv. Jozefovi v Deviatniku:

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI PRED SLÁVNOSŤOU SV. JOZEFA A ZVERENÍM (ZASVÄTENÍM) SA MU 10.- 18. marca (aj pri iných príležitostiach)


Drahí bratia kňazi, bratia a sestry, rodiny, zasvätení, spoločenstvá,
od 10. marca 2021 začneme v našej diecéze novénu k sv. Jozefovi.
Novéna vyvrcholí na slávnosť sv. Jozefa 19. marca 2021, kedy
zasvätím a zverím cez sv. Jozefa do zvláštnej Božej ochrany celú
našu diecézu. Tento úkon nech vykoná aj každý kňaz po skončení
novény vo svojej farnosti. Tiež nech sa uskutoční aj v každej rodine na
záver novény.
Bolo by vhodné, ak by modlitbu zverenia (zasvätenia) predniesol otec
rodiny (možno sa ju pomodliť aj spoločne) pred sochou alebo obrazom
sv. Jozefa (môžete si stiahnuť aj z našej stránky www.burv.sk – obraz
sochy sv. Jozefa z Rožňavskej katedrály). Úkon zverenia (zasvätenia) sa
Bohu cez sv. Jozefa nech nás natoľko povzbudí, aby sme sa k nemu
utiekali o pomoc po celý život a vo všetkých svojich radostiach,
problémoch, skúškach, rozhodovaniach… vo všetkom.
V Roku Eucharistie a kňazstva slávenom v našej diecéze, vás opäť
prosím, modlime sa zvlášť za kňazov. Máme jednotnú modlitbu, ale
môžeme ju doplniť aj vlastnými slovami napríklad: „Sv. Jozef, ty si
vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako
dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov!“
Keď sa vydávame na cestu Deviatnika a prehlbovania úcty k sv. Jozefovi,
nebojme sa mu zveriť všetky naše potreby. Nikto nie je vylúčený
z ochrany a pomoci tohto veľkého svätca, za ktorého ďakujeme Bohu,
cez ktorého chceme oslavovať Boha tu, na zemi počas života a spolu
s ním, s Pannou Máriou a všetkými svätými raz v nebi.
V úmysle Deviatnika prosme aj za všetky potreby tejto ťažkej doby
pandémie, ktorú prežívame už druhý rok. Preto hneď v úvode deviatnika
pripomíname úmysly, na ktoré sme prosili pred rokom v tomto čase, keď
sme sa modlili Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii (ďalšie úmysly
dopĺňame, môžete vložiť aj svoje úmysly), ktorý vyvrcholil 25. marca
2020 obnovením zasvätenia diecézy a všetkých, ktorí sa k modlitbe
pridali Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Všetkým vám žehnám
 Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup


ÚMYSLY DEVIATNIKA 10. 3. – 18. 3. 2021 (aj inokedy)


PROSÍME MILOSRDNÉHO BOHA NA MOCNÝ PRÍHOVOR SV. JOZEFA:

 • za Svätého Otca a za celú Cirkev,
 • za našich bratov a sestry vo svete, ktorí trpia pre vieru,
 • o zastavenie pandémie spôsobenej koronavírusom
 • vo svete a aj na Slovensku,
 • za nakazených vírusom, za ich rodiny,
 • za všetkých, ktorí sú v prvej línii,
 • zvlášť za lekárov, zdravotné sestry, záchranárov,
 • za všetkých zdravotníckych pracovníkov,
 • za pracovníkov v obchodoch,
 • za všetky zúčastnené zložky,
 • za tých, ktorí zomreli počas pandémie a za pozostalých,
 • za kňazov a Bohu zasvätených a za nové povolania,
 • za odvahu prihlásiť sa pri sčítaní ľudu k Rímskokatolíckej Cirkvi,
 • za požehnanie a posilnenie pre naše rodiny,
 • za tých, ktorí sa boria s existenčnými problémami,
 • za výchovu mládeže vo viere a láske k Bohu,
 • za láskavú úctu a duchovnú pomoc starým, chorým a umierajúcim,
 • za posilu v zápase o Božiu milosť a večný život,
 • za tých, ktorí sa starajú o opustených, bezdomovcov,
 • za všetkých, ktorí teraz vydávajú mimoriadne svedectvo
 • pred Bohom a ľuďmi v napĺňaní lásky k blížnemu,
 • za duchovnú obnovu Slovenska.


LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za
ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na
zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným
orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


MODLITBA K SV. JOZEFOVI
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc
teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre
lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre
otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na
dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou
podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý
ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj
od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba,
mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú
Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom
a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho
príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť
a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.
Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol
zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros
tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím
hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Amen.


MODLITBA ZA DIECÉZU A ZA OTCA BISKUPA
Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti
nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj
ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu
Svätom ako partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce
duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu, svätú, katolícku
a apoštolskú Kristovu Cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna
sv. Jána Nepomuckého ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme skrze
tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne
prosíme.
Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad
pozemským životom tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze
pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám
tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach
tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze
Krista, nášho Pána. Amen.
Na úmysel, ktorý určil náš diecézny biskup Mons. Stanislav
Stolárik na tento rok, sa odporúča pomodliť:
Otče náš …, Zdravas‘, Mária …, Sláva Otcu …, Pod tvoju ochranu…

MODLITBA ZA SVÄTÉHO OTCA A NA JEHO ÚMYSLY
Otče náš …, Zdravas‘, Mária …, Sláva Otcu …
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca M., svojho námestníka,
aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

MODLITBA ZVERENIA (ZASVÄTENIA) SA SV. JOZEFOVI
(19. marca 2021; aj inokedy)
Svätý Jozef, povzbudení príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame
k tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb.
Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu vo veľmi ťažkých, ale aj bežných
chvíľach života. S dôverou i vďakou vopred o to isté prosíme aj pre nás.
Lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné
nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás.
Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte nevenovali veľkú
pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prosieb teraz,
keď sa aj tešíme z našej obnovenej úcty k tebe ako stále ochotnému
Pomocníkovi v našich potrebách.
Svätý Jozef, vieme, že teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého
ženícha Panny Márie a Hlavu slávnej Rodiny. Dnes prichádzame k tebe
takí, akí sme – so všetkým čo sme a čo máme a privádzame ti vo svojich
srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa (ti zasväcujeme
a) zverujeme do tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu,
prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Prosíme, vypros nám milosť,
aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe, veď si sa
vždy postaral o svoju Rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prosbu
a neprehliadol ani jednu potrebu Ježiša a Márie.
Sv. Jozef, vypros nám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu,
jednotu v našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farností,
celej našej diecézy. Nech sa naše domy a príbytky stanú podobnými tvojmu
v Nazarete – jednoduchému, avšak bohatému na lásku.
Svätý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech
vieme rozlíšiť, kde na nás číha Nepriateľ našej spásy. S tvojou a Máriinou
pomocou a v sile Ježiša Krista, nech sa mu vždy vzoprieme. Uč nás pozorne
načúvať Boha, aby sme podľa tvojho príkladu ochotne, veľkodušne
a s láskou plnili Jeho vôľu. Chráň naše životy pred každým nešťastím.
Vyprosuj nášmu národu a celému svetu oslobodenie od pandémie, ktorú
prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta obrátiť sa
k Bohu a konať pravé pokánie. Sv. Jozef, postrach zlých duchov, zvlášť ťa
prosíme, ochráň nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť
Božiu milosť a večný život.
Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás
vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty. Nech ju nechápeme len ako prostriedok
materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne poslanie osobného
rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova – sveta – v spolupráci so
Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry.
Prosíme, vyprosuj pre všetkých, zvlášť nezamestnaných vhodnú a dôstojnú
prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bez domova preto, že nemá
prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc,
ale aj v našich srdciach, pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných,
zvlášť chudobných a všetkých odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobra.
Sv. Jozef, ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a Márie, ktorí boli pri
tebe aj v posledných chvíľach tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej
smrti spolu s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť
bránu smrti a sprevádzali nás do nebeského kráľovstva.
Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol
zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež
za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím
hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán.
Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví život jednotlivcov, rodín,
spoločenstiev, farností, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša diecéza. Prijmi
ju, jej pastiera – nášho otca biskupa Stanislava, kňazov i zasvätených, naše
rodiny i všetkých veriacich pod svoju mocnú ochranu, veď si Ochrancom
svätej Cirkvi!
Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k tebe a šíriť ju aj u
tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si
našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme: úplne (sa ti
zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich
drahých. Prosíme, prijmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen.


Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup,
Rožňava 5. marca 2021, prot. č. 100/2021

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210309045

Začína Deviatnik k sv. Jozefovi. K modlitbe pozýva a rožňavskú diecézu zasvätí Mons. Stanislav Stolárik 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás